E.T. / Utomjordiska raser

Insectalins

2019-06-20 12:08 #0 av: Huygens

På eng Insectalins eller försvenskat Insektaliner, är en grupp varelser som vi vet ganska litet om, men som verkar vara den grupp av intelligenta varelser som svarar för dom flesta bortförandena, eng abductions.

Själva bordförandena utförs av insektalinernas grå varelser, eng alien greys. Bortförda personer upplever att dom förs ombord på en farkost (?) som ofta verkar vara större invändigt än utvändigt. En förklaring är att bortförda inte egentligen är "ombord" på en farkost, utan personerna har förts till en annan plats och farkosterna fungerar mer som portaler än faktiska aktivitetsrum.

Ett bortförande sker oftast genom att personen blir förlamad, svävar upp i luften och sedan passerar genom tak, väggar eller stängda fönster som blivit halvgenomskinliga, upp till en farkost.

Insektalinerna är dom som bestämmer över grå varelser och även verkar utföra mer komplicerade "medicinska" procedurer på bortförda personer. Det finns många vittnesmål från bortförda att insektalinera inte använder bedövningsmedel när plågsamma procedurer utförs.


Insektalinerna beskrivs ofta som jättelika bönsyrsor. Insektalinerna har långa smala armar och insektliknande "händer". Huvudet har stora ögon precis som en bönsyrsa och kropparna är smala.

Reptilians å sin sida, som är den grupp som kontrollerar Illuminati (tråd), ogillar insektalinernas närvaro och aktiviteter. David Icke är troligen den person som först talade ut om kopplingen mellan mänskliga (?) Illuminati och reptilians, men även forskare som Karla Turner och John Keel har redogjort för vittnesmål om reptilians aktiviteter samt grå varelser och insektaliner.


Dom fyra (fem?) personer som mest uppmärksammat insektalinerna och inesktalinernas grå varelser är:

Budd Hopkins (konstnär, skulptör)
Karla Turner (docent i språk, språklärare, psykologikunnig (?))
Davis Jacobs (professor i historia)
John Mack (läkare och professor i psykiatri, vinnare av Pulitzerpriset)

Till denna skara kanske även Richard Dolan ska läggas, då han har gjort upptäckter rörande sk Nordic Aliens, dvs någon typ av varelser som liknar skandinaviska fotomodeller och som troligen är en eller annan form av hybrider. Richard Dolan är precis som David Jacobs av uppfattningen att dessa främmande varelser finns bland oss, främst i form av mycket människolika hybrider, sk hoo-brider. Om Nordic Aliens är kontrollerade av reptilians eller Insektaliner, kan vara en öppen fråga, även om jag misstänker Reptilians.

Insektalinera låter foster växa i människokvinnor. När fostren nått en viss mognad förs kvinnorna bort och fostret tas ut. Sedan placeras fostren i näringsbehållare och utvecklas till hybrider eller hoo-brider. Dom mest människolika hoo-briderna återplaceras därefter i vårat samhälle.


Det finns variationer av insektalinernas grå varelser. Vissa grå är kortväxta 60 - 90 cm långa, andra är något under mänsklig medellängd. Vissa grå varelser är långa och så ljusa eller blekt ljusbruna att dom ofta kallas något annat än grå varelser, och benämns istället på eng pale white aliens eller tan aliens.

David Jacobs har också nämnt att med åren har allt fler insektalina hybrider blivit dom som utför bortförandena och dom "medicinska" procedurerna. Ibland arbetar hybriderna helt utan grå varelser och i stort sett utan närvaro av insektaliner. Själva bortförandena verkar aldrig utföras av insektalinerna själva.

Frågan är om reptilians har sina egna grå varelser och en del indikationer tyder på den saken. Reptilians ödleform kan dessutom vara ett kamouflage och David Icke pratar idag allt mer om Archons, Arkonter som ekvivalenta med Reptilians.


Konflikten.

Det råder en konflikt mellan insektalinerna och reptilians. Ingen av dessa grupper vill att mänskligheten ska få reda på deras närvaro.

Insektalinerna skrämmer upp reptilians, genom att insektalinerna några gånger varje år låter rymdskepp eller flygande tefat krascha nära militära baser eller ute i ödemark. Det blir sedan militärens uppgift att i hemlighet insamla kraschresterna och ev förolyckade grå varelser. Insektalineras grå varelser är troligen mer som en sort robotar som inte ifrågasätter sitt arbete och offras i krascherna. Media tystas ner av Illuminati och Bilderberggruppen.

Insektalinerna låter även rymdfarkoster ibland blinka med lampor i regnbågens alla färger för att antyda sin närvaro och skrämma reptilians. Om insektalinerna inte får fortsätta med sina bortföranden kommer insektalinera avslöja sin egen och reptilians existens, vilket kommer grusa reptilians planer och troligen kullkasta möjligheten att använda Illuminati för att uppnå reptilians mål.

