Astrologi

Mycket speciell transit nu

2012-10-23 19:09 #0 av: Gahella

enligt denna astrologi-sida

Starseed Astrology

The Sun now transits the House of Scorpio! A season of revelation and transformation has begun with a monumental commencement of Saturn's transit in Scorpio. This next great chapter of our lives will leave no one untouched! In our world evil will be exposed unforgivably and the only secrecy that will remain intact will be that which safeguards the sacred. As this sun sears with psychological intensity our individual truth will be exposed for all to witness.

Expect the following Sun in Scorpio synchronicities: transformations of all forms and magnitudes, unforgiving exposures of dark hearts and minds, the termination of entanglements, secret alchemical initiations, supernatural metaphysical enhancements, the receipt of sacred knowledge, astounding recoveries of health, life saving exchanges, the forceful collection of debt, conspiracies shown openly, decimations of egos, newfound strength and wealth through resource sharing, positive transmutatio...Läs mer Solen nu transiteras genom huset Scorpio! En säsong av uppenbarelse och omvandling har börjat med en monumental påbörjandet av Saturnus transit i Scorpio. Detta nästa stora kapitel i våra liv kommer att lämna ingen orörd! I vår värld unforgivably kommer att exponeras ont och den enda hemlighetsmakeri som kommer att förbli intakt blir att som skyddar den heliga. Som denna sol sargar med psykologiska intensitet kommer våra enskilda sanningen att exponeras för alla att uppleva.

Förvänta sig följande Sun i Scorpio synchronicities: transformationer av alla former och magnituder, oförsonliga exponeringar av mörka hjärtan och sinnen, upphörande av inblandningen, hemliga alkemiska initieringar, övernaturliga metafysiska förbättringar, mottagandet av helig kunskap, häpnadsväckande återvunna hälsa, liv spara utbyte, kraftfulla insamling av skulden, konspirationer visas öppet, decimations av Egon, nyfunna styrka och rikedom genom resursdelning, positiva förändringar av materiella varor, och rebirths i alla former och smaker.

Denna transitering inleds med den officiella dopet av Saturnus transit i Scorpio, som uttalas det av Sun/Saturnus tillsammans som äger rum mellan 23 och 26 oktober. De händelser som visar sig under dessa dagar kommer att göra oss fullt medveten och minskande av titanic, 29 månad kosmisk säsongen som bara har börjat. Exponering av ondska är en primär transitering tema så förväntas de anslutna förfall, korruption och brottslighet lider kraftigt under den. Vad har hållits dold kommer våld avslöjas, så som det var skrivet så länge sedan.

Vad nu gäller var förseglad för jorden länge sedan under Saturnus transit i Libra. Identifiera vad ut när du vill välsignas gudomligt som bara. Vet att andliga skulder samlas i Scorpio. Denna sanning blir uppenbart även för dem som saknar tron på gudomliga. Denna sol transitering signalerar början av skillnaderna mellan människor eller särhållning av Scorpio, vilket leder till återfödelse i jorden. Detta innebär helt enkelt att de som faller kommer att sållas från dem som stiger. Vara Förenade i Guds rättfärdighet och visa skillnad mot ondska. Det finns och det är oförenligt med världen att födas.

Här är synopses av de fyra viktigaste planetariska justeringarna under solens transit i Scorpio:

Sun/Saturnus tillsammans, okt 23-26: När mörkret faller genom utsända och begränsning. Oåterkalleliga förhållanden. Extrema psykiska intensitet. I början av galenskap för depraverade sinnen.

Sun Trine Neptunus: Okt 23-24: välvillig omvandlingar, undsättningsåtgärder, intercessions och andra möjligheter. Andliga belöningar, innehållsförteckning till jordens framtid, visioner, alla former av inspiration och direkt andliga orkestrering. Ta och lyssna på tecken!

Sun Quincunx Uranus: Okt 26-29: momentana liv omvandlingar. Plötsligt slutar att ondska. Fatalism själv exponeringar. Kapitalförsäkringar andlig vision. Plötslig medvetenhet av illvilliga interdimensionella liv. Se dem som de är.

