Kanaliserade budskap

ATT UPPNÅ DET FEMTEDIMENSIONELLA MEDVETANDE

2010-02-02 10:39 #0 av: asion

ATT UPPNÅ DET FEMTEDIMENSIONELLA MEDVETANDET (INITIERINGAR 109 -1024) INTEGRERING AV DET OMEDVETNA Från den Kosmiska Hierarkin (Lord Metatron,Lord Averil och Lord Sananda) kanaliserat genom Karen Danrich (maj 1998). Många initierade kommer att uppnå det femtedimensionella medvetandets tillstånd år 1998 och kommande år. Detta tillstånd kännetecknas av att man har integrerat dualitet och polaritet samt sin omedvetna "mörka sida", vilket innebär att den initierade blir av med de genetiska mönster som har att göra med död, destruktion, konkurrens, kontroll och utnyttjande. Det femtedimensionella medvetandet tillåter den initierade att fullständigt förkroppsliga den "Ovillkorliga Kärleken"och det "Ovillkorliga Accepterandet" av alla livsformer på Jorden. För att möjliggöra detta suddas alla emotionella "avtryck" av smärta, skam, utnyttjande, ilska och rädsla utifrån hela kroppens cellulära struktur. Detta för med sig en oavbruten känsla av sällhet, kärlek och gudomlig förening för den initierade. Det är just detta tillstånd som alla andliga sökare har försökt att uppnå i tusentals år. I de egyptiska pyramiderna fick de initierade gå igenom en lång process för att uppnå det femtedimensionella medvetandet och genomgå en kristallin förvandling av kroppen. Inom den kristallina cellulära strukturen ser varje cell ut som en miniatyrkristall och besitter också kristallers många egenskaper. Den kan hålla mycket hög vibration, vilken kan användas för healing, kanalisering, teleportation, ögonblicklig manifestering och interdimensionella resor. Det är just genom omvandling till den kristallina formen som emotionella avtryck inom den initierades kropp kan bli utsuddade, så att hon/han kan få uppleva ett oavbrutet tillstånd av sällhet. Under de första 108 initieringarna har 2/3 av den initierades kropp blivit kristallin och hans aurafält har fått formen av en "Livets Blomma" (Flower of Life). För att kunna förkroppsliga ett femtedimensionellt medvetande måste den initierade få 1024 DNA-strängar inkopplade. Det kommer att resultera i att resten av hans kropp får en kristallin form och att det bildas en femtedimensionell kropp, som kommer att existera samtidigt med den fjärdedimensionella formen. Den femtedimensionella formen tillåter den initierade att uppleva det femtedimensionella medvetandets tillstånd som transcenderar alla begränsningar, förkroppsligar ett "Ovillkorligt Accepterande", förverkligar hans totala kapitulation till den gudomliga viljan och leder till ett inre tillstånd av lycka och frid som knappt någon har upplevt på Jorden under de senaste 12 000 åren. Många av er kommer att gå igenom denna process (som innebär förkroppsligande av 1024 DNA-strängar) så för att ni skall få en bättre förståelse av vad som kommer att hända med era fysiska och ofysiska kroppar skall ni nu få en liten historisk överblick över vår skapelses "fall" och alla andra skapelsers "fall", vilka var orsaken till den smärtsamma karma som är registrerad i det mänskliga cellminnet. För att kunna integrera de 1024 DNA-strängarna måste den initierade först integrera det omedvetna verklighetsplanet samt lösa upp all karma därifrån. Det finns nämligen "karmiska avtal" som många andra utomjordiska raser har med mänskligheten och som måste lösas upp. Här kommer alltså det historiska och för oss hittills okända perspektivet på våra och andra skapelsers problem med den andliga evolutionen: Låt oss först besöka dimension 4 000, där det existerar ett ovum som man kan föreställa sig som "Alla Källors Källa", från vilken all form emanerar. Under oräkneliga tidsåldrar har denna dimension bestått av två verklighetsplan, det ena innehöll maskulint och feminint medvetande och det andra, som var en exakt spegelbild av det första, innehöll feminint och maskulint medvetande. All form som emanerade från detta ovum kände inte till någonting annat än en fridfull