Illuminati gillar heller inte insektalinerna och skickar ofta ut svarta helikoptrar när militären upptäcker insektalin verksamhet, t ex förekomst av flygande tefat eller grå varelser.

Då det är så viktigt för Reptilians att inte få sin existens avslöjad, avstår reptilians från att mera aktivit bekämpa insektalinerna. Ett fullskaligt krig mellan reptilians och insektaliner skulle röja båda gruppers existens för mänskligheten och troligen förstöra jorden.


Insektalinerna, insektalinernas grå och vita varelser samt hybrider, kan alla utöva tankekontroll på människor. Det bästa källan att få reda på mer om insektalierna är från böcker och intervjuer med David Jacobs på nätet.

Vi vet inte vad insektalinernas eller reptilians långsiktiga mål är. Det är dock inte vår primitiva teknologi dom intresserar sej för. Troligen är det våra själar varelserna vill få kontroll över, kanske i en annan dimension eller i ett annat liv.

Sedan återstår även frågan om både insektaliner och reptilians ytterst kontrolleras av samma kraft, t ex dom genomskinliga varelserna och konflikten är skenbar.


Anmäl
2019-06-20 17:55 #1 av: Huygens

The thread title is in english, so maybe I should write the text in english as well:
=============================================================

In eng Insectalins or in Swedish, Insektaliner, is a group of beings which we know fairly little about, but Insectalins seems to be the group of intelligent beings who are responsible for most of the abductions.

The actual abductions are conducted by Insectalin alien greys. Abducted persons experience being taken aboard a craft (?), which often seems to be bigger inside than outside. One explanation for the size difference, is that the abducted is not "onboard" a craft, instead the person has been taken to a different place and the crafts work more as portals, than as actual activity rooms.

An abduction often occurs with the person becoming paralyzed, levitates into the air and passes through roofs, walls or closed windows, which appear transparent, up to a craft.

The insectalins are the ones who rule over the grey aliens. The insectalins also seem to be the ones who conduct more complicated "medical" procedures. Testimonies from abducted state that the insectalins use no pain killers when painful procedures are performed.

The Insectalines are often described as looking like human sized praying mantises, with long arms and insectlike "hands". Their heads have big eyes like a praying mantis and their bodies are slim.

Reptilians on the other hand, which is the group that controls Illuminati (tråd), dislikes the presence and activities of the insectalins. David Icke is probably the one person who first made public the connection between the human (?) Illuminati and the reptilians, but also researchers like Karla Turner and John Keel have reported eyewitness accounts about reptilian activites, grey aliens and insectalins.


There are four (or five) well known persons who have made the existance of insectalins and insectalin alien greys known:

Budd Hopkins (artist, sculptor)
Karla Turner (PhD in language, english teacher, psychology skilled (?))
Davis Jacobs (professor in history)
John Mack (medical doctor and professor in psychiatry, Pulitzerprice winner)

Among these we can also include Richard Dolan (PhD in history), because of his mentioning of so called Nordic Aliens, who are creatures appearing like Scandinavian photo models and they probably are some kind of hybrid or hoo-brid, swe hybrider. Richard Dolan and David Jacobs think the hoo-brids/hybrids are walking among us. If the Nordic Aliens are controlled by Reptilians or Insectalins remain an open question, although I suspect the Reptilians.

The insectalins let fetuses grow in human women. When the fetus has reached a certain size, the mother is abducted and the fetus is removed and placed in a nutrition cannister, where the fetus develops inte a hybrid or hoo-brid. The most human looking adult hoo-brids are later placed into society.


There are different insectalin grey aliens. Some greys are short, about 60 - 90 cm, others are slightly below human average height. Some greys are quite long and so white och tan that they are often called something different than grey, and can be named pale white aliens or tan aliens.

David Jacobs has also mentioned that over the years, more and more abductions and "medical" procedures have been conducted by insectalin hybrids. Sometimes the hybrids work completely without the presence of greys or insectalins. The actual abduction is never conducted by the insectalins themselves.

Question is if reptilians have greys of their own, and some indications exist in that direction. The reptilian lizard shape can also be a disguise and today David Icke more often talk about Archons as an equivalent to Reptilians.

The Conflict.

There's a conflict between the Insectalins and Reptilians. None of these two groups want humanity to know about their aliens presence.

The insectalins frighten the reptilians by crashing som UFOs or flying saucers close to military bases or in the wilderness each year. The military then in secret clandestine operations collect and retrieve the crashed UFOs and sometimes a few unfortunate grey aliens. The insectalin grey aliens are probably more like robots, thus don't question their mission, that much and they are sacrificed in the crash. Media is silenced by Illuminati and the Bilderberggroup.


The insectalins also let their UFOs flicker and flash with multicolored lights to indicate their presence to randomly selected humans, which scares the reptilians. If the insectalins are not able to continue with their abductions, the insectalins most likely will expose their own and the reptilian existance, which will damage the reptilian agenda and wreck the usefullness of the Illuminati which aids the reptilian goals.