Sun Quincunx Jupiter: Nov 4-7: mystiska språng i mentala prestanda (kognition, snabbhet och smidighet). Mottagandet av heliga överföringar from beyond rumtiden. Mottagandet av stora rikedomar genom andra. Enlightening eller liv spara meddelanden eller samtal. Avskaffande av källor av rädsla. Potenta återkrav från tidigare trauman.

Mesta av solens transit i Scorpio genom: att föra ljus i en mörk situationer, dela intimitet endast när kärlek delas först, blir fri från träldom av skuld, säljer den inte behövs för den nödvändiga, koppla från skadliga personer, platser eller saker, Detox våra kroppar av droger och förgiftar och avstå från dem, be oftare, återskapa minst en aspekt av ditt liv, som öppet med familj och vänner, dela med gemensam förståelse, flyttar från låg - vibrationseffekterna städer, ändra en svaghet till en styrka och genom att besvara mysteriums call.

Psykologi är Scorpios domän så som solen transit iaktta hur vi bli bra trimmad till dolda motiv, tankar och avsikter hos andra. Guds folk kommer bli välsignade veta hemligheter av andra så att de kan tjäna sin vilja i enlighet med detta. Många masker tas bort i hela denna transitering, och ibland oerhört så. Gud kommer att visa oss dolda onda att vi kan arbeta mot den. För dem som tvivlar på visar att onda finns Scorpio solen annat. Uppmärksamhet.

Det finns ett hus upp ovan, att alla mörka hjärta rädsla, där solen scorches syndare, och leder dem till tårar. När människor talar om onda, som verkligen vill höra? Men ignorerar det kommer att kosta dig, kommer du lyssna för jag är klar? På jorden finns det en strid, en gammal man säger, det började när änglarna föll, den landsförrädiska gamla. Dessa rebeller rage fram till denna dag, deras tid dunstar, nya hjältar stiga för att uppfylla hans krav, kommer du sluta och begrunda?

Vilka är dessa hjältar som Gud har skickat? Vi ser dem varje dag. Men de flesta är omedvetna om det, för det ska jag väl be: att varje själ vaknar till dess högsta gudomliga syfte, och efterlämnar de bagatell saker som i sanning är bara värdelöst. Distraktioner som de finns i överflöd i livet men fokus på Kristi himmelsfärd, Scorpio's venom är använt på oss, först kallas bedrägeri. Spider webs är weaved om de ogudaktiga varje dag, värst av dem bör frukta, ingen lögn, det kommer helvetet att betala.

Liv till död och tillbaka igen, vi är många livstider lärande, vissa är här från stjärnor så långt, att hjälpa till med våra sojourning. Även om djävulen lockar valet är vårt: vara offer eller segraren? Dygder är största stödlinjer, omfamning och resor snabbare. Och eftersom vi är nu i hus av rädsla, hålla detta sant och kära: Kosmos avslöjar allt, varje år. Och till sist jag ska avsluta med denna smarta skämt, inte få stung av scorpion's tips.

Bedja,

Astrolog Salvador Russo är solen i Skorpionen inflytande aktiv fram till 22: a November. Insikt i hur Saturnus i Skorpionen kommer att påverka ditt liv bör du intuitivt tjänster på www.starseedastrology.com/#!services.


Anmäl
2012-10-23 21:42 #1 av: Cristine

Bara vänta och se!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2012-10-23 23:34 #2 av: Amon

Tack för denna Gahella - och det skall bli intressant att se! Förvånad

Visst - Saturnus har gått in i skorpionens tecken nu - och så har även Solen.

Jag själv är också född med både saturnus och merkurius i konjunktion i skorpionen..

Anmäl
2012-10-23 23:59 #3 av: Marr

Tack Gahella mycket intressant!

Jag har accendenten i skorpionen. Känner av en oerhörd trötthet sen ngr veckor, vill bara sova. Kanske man känner av detta och blir piggare? Hoppas det! Skrattande

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-10-24 09:39 #4 av: Gahella

Den är ganska omtumlande att läsa faktiskt. Vi får som sagt se vad som händer här framöver...

