Utomjordiskt

Gud, Satan, Änglar och demoner….

2014-02-24 16:42 #0 av: m2studio

Gud, Satan, Änglar och demoner. En icke-fantasi Teori.

God, Satan, Angels and Demons. A non-fantasy Theory

På svenska översätt med google

på engelska (original)

---------------------------------------------------------

Gud, Satan, Änglar och demoner. En icke-fantasi Teori.

Fast det är kanske lite pseudovetenskap , jag vet ärligt talat inte så känn dig fri att peta hål är i denna teori ( om du inte är en tanklösa anhängare av en viss tro och skulle aldrig vika från tron , i vilket fall , varför ens bry sig att läsa detta ? )

Det här är min teori om det övernaturliga , ghost gudar demoner och änglar .... allt det bra grejer .

De är inte mystisk . Det måste anges rakt utanför bat , inga luftiga fairy vindlingar genom mysticim och hokus pokus krävs eller tillämpar .

De är bara en samling varelser som finns på en annan dimension då oss . De har helt klart en begränsad förmåga att samverka inom vår 3d verklighet och de begränsningar som vi upplever från den 4: e dimensionen ( tid ) är inte helt känt av dem .

Jag misstänker att de måste passera genom flera nivåer innan den når vårt och längs vägen de passerar genom en intressant en som förklarar fenomenet återkommande spökerier där " spöket " verkar för att utföra samma handlingar om och om igen som om omedvetna om följs . Vad är det som händer där är att denna dimension , oavsett orsak , kan faktiskt fånga ett ögonblick i tiden som en inspelning , oavsett processen tillåter denna dimension tillgång till våra egna får inte särskilt länge eftersom dessa iakttagelser aldrig särskilt länge , även vad processen tillät interaktionen skapar också skador på "textilier " (i brist på ett bättre ord ) som skapar återuppspelningseffekt. Så inte ghost s men små skivor av vår verklighet registrerats .

Religion och ceremonin har utvecklats under de eoner för att kodifiera och spela in olika processer genom vilka vi kan ta itu med dessa fenomen . Med tiden förvandlas den till en massiv organiserad religion där många av de utövare inte längre riktigt förstår vad de är inblandade i. De processer som används är inte disimilar till meditation och rytmiska beats och rörelse används av stamsamhällena runt om i världen , bara massivly komplicerade men ändå är avsedda för samma ändamål. De liknar en Samurai meditera inför en strid , att metoder få dig i rätt "plats" ( igen. . I brist på ett bättre ord ) för att kunna hantera dessa saker som skrämmer och förvåna oss .

De är inte Gud , djävulen Änglar och demoner som vi förstår oftast dem , men ser dem mer som humaniora Elders .

Några av dem kanske inte har rötter i jorden , andra gör . De som kallar sig själv "Gud" jag misstänker inte är "Från " här eller snarare att de inte har sitt ursprung som lever dödliga människor på planeten jorden . Detta betyder inte nessecarily betyda att de är dåliga eller " ond " , men de är otroligt gammal och klok så deras handlingar och beteenden kan vara svårt för oss att förstå ... därav Awe de inspirerar .

Jag misstänker att begreppet själ är mycket verklig , men återigen inte på ett andligt sätt . I * tror * att det finns en del av varje person som fortsätter efter att kroppen dör , men denna " essens " är av ett slag som inte kan observeras inom de 3 och 4 dimensioner . De finns på en av de dimensioner mellan vår fysiska ett, här den 3 och 4: e och den här "Gud" finns i.

Jag misstänker att änglar finns på en något lägre nivå då denna gud och erfarenhet " Gudarnas närvaro på ett liknande sätt till hur vi upplever den" Ghost "nivå .

Om de olika religiösa berättelserna ska tro då Satan och demonerna som tidigare bott på samma nivå som " Angel ", men höll inte med den " Guds enhet om något och tvingades flytta till en lägre nivå ..... eventuellt även en nedanför vår egen !

