Kosmiska energier/frekvenser

Flyttning till fjärde dimensionen

2012-10-10 23:25 #0 av: Gahella

Planeten  Jorden förändras i en allt snabbare takt från en 3-dimensionell planet till en 4-dimensionell planet. Förändringen har setts redan i många år, om vi bara har velat se tecknen på en förändring.

Planetariska klimatförändringar

Klimatförändringen,  som främst syftar på den globala uppvärmningen, är inte resultatet av den av  mäniskorna producerade växthusgasernas tillväxt. "Klimatet" förändras  på alla planeterna i vårt solsystem, vilket beror på att solsystemet i vår  galax går in i ett område där det finns mer och mer frekvent energi. Med andra ord, resonansfrekvensen ökar.

David  Wilcock har om detta ämne sammanställt en omfattande vetenskapligt data, som  tillsammans med källhänvisningar presenteras i tre av hans böcker. De är alla  tillgängliga för gratis nedladdning på hans hemsida. Wilcock sammanfattar  flyttningen till det nya energiområdet på följande sätt.

"  ... NASA:s och ryska data har bekräftat att framkanten av solens magnetfält har  förändrats mer än 1000 procent ljusare under de senaste 30+ åren. Vi vet att om  man gnider en metallbit tillräckligt snabbt, så uppstår en friktion, och  metallen börjar lysa scharlakansröd. På samma sätt, kolliderar dammet och  energin i denna nya galaktiska energizonen med solens magnetiska fält, vilket orsakar  friktion och skapar en statisk energikälla, som snabbt ökar i storlek och  ljusstyrka.

År 1997  upptäckte Dr Aleskey Dmitriev och andra ryska vetenskapsmän att det galaktiska  utrymmet där vi är, visar signifikant högre nivåer av ämnen och energi, inklusive  väte, helium och hydroxyl från partiklar och tillägg av nya kombinationer av element.  

Fast västvärlden alltid har kommit efter ryssarna på det vetenskapliga  området, är den äntligen på väg att komma ifatt ryssarna. Det var i augusti  2003, kallad ESA / NASA experimentet kallad Dust (damm), som lanserades med  Ulysses satelliten 1990 som man upptäckte att vår galax nu når 300 procent mer  damm än solsystemet som helhet under 1990-talet. Mer damm och mer laddade  partiklar betyder mer energi, högre densitet (täthet), vilket är precis det ord  som Ra använde för att beskriva denna nya galaktiska region.

Eftersom  hela solsystemet är på väg in i ett område med högre energiinnehåll, syns detta  naturligtvis på alla planeter i solsystemet, och särskilt i solen. NASA och  Ryska forskare har observerat följande förändringar:

Solen : Solens magnetfält är över 230 procent starkare än i början av 1900, och dess  energiska aktivitet har ökat markant. I utrymmet mellan planeterna har de av  solen bestrålade partiklarnas hastighet ökat med 400 procent. År 2003, mätte  man en så stor soleruption (X40) att dess klassificering inte ens fanns i  skalan. Den mörklade satelliter, och norrsken kunde ses ända till Italien.

Venus : Man har märkt betydande fysiska,  kemiska och optiska förändringar, bland annat en plötslig minskning av  svavelsyran i dess atmosfär och en ökning av ljusstyrkan med 2400 procent. Dess  magnetfält har intensifierats.

Mars : Stark global uppvärmning pågår. Polarisarna smalt 40 procent på ett år och  förorsakade en förändring av markytan. Atmosfärens täthet har ökat med 200  procent över det tidigare uppmätta värdet.

Jupiter : Jupiter har energiseratst så starkt att den nu är omgiven av en donut-formad  lysande energituub, som är på samma rutt som dess måne (IO). Jupiters  magnetfälts storlek har fördubblats sedan 1992.

Saturnus  : Saturnus polarområdena är mycket ljusare, och dess magnetfält förstärks.