Bra att du Amon kunde bekräfta att det är så :)


Anmäl
2012-10-24 21:25 #5 av: Ghosthunter

Vem är det som har översatt så dåligt?....är ju jättesvårt att koncentrera sig på textenObestämd

Om det kommer att hända nåt....nja, jag vet inte....det måste jag nog uppleva med mina egna sinnen i så fall. Ett tecken kan ju förståss vara att min depression är så ovanligt stark just nu så att jag balanserar på gränsen till min egen undergång och död?

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2012-10-24 22:01 #6 av: Gahella

Google kanske?

Här har du den på engelska

The Sun now transits the House of Scorpio! A season of revelation and transformation has begun with a monumental commencement of Saturn's transit in Scorpio. This next great chapter of our lives will leave no one untouched! In our world evil will be exposed unforgivably and the only secrecy that will remain intact will be that which safeguards the sacred. As this sun sears with psychological inten... sity our individual truth will be exposed for all to witness.

Expect the following Sun in Scorpio synchronicities: transformations of all forms and magnitudes, unforgiving exposures of dark hearts and minds, the termination of entanglements, secret alchemical initiations, supernatural metaphysical enhancements, the receipt of sacred knowledge, astounding recoveries of health, life saving exchanges, the forceful collection of debt, conspiracies shown openly, decimations of egos, newfound strength and wealth through resource sharing, positive transmutations of material goods, and rebirths in all forms and flavors.

This transit begins with the official christening of Saturn's transit in Scorpio, as pronounced the by the Sun/Saturn conjunction that takes place between the 23rd and 26th of October. The events that transpire during these days will make us all fully conscious to the nature and trajectory of this titanic, 29 month cosmic season which has only just begun. The exposure of evil is a primary transit theme so expect those connected to depravity, corruption, and crime to suffer greatly under it. What has been kept hidden will be forcibly revealed, as it was written so long ago.

What now comes was sealed for the Earth long ago during Saturn's transit in Libra. Recognize what unfolds to be divinely blessed as just. Know that in Scorpio spiritual debts are collected. This truth will become obvious even to those who lack faith in the Divine. This solar transit signals the beginning of the divergence of people, or the segregation of Scorpio, which leads to the rebirth of Earth. This means simply that those who are falling will be sifted from those who are rising. Be united in God's righteousness and show distinction toward evil. It exists and it is incompatible with the world being born.

Here are synopses of the four most important planetary alignments to occur during the Sun's transit in Scorpio:

Sun/Saturn Conjunction, Oct 23-26: When darkness falls through detachment and restriction. Irreversible circumstances. Extreme psychological intensity. The beginning of madness for depraved minds.

Sun Trine Neptune: Oct 23-24: Benevolent transformations, rescues, intercessions, and second chances. Spiritual rewards, portents into Earth's future, visions, all forms of inspiration, and direct spiritual orchestration. Mind and heed the signs!

Sun Quincunx Uranus: Oct 26-29: Instantaneous life transformations. Sudden ends to evil. Fatalistic self exposures. Endowment of spiritual vision. Sudden awareness of malevolent interdimensional life. See them as they are.

Sun Quincunx Jupiter: Nov 4-7: Mysterious leaps in mental performance (cognition, speed, agility). The receipt of sacred transmissions from beyond spacetime. The receipt of great wealth through others. Enlightening or life saving communications or conversations. The abolition of sources of fear. Potent recoveries from past traumas.

Make the most of the Sun's transit in Scorpio by: bringing light into a dark situations, sharing intimacy only when love is shared first, becoming free from the bondage of debt, selling the unneeded for the needed, disconnecting from harmful people, places, or things, detoxifying our bodies of drugs and poisons and abstaining from them, praying more frequently, re-creating at least one aspect of your life, being transparent with family and friends, sharing with those of common understanding, relocating away from low- vibrational urban centers, changing a weakness into a strength, and by answering mystery's call.