Demonic ägo är nog bara ett fenomen som dessa otäcka " demon " enheter har möjlighet att påverka vår hjärna våg mönster och beteenden som gör det verkar som om de är faktiskt inne offret .... De kan faktiskt vara inom samma område i universella utrymme som offret , men ändå inte helt inom den 3: e dimensionen .

Jag misstänker att denna oenighet hade de kan ha haft något att göra med oss , eftersom vi är i grunden en plantskola .

Vi är i huvudsak engagerade i en kosmisk vårdnadstvist .

Vad tycker du? en lösning som de religiösa och ateister kan mötas över .

Kopierat från denna link:

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread998542/pg1

------------------------------------------------------------------

God, Satan, Angels and Demons. A non-fantasy Theory

Though it is perhaps a little pseudo science, I honestly don't know so feel free to poke hole's in this theory (unless you are a mindless devotee of some faith and would never budge from belief, in which case; why even bother reading this?) 

This is my theory on the supernatural, ghost gods demons and angels....all of that good stuff. 

They are not mystical. That needs to be stated straight off the bat, no airy fairy meanderings through mysticim and hocus pocus is required or applies. 

They are merely a collection of beings that exist on a different dimension then us. They clearly have a limited ability to interact within our 3d reality and the constraints we experience from the 4th dimension (time) are not completely felt by them. 

I suspect they must pass through several levels before reaching ours and along the way they pass through an interesting one that explains the phenomena of recurring hauntings where the 'ghost' appears to carry out the same actions over and over again as though unaware of being observed. What's happening there is that this dimension, for whatever reason, is capable of actually capturing a moment in time like a recording, whatever process allows this dimension access to our own must not last very long because these sightings never last very long, Also whatever process allowed the interaction also creates damage to the 'fabrics' (for want of a better word) which creates the re-play effect. So not ghost's but tiny slices of our reality recorded. 

Religion and ceremony has been developed over the eons to help codify and record various processes by which we are able to deal with these phenomena. Over time it turns into a massive organized religion where many of the practioners no longer truly understand what they are involved in. The processes used are not disimilar to meditation and rythmic beats and motion used by tribal communities around the world, only massivly complicated but still intended for the same purpose. They are similar to a Samurai meditating before a battle, methods to get yourself into the right 'place' (again..for want of a better word) to be able to deal with these things that scare and amaze us. 

They are not God, the Devil Angels and Demons as we most commonly understand them but consider them more like humanities Elders. 

Some of them may not have roots on earth, others do. The ones that call themself 'God' I suspect are not 'From' here or rather they did not originate as living mortal humans on planet earth. This does not nessecarily mean that they are bad or 'evil' but they are incredibly old and wise so their actions and behaviour may be difficult for us to fathom... hence the Awe they inspire. 

I suspect that the concept of a Soul is very much real, but again not in a spiritual way. I *think* that there is a part of each person that continues on after the body dies but this 'essence' is of a kind that cannot be observed within the 3 and 4th dimensions. They exist on one of the dimensions between our physical one, this one the 3 and 4th and the one this 'God' resides in. 

I suspect that angels exist on a slightly lower level then this god and experience 'Gods' presence in a similar fashion to how we experience the 'Ghost' level. 


If the various religious stories are to be believed then Satan and the demons formerly resided on the same level as the 'Angel's' but disagreed with the 'God' entity about something and were forced to move to a lower level..... possibly even one below our own! 

Demonic possesion is probably just a phenomena by which these nasty 'demon' entities are able to influence our brain wave patterns and behaviour making it seem as though they are actually inside the victim.... They may actually BE within the same area in universal space as the victim but still not entirely within the 3rd dimension. 

I suspect that this disagreement they had MAY have had something to do with us, as we are basically a nursery. 

We are essentially involved in a cosmic custody battle. 

What do you think? a solution that the religious AND atheists can come together over.