Uranus : Enligt NASAs Voyager II rymdsond så har både Uranus och Neptunus nyligen  erfarit en förflyttning av de magnetiska polerna - Uranus 60 procent av och  Neptunus 50.

Neptunus  : Neptunus har blivit 40 procent ljusare i infrarött sedan 1996 och är 100  procent ljusare i vissa områden. Neptunus måne Triton har upplevt en stor  ökning av lufttryck och temperatur, jämförbart med 22-graders (Fahrenheit)  förändring på Jorden.

Pluto : I  september 2002 fann man att Pluto upplevt 300 procent tillväxt i lufttrycket  under de senaste 14 åren. Den har också blivit märkbart mörkare i färgen.

På  Jordplaneten har man naturligtvis kunnat iakttaga mera förändringar under en  längre tid: Mellan 1963 och 1993 har naturkatastrofer ökat 410 procent.  Jordbävningar har ökat 400 procent sedan 1973. Under åren mellan 1875 och 1993,  ökade vulkanisk aktivitet 500 procent. Sedan 1997 har jordens form förändrats  oförklarligt. Tidigare var den lite äggformad, men nu mera kurpitsaformad. I  haven har observerats en uppvärmning av bottnen som man inte har kunnat  förklara med de traditionella geografiska modellerna, eftersom det kalla  vattnet ska sjunka till bottnet. Ännu mer oförklarligt är förökningen av  Jordens storlek. Jorden har nämligen jämnt fördelat ökat i storlek, vilket inte  kan förklaras med de traditionella vetenskapliga metoderna.

Trevlig  sanning.

Hela  solsystemet går igenom en förändring. Wilcock har noterat att vetenskapliga  fakta om en genomgripande förändring aldrig visas någonstansi något paket, utan  informationen strös här och där, så att de stora massorna inte skall förstå vad  som verkligen sker. Förändringen av den galaktiska skalan har maskerats till  uppvärmning av miljön på grund av människans utsläpp av koldioxid. Detta för  att skrämma folks uppmärksamhet.

Detta  betyder naturligtvis inte att vi inte skulle ha enorma miljöproblem, som  fororsakas av användningen av fossila bränslen för att producera, men  klimatförändringar, förorsakar de inte. Klimatförändringen är en biprodukt av  den positiva förändringen i medvetandet, så enligt Al Gores dokumentärfilm är  sanningen, inte alls obehaglig utan väldigt trevlig.

 

Den  kosmiska klockan slår exakt

Vår  planet är på väg från den tredje dimensionen till den fjärde, i vilken det  finns mer energi och täthet, såsom Ra sade redanpå 1980-talet. Förändring från  en dimension till nästa sker enligt en kosmisk tidtabell.

Frågeställare  : " Vår planets befolkning har bara en viss tid att utveckla sig. Denna  tid är indelad i tre 25 000-års kretslopp. I slutet av 75000 år utvecklar  planeten sig själv Varför är det så exakt? "

Ra :  " Den levande strömmen skapar en rytm, som är lika oundviklig som en av  edra tidmätare. Den intellektuella energin erbjuder en slags klocka. Porten från  intellektuell energi till oändligheten öppna sig på timmen oberoende av  förhållandena "

Frågeställare  : " Är den klockformade ytan, låt mig säga, kombinerad med hela den stora  galaxen i, så att när den roterar för alla dessa stjärnor och planetsystem genom  förändringar från tätning till tätning? Är det så här det fungerar? "

Ra :  " Du är uppmärksam. Du kan se den tredimensionella klockytan, eller en  oändlighetens spiral, som är planerad av Logos för detta ändamål . "

 

Ra  använder alltså ordet dimension i stället för ordet täthet emedan ett ämne i  olika dimensioner har olika tätheter. Eftersom galaxen fungerar lika exakt som  ett urverk, sä sker planetens förändring från den tredje dimensionen till den  fjärde på ett visst datum, även om ingen av folket skulle så vara därtill  beredd . På planeten jorden är största delen av befolkningen oförberedd till en  förändring:

Ra :  " Ankomsten av fjärde tätheten är lika reglerad som klockans slag för  varje timme. Edert  planetariska område  har kretsat i en rymdtid med olika vibrerande strukturer.