The Illuminati don't like the insectalins either and often send black helicopters whenever the military detects insectalin activity, for example presence of flying saucers or grey aliens.

Because it's so important for Reptilians to not get their existance revealed, the reptilians refrain from actively fighting the insectalins. A complete war between reptilians and insectalins would expose both alien groups to humanity and probably also destroy Earth.


Insectalins, insectalin grey aliens, pale white aliens and hybrids can all perform mind control on humans. The best sources to more knowledge about insectalins are David Jacob's books and interviews on the net.

We don't know what the long term goals of the insectalins and reptilians are. They are not interested in our primitive technology. Most likely it's our souls they want control over, perhaps in another dimension or in a different life.

And last, the question remains if the insectalins and reptilians are controlled by the same force, for example by the transparent beings and if their apparent conflict is a fake.


Anmäl
2019-06-23 11:38 #2 av: Grävlingen

Inscetilians(insectoids) / reptilians och UFO krascher tas upp i denna film

https://www.youtube.com/watch?v=Fb7LEZUZErI

NÅGON HAR PROTESTERAT MOT DENNA VIDEON MEN JAG LÅTER DEN VARA KVAR DÅ DEN TAR UPP SVÅRA FRÅGOR OM HUR DET ANDLIGA MANIFESTERAR SIG ORGANISKT  I MÄNSKLIGA MISSBILDNINGAR OCH I KOMPLICERADE OCH DÖDLIGA ORGANISMER SOM JÄST OCH MÖGEL.  VIDEON ÄR ÖMSOM PÅ ENGELSKA OCH RYSKA.

2019-06-26 13:57 #3 av: Huygens

Precis som det finns ett avtal om Open Skies (wiki) mellan USA och Ryssland + ett antal länder, om att tillåta fotografering av och spionage på varandras kärnvapenanläggningar och militära installationer, kan Insektaliner och Reptilians ha liknande avtal sinsemellan. Även "neutrala" Sverige ingår i Open Skies genom OSSE. SVT

Det finns ett fåtal rapporter om reptilliknande varelser hos insektalinerna eller bland insektalinernas grå varelser. Dessa reptilians är alltid rapporterade som varelser den bortförde till varje pris vill undvika, ohyggliga motbjudande hemska varelser som skapar starkt obehag.

Många av dessa reptilliknande varelser som uppenbarar sej hos insektalinerna, ser inte ens särskilt reptilliknande ut. Dom reptilliknande varelserna kanske bara ser groteska ut eller har reptilögon, skåror som pupiller, utstickande ansikte el dyl. Det som gör varelserna reptilliknande är den bortfördes upplevelse av att varelserna är reptilians.


En möjlighet är att reptilians är närvarande bland insektalinerna enligt ömsesidigt avtal, men reptilians är icke-fysiska varelser och kan därför bara ha fysisk närvaro genom att utöva mental kontroll på andra varelser; grå, långa vita, hybrider och hoo-brider. Insektalinerna tillåter reptilians närvaro i någon slags begränsad omfattning, under avtalet, men troligen med samma fientliga relation som mellan USA och Ryssland. Antagligen finns det motsvarande insektaliner bland reptilians, på ena eller andra sättet, dock oklart hur.

Jag har inte hört någon berätta att en insektalin upplevts vara reptilian, även om det skulle kunna vara möjligt.


Anmäl
2019-06-26 14:40 #4 av: Huygens

#3 in english:
==========


Similar to the agreement on Open Skies (wiki) between USA and Russia + a number of other countries, about allowing photography and spying on each others nuclear facilities and military installations, the Insectalins and Reptilians may have similar mutual agreements. Even "neutral" Sweden is part of Open Skies through OSSE. SVT


There are a limited number of reports of reptilian beings among the insectalins or among insectalin grey aliens. These reptilians are always being reported by abductees as appearing like horrible repulsive terrifying creatures, causing great discomfort in the abducted.

Many of these reptilians who are reported as being among insectalins or insectalin greys, don't even look particular reptilian in their physical appearence. The "reptilians" may just look grotesque or may just have reptilian eyes, slits as pupils, protruding face etc. What seems to make these strange creatures become perceived as being reptilians, is the abducted's sense of the being, and less the "reptilian's" physical traits.


One possibility is thus that Reptilians are present among Insectalins in accordance with a mutual agreement. But Reptilians are non-physical entities and can therefore only have physical presence through mind control over other beings; greys, tall whites, hybrids or hoo-brids. The Insectalins permit the presence of Reptilians in some kind of limited aspect, under the agreement, but probably with the same hostility as in the relation between USA and Russia, today. Most likely there likewise are Insectalins among Reptilians in one way or the other, unclear how, though.

I haven't heard about any Insectalin being perceived as being Reptilians by an abducted, but that could of course be possible too.


Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.