Copied from this link:

http://www.abovetopsecret.com/forum/thread998542/pg1

Anmäl
2014-02-26 00:52 #1 av: Squimpan

Jag kopierar en bit av ett tidigare inlägg jag gjort och lägger till lite för att sammanfatta lite snabbt vad jag tror att den här vårdnadstvisten handlar om! 

teorin om att vi är en hybridras har jag hört och anser helt möjlig. Med en kristen bakgrund så kopplar jag de nedkastade "änglarna" som sade emot "gud" och gjorde tvärt emot vad "gud" hade sagt till dom: att inte beblanda sin DNA med våran! anledningen till att "gud" hade satt upp den här regeln var för att han visste vad frukten skulle bli: Nephilims. "Jättar" som vandrade runt på jorden och förstörde livet på jorden och spred ondska. jag tror dock inte att deras fäder "änglarna var onda", men i och med att vi redan hade en väldigt stor del av deras DNA inplanterat i oss samt det faktum att det inte var en ras som inte kommit till under kontrollerade former så skulle den därför inte heller kunna transendera till ett högre medvetande (vilket jag tror att vi är på jorden för att göra) och passade därför inte in i den plan som "Gud" eller "Universum" har för allt liv som existerar. därav floden för att rädda vår ursprungliga mänskliga DNA och ta död på det "infekterade Homosapiens" som Jättarna var.

den första synden handlade om att de 2 raser som gick ihop för att skapa oss har 2 olika åsikter om hur saker och ting ska se ut för mänskligheten. den ena rasen (Djävulen) som kräver att bli hyllade med mänskliga offer av oss som tacksamhet för att de varit med i skapelsen av oss samt att de har en stark bild av en enad jord  genom politik förtryck och  strikta regler (Illuminati grundas i bottnen i satanism). Dessa varelser som satanisterna dyrkar är i grund och botten ett experiment som en annan ras har tillverkat med hjälp utav ytterligare  en utomjordisk ras och "Dinosaurie/reptil"genen (som existerar på i alla delar av universum i en form eller en annan). därav reptilianerna som finns runt om oss vare sig vi är varse om dom eller inte. 

vi har en stor del av deras dna i oss och de är stolta i sitt skapande av oss, därför vill de oxå vara med i utvecklingen av mänskligheten men 

" gud " (den andra rasen som vi har störst del DNA från) säger: "nej, vi ska inte lägga oss i utvecklingen utav en planets civilisation, de kan inte transcendera till ett högre medvetande innan de är redo i alla fall så det finns ingen anledning att lägga sig i. de måste lära sig själva . när de faktiskt har blivit så medvetna, om sin egen existens som vi vill att de skall vara, så kan vi träda in men inte tidigare."

båda raserna har egentligen mänsklighetens bästa i tanken men använder sig av olika tekniker för att  vi skall ta oss till den punkt i tid och rum som deras egna ras behagar. 

detta kanske är rent jidder för dig men jag diskuterar gärna mer om du vill.

Anmäl
2014-02-26 11:04 #2 av: AlienInvasion

Många andar vill ju vara Gud men det finns bara en som är skaparen och det är Herren, Jesus Kristus Fader. Det tror jag faktiskt alla andar vet om för demonerna hatar namnet Jesus. 

Jag tror Satan existerar i den lägsta dimensionen men han är från början en ängelvarelse så han är medveten om vad vi gör. Det är enklare att gå nedåt än uppåt i dimensionerna och helvetets furste lockar där nere med ljuset.

Anmäl
2014-02-26 11:15 #3 av: Gahella

#2 ja det är din uppfattning.

Min egen är att "gud" även består av den feminina skapelsedelen, och att satan är en missförstådd  kärleksenergi som handlar om att utvecklas genom motstånd, fanns inte den energi fanns heller ingen utveckling att tala om.Anmäl
2014-02-26 11:20 #4 av: AlienInvasion

Jag tror också man kan utvecklas genom att bli konfronterad med Satan men att aktivt möta upp den entiteten nere i avgrunden tror jag är onödigt och det är p-ga våra bristfälligheter det is-f är bra samt att det lär finnas annan utveckling som är bättre. Kärlek som du nämner, är vad jag vet förutsättningslös men själv vill jag till högsta himmelen möjligt.