form av evolution under triljoner år (enligt vår tidsuppfattning). "Gud", eller medvetandet bortom detta ovum, kände en önskan att uppleva någonting annat, så dessa två verklighetsplan blandades med varandra på ett sätt som skapade två maskulina medvetanden på ett plan och två feminina medvetanden på ett annat. Detta polaritetskifte orsakade en rubbning (böjning) i energiflödet från "Alla Källors Källa", vilken slutligen påverkade allt inom Skapelsen med ett utav de två olika energimönstren. Energi från de två maskulina medvetandena bildade en spiralvridning motsols och gjorde upplevelsen av den "fria viljan" möjlig, vilken i sin tur ledde till upplevelsen av brist på fullkomlighet, samt med tiden till destruktiva skeenden inom vissa delar av Skapelsen. Energiflödet från de två feminina medvetandena vreds medsols, vilket ledde till upplevelsen av en total "ofrivillighet" och fullkomlighet samt upplevelsen av leda och oförmåga att uttrycka sig kreativt. För ca 6 miljoner år sedan nådde det nya spiralformade energiflödet vår skapelse, efter att ha strålat igenom de "ovanstående "dimensionerna", och började påverka Skaparen, som med sin energi fyller dimensionerna 1-144. Den spiralformade energin tvingade Skaparens feminina energi att bryta sig loss och flytta till vår grannskapelse och grannskapelses maskulina energi i sin tur att bryta sig loss och flytta tillvår skapelse. Vår skapelse erhöll två maskulina Skapare och det ledde med tiden till upplevelsen av fri vilja, ofullkomlighet och slutligen destruktion. De två maskulina Skaparna började konkurrera med varandra i stället för att leda skapelsen i samförstånd och samarbete. Den ene Skaparen blev "den hemliga makten" som försökte underminera och kontrollera vår skapelse. Den andre Skaparen verkade ha kontroll och makt, men i själva verket manipulerades han av den "hemliga regeringen". Den Kosmiska Hierarkin önskar att läsaren skall förstå att alla Jordens nuvarande problem förekommer både inom vår Skapelse och bortom den, i en eller annan form och i större eller mindre grad . Upp till för 4 miljoner år sedan existerade ingenting inom denna skapelse på en lägre nivå än den femte dimensionen. Enligt informationen registrerad i det mänskliga genetiska materialet framskred då evolutionen på ett fredligt sätt. Alla händelser inom alla besläktade varelsers livsupplevelser är registrerade på ett holografiskt sätt inom det genetiska materialet i deras kroppar. Mänskligheten är den holografiske arkivarien av alla händelser och erfarenheter inom vår Skapelse. Enligt vårt genetiska register hade en grupp rebelliska väsen från en annan skapelse förlorat sin förmåga att uppleva kärlek. På grund av detta blev de krigiska och illvilliga och invaderade vår Skapelse, efter att deras Universum hade förstörts. Genom den tidigare beskrivna interdimensionella sprickan(se "Nya" Initieringar från det Forntida Egypten) kunde de komma in i vår Skapelse. Dessa väsen invaderade och tog över en fridfull och kärleksfull planet med en humanoid form inkarnerad på den och orsakade den första erfarenheten av utnyttjande, tortyr och våld inom humanoida gener. Därtill så var de oförmögna att uppnå sin egen Uppstigning och utföra det dimensionella språnget. När denna planet trädde in i fotonbältet så, i stället för att stiga upp till nästa dimension, exploderade den tillsammans med alla sina inkarnerade väsen och slutade att existera. Denna spontana explosion orsakade att Den Stora Centralsolen föll ner i vibration, vilket satte i gång en kedjereaktion. Allt inom den femtedimensionella formen föll ner och hamnade i den tredje dimensionen, allt inom den tolftedimensionella formen hamnade i den femte dimensionen, allt inom den tjugofemtedimensionella formen föll nertill den tolfte dimensionen och Mahatma separerades från Gud. Det är detta som var orsaken till vår Skapelses ursprungliga "Fall". När den initierade löser upp karma från dessa erfarenheter blir all smärta, ilska och rädsla