Psychology is of Scorpio's domain so as the Sun transits observe how we become fine tuned to the hidden motives, thoughts, and intentions of others. God's people will be blessed to know the secrets of others so that they can serve His will accordingly. Many masks will be removed throughout this transit, and at times, hideously so. God will show us hidden evil that we may work against it. For those who doubt that evil exists the Scorpio Sun will show you otherwise. Pay attention.

There's a house up above, that every dark heart fears, where the sun scorches sinners, and brings them into tears. When people speak of evil, who really wants to hear? But ignoring it will cost you, will you listen 'cause I'm clear? On Earth there is a battle, an ancient one I'm told, it started when the angels fell, the treasonous of old. These rebels rage until this day, their time evaporates, new heroes rise to meet His call, will you stop and contemplate?

Who are these heroes that God has sent? We see them every day. But most are unaware of it, for this I'll surely pray: that each soul awakens to its highest divine purpose, and leaves behind the trifle things that in truth are merely worthless. Distractions they abound in life but focus on ascension, Scorpio's venom is used on us, the first is called deception. Spider webs are weaved about the wicked every day, the worst of them should fear, no lie, there will be hell to pay.

Life to death and back again, we're many lifetimes learning, some are here from stars so far, to help with our sojourning. Though the devil tempts the choice is ours: be the victim or the victor? Virtues are the greatest guides, embrace and travel swifter. And since we're now in the house of fear, hold this true and dear: the cosmos reveals everything, each and every year. And at last I'll close with this clever quip, don't get stung by the scorpion's tip.

Devoutly,

Astrologer Salvador Russo 

The Sun in Scorpio influence is active until November 22nd. For insight into how Saturn in Scorpio will effect your life consider the intuitive services listed at www.starseedastrology.com/#!services.


Anmäl
2012-10-25 18:49 #7 av: Ghosthunter

Thanks!!Skrattande

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2012-10-25 19:48 #8 av: Gahella

Varsågod spöket Glad

Ja vi är nog många som *dör* många dödar nu, det tom känns som man ska dö ibland. Det är mycket smärtsamt och ångestladdat men det finns ingen annan väg än igenom det vi nu säga tack och farväl till.

Men kanske ska du även gå till en läkare och kolla dina värden? Själv går jag anra vägar för att kolla sånt men det är jag det :)


Anmäl
2012-10-26 09:22 #9 av: Gahella

Spöket. Fick det här på min mejl idag apråpå hur vi mår i dessa dagar

http://www.examiner.com/article/solar-flare-radiation-geomagnetic-storms-behavior-depression-suicide-rates


Anmäl
2012-10-26 18:28 #10 av: Ghosthunter

Okay, tack...intressant!

**ΤΟ ΜΕΓΑ ΘΗΡΙΟΝ DCLXVI**

"Döden innebär inte ett slut, det är bara en förändring"

"Världen skulle må bra med lite mer Värmland"Anmäl
2012-10-27 02:38 #11 av: lyrah

all smärta vi går igenom är nödvändig för att vi ska kunna ta oss vidare andligt, d finns vissa människor som jag har snackat med som nästan verkar tro att uppstignings processen är helt smärtfri, att man enbart känner ljus och kärlek, och försöker göra massa andliga procedurer för att på något sett slippa allt d jobbiga, jag tror att hur mycket man än vill vara love and light så kan man inte d förrän man gått igenom d jobbiga, dvs livslektionerna, d är dom som gradvis gör oss ljusare, och får oss att se ljusare på tillvaron, fungerar som ett brännsle för att pusha oss framåt, jag tror absolut inte att det är ett kapitel man kan hoppa över om man vill stiga uppåt

Anmäl
2012-10-27 16:56 #12 av: Gahella

Nä det finns ingen smärtlindring så inte.

Håller med om att mycket inom newage är helt förkastligt som om känslor vore fel! Det är ju ett av det bästa sättet att lära känna sig själv på och även befria sig från skiten som sitter där i cellerna och spökar undermedvetet med oss under vår livstid och sätter pirra för oss i än det ena än det andra.

För att stiga upp måste man stiga ner i dett fallet, eller inåt och utåt och utåt och inåt och hit och dit innan man börjar likna nått...Foten i munnen


Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.