Anmäl
2014-02-26 11:22 #5 av: Gahella

Satan är en energi du inte kan undvika då den är en del av den 3 D dualistiska verkligheten du lever i tills du är klar med den...


Anmäl
2014-02-26 11:29 #6 av: AlienInvasion

Jag anser mig ha haft ett möte i Satan i den verklighet vi lever/delar nu. Jag begravde honom så långt jag kunde.


Anmäl
2014-02-26 11:43 #7 av: Gahella

Jag har också haft ett sådant möte. Och efter det förstod jag på ett mycket djupare plan varför h*n är så viktig för vår utveckling av bl.a empati, medkänsla, tålamod, tolerans, förtröstan och tillit. Upplevde en mycket djup kärlek från Satan men som också var mycket lessen och missförstådd och som visade stor ödmjukhet och tacksamhet för att jag hade modet att lyssna förutsättningslöst på en helt annan sanning än den jag var van vid


Anmäl
2014-02-26 14:47 #8 av: Squimpan

Gahella, Kan man sammfatta din uppfattning lite som att: man inte kan se ljus utan mörker? eller har jag missuppfattat? du anser inte att "satan/djävulen" är en "medveten energi" utan snarare en utan snarare en liknelse för att vi simpla människor skall finna ljuset i all förvirring? 

jag har haft en väldigt speciell upplevelse i dagarna där jag träffade en "reptilian/djävulen", under en utomkropslig upplevelse. (Gahella har läst min tråd)  jag kan fortfarande inte förstå vikten av mötet med denna varelse/energi men det är något som har penetrerat alla delar i mitt liv och jag har fått en djupare respekt för "den mörka sidan" men släppte oxå all rädsla för det! vilket gör att jag kan närma mig saker som känns främmande utan att behöva frukta vad som komma skall! det var något utav en religiös upplevelse som har hjälpt mig att förstå djupet i den 3D värld som vi faktiskt lever i! lycka till i din resa mot ett högre medvetande TS! MVH//squimpan


 Pma gärna mig Gahella, du verkar vara en intressant prick! Skämtarmvh

Anmäl
2014-02-26 16:29 #9 av: Gahella

#8 Ja precis det du säger i första meningen sa även denna satansenergi när detta hände för ca 17 år sedan, att om inte natten fanns skulle vi inte heller se stjärnorna- I dag är det nästan en klyscha men då var det ännu inte det. H*n sa också att den var som vattnet som filade stenen mjuk och följsam och andra liknelser för att jag skulle förstå denna kraft som finns både i naturen som inom oss själva.

För mig var det en mycket medveten kärleksfull och intelligent energi. Och likväl som det finns ärkeänglar och andra som jobbar i ljuset, finns även dess motsatser som bla Luifer som är en mycket viktig ledstjärna för de som utforskar i de lägre frekvensplanen så de inte ska gå vilse på vägen, enligt Satan som jag talade med.

Ja det är kanske dags att vi på ett djupare plan förstår mörkret om vi vill sluta fred med oss själv och bli den enhet vi är tänkta att bli.

Tack detsamma Squimpan :)


Anmäl
2014-02-26 16:43 #10 av: AlienInvasion

"Hur kan Satan driva ut Satan?" (Mark 3:23)

Anmäl
2014-02-26 16:49 #11 av: Gahella

#10 Du är bokstavstroende och det är inte jag, så det där får du fundera över själv Skämtar


Anmäl
2014-02-26 17:00 #12 av: AlienInvasion

Min tro baseras på erfarenhet.

Anmäl
2014-02-26 18:27 #13 av: VSK

#12

Så är det ju för oss alla mer eller mindre Funderar

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2014-02-26 18:31 #14 av: AlienInvasion

#13; jag syftade inte på erfarenhet i att läsa böcker, internet eller filmer på youtube.