Detta  förorsakar den planetariska regionens ombyggnad i enlighet med dessa nya  förvridningar. Emellertid varierar de mänskliga tankeformerna kraftigt och har  inte förmågan att driva i samma riktning.

Således  blir skörden sådan att många måste återuppleva den tredje cykeln. Edra  vandrare, lärare och adepter under denna tid är alla inriktade på att öka  skörden. Men ändå finns det finns få att skörda "   
Man  måste komma ihåg att så här såg situation ut i början av 1980-talet. De  skördedugligas  slutliga antal är det  ingen som vet, så Ra gav inte några siffror. Av Ra frågades också om det skulle  vara möjligt, att alla skulle kunna höja sin resonansfrekvens tillräckligt för  att slippa till den nya Jord-planeten. Ra svarade att allt är alltid möjligt,  även om ett sådant alternativ inte är troligt.

Den nya  fyr-dimensionella Jorden

Hurudan  är sedan den nya fyr-dimensionella Jorden, som växer fram? Enligt Ra så är den  inte bara dubbelt eller tio gånger mer harmonisk än den nuvarande, utan en  hundra gånger mer harmonisk plats att leva på. Man kan således tala om uppståndelsen  till himlen, som man alltid har drömt om.

Ra  beskriver inte den fjärde dimensionens levnadsförhållanden alls, eftersom de  skiljer sig så mycket från den tredje, att de med 3D-utrustade människorna inte  är i stånd att förstå. Ändringen från den tredje dimensionen till den fjärde är  total.

I den  positiva fjärde dimensionen finns inga hemligheter. En av de första åtgärder  som vidtages av nya aktörererna är bildandet av ett socialt gruppminne. Allas  medvetande är alltså kopplade till varandra. Personliga meningsskiljaktigheter  förekommer fortfarande, men dessa förmår man lösa med kärlek, som är  karakteristisk för den fjärde dimensionen. Varelserna kan läsa varandras tankar  helt obehindrat, så att ljuga är omöjligt. All information kommer att vara tillgänglig  och öppen, och ingenting kan döljas. Internet kan anses vara inrättandet av ett  gruppminne som en övning där alla datorer är kopplade till varandra.

Fysisk  smärta är inte längre nödvändig i den fjärde dimensionen. " smärtan är  snarast andlig, vilken inte på något sätt jämföras med den enorma smärtan av  avskildhet, som man känner i 3D. Syftet med andligt obehag är att uppfostra.  Kroppens utseende är likadan som nu, men den kemiska strukturen är annorlunda.  Åldrande orsakar inte dramatiska förändringar i kroppen och funktionshinder,  utan älderdomen erfares snarare som mental trötthet. En livs-längd är 90 000  år. En 4D cykellängd (kretslopp) är 30 miljoner år.

Jesus  sade till sina anhängare, att de kommer att göra samma saker som han, och ännu  större. Han verkligen menade det bokstavligen. I den fjärde dimensionen är  flygning, telekinesi (tankekraft), teleportation, omedelbart självbotande och  tidresor framåt och bakåt lika vardagliga saker som att andas är nu.

Astralnivån  kontra den fjärde dimensionen

Ibland  blandas den fjärde dimensionen med astralplanet. Den fjärde dimensionen är dock  inte detsamma som astralanivån. Nivå är inte samma sak som täthet eller  dimension. Enligt Ra omfattar den tredje dimensionen ett oändligt antal nivåer.  Bland annat astral och Deva-nivåerna är den tredje dimensionens inre nivåer, av  vilka båda kan delas in i sju. Förutom dessa nivåer finns andra inre nivåer. I  de lägre delarna av astralplanet är de extrema formerna av uttryck och i de  högsta nivåerna finns de upplysta varelser, som är dedikerade till att  undervisa och lära. I deva nivåerna är varelser, som är ännu närmare ljusets  och kärlekens ursprungliga format.