raderad från hans cellulära struktur. Många undrar kanske varför så många väsen från olika dimensioner är så starkt intresserade av Jordens Uppstigning? Jo, det finns en enkel men enormt viktig orsak till det. Om Jorden inte skulle uppnå sin Uppstigning och i stället explodera skulle den Stora Centralsolen och allt inom vår Skapelse falla ner i vibration till en sådan grad att hela Skapelsen skulle kollapsa. Visionärer från andra inkarnerade raser i många andra galaxer, inom både den humanoida och icke humanoida formen förutsåg den annalkande katastrofen och kallade på hjälp. Deras rop på hjälp besvarades av en Orden som består av väsen från dimensionerna 500-800 som är kända som Rizeorden (the Order of Rize). Det är en Orden av Ockulta Mästare vilka specialiserar sig på att hjälpa och assistera delar av skapelser som befinner sig i nödläge. Symbolen för Rizeorden är en drake och många av ordens medlemmar är just nu inkarnerade på Jorden, för att hjälpa till att åstadkomma ett förverkligande av alla de många förändringar som är nödvändiga för Jordens Uppstigning och för att reparera allt som behöver repareras inom denna Skapelse. De aggressiva och destruktiva väsen som invaderade vår Skapelse för så många år sedan är genetiskt besläktade med andra just nu inkarnerade raser inom vårt Universum (vilka kallas "Greys" - De Grå och "Illuminati" - De Upplysta ) samt med den tolftedimensionella rasen känd som "Andromedans" - Andromedanerna. Alla har de likartade genetiska problem som behöver en lösning. De har nämligen förlorat förmågan att känna kärlek. När en form inte längre har förmågan att känna kärlek blir all evolution baserad på en maktutövning genomkontroll och utnyttjande, istället för att ha kärlek och medkänsla som utgångspunkt. Rizeordens roll är att förankra den nya ritningen för allt liv inom den tredje-, tolfte- och tjugofemtedimensionella formen, vilket innebär en genetisk omstrukturering, vilket leder till att alla raser skall kunna känna och uttrycka kärlek och medkänsla innan de gör sitt nästa evolutionära språng. "Greys" har blivit omskrivna i många kanaliserade skrifter. Många initierade kommer att bearbeta den karma som finns mellan "Greys" och den mänskliga rasen. Den vita rasen är ett resultat av att "Greys" fick avkomma med Aztek- och Mayakvinnor för ca 7 500 år sedan. "Greys", som hade förmågan att resa i tiden, kunde se sitt eget öde inom den framtida katastrofen i samband med Jordens Uppstigning och konstaterade att det bästa sättet att kontrollera mänskligheten var att blanda sina gener med de mänskliga generna. Denna blandning skapade karma (avtal)som lämnade avtryck i vår genetiska struktur, vilket resulterade i att den mänskliga formen förlorade en del av sin förmåga att känna. Så började också den vita rasen att utnyttja, kontrollera, manipulera och kriga med andra raser. Förlusten av känslor berövar en förmågan att ha sann medkänsla med andra och detta är den främsta orsaken till allt våld och all smärta som fortfarande existerar på Jorden. Hela den vita rasen förlorade dock inte förmågan att känna. Karen Danrich, som är clairvoyant och som noga studerar informationen som frigörs underprocessen av upplösande av de karmiska cellulära avtryck inom hennes egen Uppstigning, upptäckte att den emotionella kroppen inom den maskulina formen föll i bitar (blev fragmenterad) på grund av den genetiska blandningen med "Greys". Denna fragmentering gör det omöjligt för en vit man att känna lika mycket som en kvinna kan, åtminstone tills den emotionella kroppen är helad. Denna fragmentering repareras vid den 24:e Initieringen, när den emotionella kroppen förenas med ljuskroppen. Det är just denna karma mellan den vita rasen och "Greys" som är orsaken till att människor från alla världens hörn rapporterar om sina minnen av UFO-bortrövanden. Under de senaste 50 åren har "Greys" rövat bort mer än 95% av USA:s invånare och ca 40% av resten av världen. Det beror på att "Greys" söker en lösning