Anmäl
2014-02-26 18:37 #15 av: VSK

#14

Nä inte jag heller Får idé

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2014-02-26 19:04 #16 av: AlienInvasion

Då kanske du inte ska hålla med den personen som säger att jag är bokstavstroende? Bara en tanke..

Anmäl
2014-02-26 19:06 #17 av: VSK

#16

Nu är du ute och cyklar.


34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2014-02-26 19:23 #18 av: Gahella

#16 Men du hänvisar ju till en massa bibeltexter och det var det jag grundade det påståendet på


Anmäl
2014-02-26 19:41 #19 av: AlienInvasion

Satan lyssnar man inte på, kunde jag lika gärna skrivit men jag anser att en bibelvers är värd mer än mina egna ord.

Anmäl
2014-02-26 19:57 #20 av: Gahella

#19 Har förstått din inställning vad det gäller satan nu. Och vad säger din gud om att nervärdera sig själv som du nyss gjorde?

Och en sak till, hur vet du att det är guds ord?


Anmäl
2014-02-26 20:11 #21 av: AlienInvasion

Hyffsat säker eftersom jag blev av med Satan genom att ta emot Jesu kärlek genom tro.

Anmäl
2014-02-26 20:42 #22 av: Gahella

Okej, ja var och en blir salig på sin tro, och så får det förbli Glad


Anmäl
2014-02-27 10:05 #23 av: Keskitalo

tänk den som kunde begränsa allt å trycka in det i ett ord som "Tro" Jag längtar tills jag kommer dit antar jag. Det är som så att jag känner saker i kroppen, ser massa bilder i huvuder, hör saker (Brus fast ändå inte? :S) Då å då får jag en såkallad "Film" i huvuder, jag kan beskriva så gott jag kan men hade vart lättare att beskriva om det fanns på jorden. Men jag kan helt plötsligt se ett solsystem skulle jag gissa på, å sen är jag på en planet som har träd å vatten lixom jorden men träden är "Trädigare/naturligare" å vattnet "Flytigare/Vattnigare"

Har också sett diverse varelser i olika former t.o.m de som inte har någon "fysisk form". 

Det jag menar med att vet verkar skönt att verkligen "stå still i sin tro". för då vet ni ju allt vad det betyder osv. 

Men jag hänger inte med alls så jättemycket när man helt plötsligt kan höra som om någon pratar i en brusig mick fast ändå¨inte riktigt så. Å när jag helt plötsligt får en "Film" å hamnar "någon annanstans" så vet ju inte jag vad det är eller betyder, alla känslor jag får som jag aldrig haft förr... jag VET EXAKT vad känslan säger/är. men det är det att när jag ska tänka tanken att "Jo men detta är ju känslan av att vara...." å sen får jag en blackout (Får ofta blackouts). 

jag vill så hemskt Gudligt gärna få reda på allt vad det betyder, vem jag är, vad jag är och varför jag är.

Anmäl
2014-02-27 10:09 #24 av: Keskitalo

Sen har jag också en aktiv känsla som jag bäst beskriver så som jag tänker/säger den....

Some shit is going on, something is going to happen. just wait.

ja jag tänker det på engelska då jag tycker det låter bättre. detta ger mig en väldig eufori. Så jag tror "some shit is going down"!! :D 

Anmäl
2014-02-27 11:24 #25 av: Gahella

#24 Ja du verkar ha radio-antenner ute och det blir inte alltid begripligt, har själv upplevt detsamma.

No shit, something Beautiful is going to happen(-ing) Skrattar


Anmäl
2014-02-27 12:24 #26 av: VSK

Skrattar

34 titlar20 SM-Guld, 7 World Cup, 5 Europacupen & 2 Svenska Cupen. Gillar du att fota eller att kolla på foton, kika än här. Gillar du allt med sport, kika in sidan. Intresserad av det rymden har att erbjuda? Tryck här

Anmäl
2014-02-27 13:03 #27 av: Keskitalo

#25 vad "gör jag av detta" så att säga? 

Awesome! :D 

Anmäl
2014-02-27 13:54 #28 av: Marr

Meditera på det kanske...Glad

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.