David  Wilcock berättar vid Projekt Camelots intervju hur han löstes från sin kropp  och for på en astralresa. Han steg upp i rymden och började tränga sig igenom  de olika astralplanerna. Efter sju nivåer kom han till en plats, som var den  fyr-dimensionella jorden. På platsen fanns i vita dräkter klädda varelser, som  var överraskade av besökaren, men också väldigt glada och vänliga.  Jordplanetens fjärde dimensionen finns redan den förbereds och enligt Wilcock  så blir den där fjärde dimensionen jordens huvudsakliga när tiden är mogen,  eller mycket snart.

Ra :  " Skörden är nu. Under denna tid finns det ingen anledning att försöka  leva länge, utan i stället uppmuntra strävandena att hitta själva kärnan ty  denna som klart befinner sig i den violetta strålens energiområde bestämmer  skörden av varje person.
Du måste  se Jorden som den sjunde planeten. Den är röd, orange, gul och är snart som  grön färdigt strålningsområde för den fjärde dimensionen. "

DNA-förändringar

Som  tidigare nämnts, solsystemet har i vår galax kommit in i ett område där det  stömmar mer energi, vilket lett till att planeterna har blivit ljusare, varmare  och mer magnetiska. Vi är på ytan av en av dessa planeter, så att samma energi  strömmar också på oss. Denna energi är kunskapsmedveten liksom allt som  existerar.

Fortsätt läsa här: http://www.nyapolitiken.biz/ufo_o_utomjordingar/fjarde-dimensionen.html

 


Anmäl
2012-10-10 23:42 #1 av: Cristine

Det var mycket att läsa men spännande. En bra artikel där allt är samlat..härligt att kunna blicka över alltsammans. Tack Gahella!

Cris sajtvärd på Livskvalitet & Utomjordiskt.

Hemsida www.livskvalitet-2.se  kliv in!

Varför står mina fötter på jorden när resten av min kropp är ute i rymden.

Anmäl
2012-10-11 08:22 #2 av: Marr

Oj vilken bra artikel Gahella!

Tusen Tack! Glad

 *Jag tror mer på Ufo, än på Sifo*

Anmäl
2012-10-11 08:46 #3 av: Gahella

Kul att ni också gillar den och att ni orkade läsa alltihop...Glad

Ja jag vet ingenting om någonting med vår kollektiva minnesförlust men det är mycket i texten som tilltalar mig.


Anmäl
2012-10-11 10:02 #4 av: Gahella

Tänkte på vad som ståd i texten som får mig att fundera lite oroligt:

När en  planet passerar inom galaxen, där DNA-vågens programkod förändras, så upplever  de på planetens yta boende varelserna en evolution på ett ögonblick. En evolution varar inte tusentals eller miljontals år, såsom den traditionella vetenskapen antar (utan bevis), utan den sker alltid plötsligt då de gamla arterna dör på en gång och nya dyker upp från ingenstans.
Detta har  hänt på jorden många gånger förr, och just nu bevittnar vi nästa fas i  evolution.

Tänkte på när dinosaurierna dog där det sägs att det skedde under samma dygn.

Och så har jag haft den här bilden i mitt bakhuvud ett tag nu, den s.k missing link


Anmäl
2012-10-11 10:19 #5 av: Gahella

Fortsätter fundera över detta:

Ett av de  senaste årens fenomen som nästan alla har kunnat märka är acceleration av  tiden. Tid känns som om tiden gick framåt oerhört snabbt. Och detta är inte  bara en känsla, ty ju närmare flyttningen till den fjärde dimensionen kommer,  desto fortare går tiden. Mayaindianerna beskrev detta fenomen som den sista tidens accelering.