på sin genetiska oförmåga att älska och följaktligen att utvecklas. Utan ett hjärtchakra kaninget väsen utvecklas. Genom hjärtchakrat blir livsenergin (chi) omvandlad till kalorier som kroppen behöver för att kunna hålla en högre vibration och för att slutligen kunna stiga upp till nästa dimension. Det existerar ingen ras som utan ett öppet hjärta kan producera tillräckligt med chi nödvändigt för Uppstigningen. Bara genom ett öppet hjärta kan de initierade uppleva det extatiska tillståndet av en gudomlig förening som är resultatet av deras andliga utvecklingsprocess. Evolutionen var alltid menad att ha kärlek som utgångspunkt och därför är det hjärtat som innehåller den nödvändiga mekanismen för Uppstigningen. Karen Danrich märkte att "Greys" flyttade hennes kropp utanför tiden, så att hon inte kunde minnas något tidsflöde inom själva bortrövandet. I samband med det kan de emotionella och mentala minnena av händelsen suddas bort, men de finns alltid kvar i själsregistret. Ofta faller också själen i bitar under en sådan upplevelse. Ofta förekom det sexuella tester under dessa bortrövanden. De flesta av dessa minnen bearbetas och löses upp vid slutet av den 8:e Initieringen. I december 1997 lämnade "Greys" Jorden, både på det fysiska och det eteriska verklighetsplanet. Det finns två orsaker till detta. Den första är att de har fått tillräckligt med information för att kunna börja reparera sina genetiska problem och det tack vore Uppstigningsprocessen och den genetiska omstruktureringen som den mänskliga formen nu går igenom. Det andra är att Moder Jord har höjt sin vibration så pass mycket att de inte klarade av att stanna kvar, utan lämnade Jorden. "Illuminati" är enras som existerar inom vårt Tredjedimensionella Universum. Deras och den mänskliga formens gemensamma karma började för mer än 50 000 år sedan och uppstod på grund av den sirianska rasen. Sirianerna, som är en femtedimensionell humanoid ras, ingick ett avtal med "Illuminati" medan de båda raserna befann sig i den tredje dimensionen. Avtalet gick ut på att Sirianerna skulle sörja för förlängningen av "Illuminatis" livslängd. "Illuminati" har ett icke fungerande hjärtchakra som innebär att de inte har förmågan att känna kärlek samt att de inte kan utvinna tillräckligt mycket chi genom andningen för att kunna leva längre än 50 år. Genom att Sirianerna delade sin livsenergi med "Illuminati" kunde de båda raserna ha en livslängd på 2000 år. När Sirianerna steg upp till den femte dimensionen för 20 000 år sedan flyttades det avtalet (karman) till den mänskliga rasen på Jorden. Vi är nämligen släkt med Sirianerna och bär karma som är relaterad till dem eftersom de "sådde" den mänskliga formens frö på Jorden för ca 40 000 år sedan. De senaste 20 000 åren var det alltså mänskligheten som producerade livsenergin för både sig själv och "Illuminati". Efter vårt "fall", när vårt DNA reducerades, har den oavbrutna utsugningen av chi resulterat i att vår livslängd förkortats till mindre än 100 år samt att vi erfar åldrande, sjukdomar och död. "Illuminati" använder sig av elektroniska apparater på Jorden för att koppla in sig i det mänskliga energifältet. Television och datorer orsakar en sorts lätt trans hos människan och det är då "Illuminati" smälter samman med den mänskliga kroppen, för att ta så mycket livsenergi som möjligt. Droger och alkohol är en annan av "Illuminatis" favoritkällor till energiutsugning, genom att de drar ut själen från den påverkade kroppen och själva går in, för att kunna ta chi. Därför rekommenderar de Andliga hierarkierna att de initierade skall begränsa tv-tittandet och avstå från droger och alkohol. Om den initierade måste tillbringa tid framför en dator kan han vira en koppartråd runt strömutgången, vilket gör det mycket svårt för "Illuminati" att ta sig igenom. Bara delfiner och valar klarar att hålla "Illuminati" ifrån sina energifält, eftersom de använder sig av sonar och dessa låga ljudvibrationer inte passar ihop med "Illuminatis" metalliska vibration och de därför håller sig borta. "Illuminati" har också skapat mer än 1 000 energivirvlar överallt på Jorden för att kunna ta energi från naturen. Varje sådan virvel skapade en spricka i Jordens eteriska kropp. De virvlarna har dock upphört då Moder Jords eteriska kropp helades kring januari 1998, när Lady Gaia (Jordens medvetande) och vår Skaparlogos löste upp sin karmarelaterad till "Illuminati". När den initierades kropp blir kristallin får den för höga vibrationer för "Illuminatis" närmanden. När hela mänskligheten uppnår Uppstigningen tvingas "Illuminati" lämna Jorden och stå ansikte mot ansikte med sina egna erfarenheter av åldrande och död, tills de genetiska problemen med deras hjärtchakra kan lösas. Den Kosmiska Hierarkin vill poängtera att i Guds ögon är ingen ras bättre än någon annan. Alla raser inom den tredje-, femte- och tolftedimensionella formen kommer att få all den hjälp, kärlek och ledning som de behöver för att lösa sina problem med hjärtchakrat och för att deras evolution åter skall bygga på kärlek istället för maktutövning. Det finns ännu en ras som använde sig av Jordens och mänsklighetens livsenergi. För 9500 år sedan kom det till Jorden en familj från Plejaderna som kallas för Anunnaki. Det är de som beskrivs som Skapargudarna i Det Gamla Testamentet och som också har samband med de grekiska och romerska Gudarna. De kom till Jorden med sina egna syften efter de stora översvämningarna och Atlantis fall. Deras solsystem hade börjat tappa livsenergi på grund av de många svarta hålen inom den tredje dimensionen, vilka är resultat av förstörda planeter eller stjärnor, och Anunnakis livslängd började förkortas. De kom då till Jorden för att bygga en energibro som skulle tillåta dem att ta livsenergi från vår planet och mänskligheten. Karen Danrich har upptäckt att de hakade sig fast vid de viktigaste energivirvlarna runt hela Jorden och inom hennes egen genetiska struktur märkte hon deras intrång i korsryggen och det sakrala området(det andra chakrat). Moder Jord befriade sig från deras intrång i de energetiska huvudvirvlarna i oktober 1997. Varje initierad kommer att bli befriad från dessa "hakar" när han löser upp sin individuella karma med Anunnaki. Det är just Anunnaki som är ansvariga för den första atomexplosionen på Jorden. Enligt de planetära arkiven konkurrerade Anunnaki med varandra under de 500år som de fanns på Jorden och detta kulminerade i en atomexplosion som var 100 gånger starkare än i Hiroshima och Nagasaki. Efter explosionen tvingades de bort från Jorden av Det Stora Vita Brödraskapet (Jordens Andliga Hierarki och Uppstigna Mästare). Vid den tiden var mänskligheten en slavras (skapad av den atlantiska civilisationen) med 12 DNA-strängar, som levde i frid och harmoni med varandra och naturen, med ca 500 års livslängd och sjukdomsfri existens. Explosionen orsakade en kontinuerlig genetisk mutation tills det mänskliga genetiska materialet bara innehöll 2 DNA-strängar och Kundalinienergin (det sexuella energisystemet hos människan) stängdes av. Det är Kundalinienergin och den sexuella energin som föryngrar kroppen, förlänger livslängden och håller hela civilisationen i harmoni. De som praktiserar Tantra-Yoga är medvetna om att när två eller fler individer tillsammans låter den sexuella energin flöda uppstår det en resonans mellan alla chakror, vilket leder till en höjd nivå av harmoni i parförhållandet eller inom gruppen. Avstängningen av den sexuella energin ledde också till att det andra chakrat och många mindre chakror, som styr olika energimeridianer inom den mänskliga kroppen, kollapsade och började bilda ett "svarta hål-mönster". De svarta hålen inom chakrasystemet är orsaken till alla sjukdomar och det var först efter Anunnaki-krigen som mänskligheten började uppleva sjukdomar. De två atombomberna som detonerades i Japan 1944 hade också en global effekt på den mänskliga rasen. Det är viktigt att förstå att mänskligheten som en helhet