Mayaindianerna  delade utvecklingens cykel i delar varav den första utvecklingen är långsam, men var och en av  de följande allt snabbare. Just nu vi lever i ett skede, då utvecklingen under ett år motsvarar utvecklingen under tjugo år, eller tiden mellan 1979 och 1999. Detta betyder alltså det att enbart under år 2008 mänskligheten utvecklades mer än under perioden 1979-1999. Förändringar i ekonomiska, sociala, politiska, religiösa och vetenskapliga system, samt människors attityder, åsikter och uppfattningar  förändras under ett år lika mycket som tidigare under en generation.

Detta är en anledning till varför så många vill att inkarnera till jorden just nu, och  själarna är helt enkelt kö för att få tillgång till den köttsliga livet: det är  möjligt att lära sig i snabbare takt. En inkarnationen nu motsvarar tiotals om  inte hundratals under tidigare perioder. Förändringarna i medvetenheten sker  med en enorm hastighet.

(En förklaring till att så många människor på jorden nu då? Min fråga)

Från  början av 2011 motsvarar 20 dagar tjugo år på 1900-talet. Förändringarna börja  alltså accellera med en enorm hastighet. Då kan nästan ingen undvika att märka  att världen förändras gebomgripande. Många dolda sanningar avslöjas i snabb  takt - sådana vars klargörande förr skulle ha tagit årtionden.

Och  takten bara accelerar när vi närmar oss vintersolståndet i december 2012. Enligt Wilcock börjar förändringarna ske inom en vecka, sedan inom en timme och  slutligen inom en sekund.  Allt kulminerar vid h-tidpunkten då en enorm eruption av kärlek,ljus och energi  fokuseras (koncentreras) till Jorden. Då får människan det kosmiska medvetandet - tidlöshetens extas och möter äntligen det sanna jaget.

Mycket av det här upplever jag själv men funderar mycket över detta datum om det sker precis då? Jag vet att det är vintersolstånd då, men hur säker kan man vara på resten tro?

 


Anmäl
2012-10-11 10:39 #6 av: Gahella

Här förklarar Ian X Lungold på ett bra sätt, nu när vi är på den översta pyramidsteget och denna speciella tid. Den finns även som långfilm.

Lyssnar på dem igen och glömt bort hur bra han förklarar så mycket om vad som händer på jorden och varför


Anmäl
2012-10-13 00:55 #7 av: lyrah

Intressant d här, d finns så många versioner av hur d här kan gå till, ingen vet nog exakt, kanske är d lite inviduellt, är d redan förut bestämt vilka som blir förflyttade uppåt eller kan alla göra d, ibland tänker jag att kommer jag att greja d, även om viljan finns, eller är mitt öde redan bestämt, känner bara att man e rätt less på d nuvarande sättet som jorden är, dvs d skulle inte kännas nån vidare att förbli fast i en 3D värld igen, men vad vet jag

Anmäl
2012-10-13 15:55 #8 av: Gahella

Tänker och känner precis som du lyrah.

Och gud förbjude att vi blir kvar på denna frekvens ett varv till, då vete 1000 va jag skulle göra? Vilken mardröm det skulle vara!


Anmäl
2012-10-14 01:35 #9 av: lyrah

D känns liksom att man har upplevt 3d, känns mer som att man blir frustrerad av att behöva sköta alla praktiska saker, d känns bara onödigt, man vill bara göra som känns bra, dvs följa hjärtat och d är väl d som är mycket att leva i 4d, d har sagts att många just därför upplever att dom inte hinner med alla praktiska måsten, d är inte meningen att vi ska ha massa måsten utan roligt

Anmäl
2012-10-14 14:06 #10 av: Nandini

Tack för all den här informationen, Gahella! Nog märker man att tiden går fortare och fortare. Kanske därför det också är mer och mer tumultartat på jorden. Det finns liksom inga lugna perioder mellan eländena.

Och de planetariska klimatförändringarna har jag liksom inte tänkt så mycket på, att det inte bara gäller Jorden (fast jag vet ju att de andra planeterna också ingår i "konceptet").

Jag tror det är viktigare än någonsin att stanna i nuet, att fokusera på det som är här och nu.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.