tar del av all smärta som någonsin upplevts inom Jordens och den mänskliga formens historia. Inom varje människas genetiska minne finns det avtryck av alla erfarenheter från Atlantis Fall, Roms Fall, 1:a och 2:a världskriget, Hiroshima och Förintelsen. Den mänskliga rasen är EN ras, oberoende av skillnader i hudfärg. Hela mänskligheten delar all smärta som någon människa någonsin åsamkat någon annan, eller som har blivit åsamkad människan av andra raser. Dessa två atombomber som släpptes över Japan orsakade att varje människas hjärtchakra imploderade i större eller mindre grad. Det imploderade hjärtchakrat är som ett svart hål och försätter hela mänskligheten i smärta. Mänskligheten försökte kompensera detta genom att delvis lösgöra sig från kroppen och lärde sig att placera sin energi från nacken och uppåt. Detta begränsade mänsklighetens förmåga att känna och vår civilisation fick en inriktning mot våld, pornografi och fysisk smärta/skada. I hjärtchakrat finns rötterna till immunsystemet. Det imploderade hjärtchakrat leder till sjukdomar som aids, MS, Lupus och andra immunbristsjukdomar samt till depressionstillstånd och självmordstendenser vilka har intensifierats under de senaste 50 åren. De kärnvapentester som Jordens regeringar fortfarande genomför fortsätter att påverka den eteriska kroppens chakrasystem inom människor, djur, växter och mineralriket, vilket i sin tur leder till ökningen av olika sjukdomar. När den initierade uppnår sin 12:e Initiering befrias han från de svarta hålen inom chakrasystemet, hans sexuella energisystem återställs och aurafältet stabiliseras runt hela kroppen. Vid uppnåendet av den 108:e Initieringen bearbetar han sin karma relaterad till Plejaderna. När det är dags för den 1024:e Initieringen transcenderar han sin cellulära tro på krigföring och kärnkraft, vilket kommer att göra honom helt immun mot effekterna av kärnvapenexperiment och katastrofer. Förutom Illuminati och Anunnaki, som har tagit vår livskraft, finns det ytterligare fem planeter som var involverade i samma process och är tredjedimensionella till sin natur. Det är dessa planeters Skapargudar som är ansvariga för detta och deras karma går tillbaka till vår egen tredjedimensionella planetära Logos, Sanat Kumara, som för länge sedan stal information från dessa fem andra Logos för att kunna uppehålla livet på Jorden. Mycket likt det informationskrig som pågår på Jorden blev informationen begränsad inom vårt Universum när de hemliga regeringarna ("de mörka krafterna"), som vår Skapelses andre Skapargud grundade, fick makten. Tillsammans med informationsbegränsningen begränsades själva livet. För att kompensera för informationsförlusten, vilken orsakade deras egna planeters död, sände dessa fem Logos fragment av sig själva till Jorden för att kunna ta energi från mänskligheten. Det finns många inkarnationer av dessa Logos på Jorden och mer än 90 % av alla inkarnerade har med all säkerhet varit i kontakt med dem. Karen Danrich, som är clairvoyant, har upptäckt att sådana personer har kanaler i sina aurafält genom vilka de suger ut livsenergi från alla som de kommer i kontakt med och sänder denna energi till sina respektive planeter. Den genetiska karman, som förbinder den initierade med dessa fem Logos, löses upp vid fullföljandet av den 380:e Initieringen. Denna utsugning av livskraft är orsaken till all obalans på Jorden, eftersom alla dessa Logos tar energi utan att ge någonting i utbyte. Energiflödet kan då inte balanseras och på en global skala resulterar det i girighet och hamstrande samt fattigdom och hemlöshet. För att kunna uttrycka den "Ovillkorliga Kärleken" måste man besitta förmågan att balansera givande och tagande, så att energiutbytet kan ske på ett ovillkorligt sätt. Ett kontinuerligt balanserat energiutbyte kommer att radera bort girighet och fattigdom från den initierades livsupplevelse och när mänskligheten stiger upp till nästa dimension kommer sådana upplevelser att transcenderas kollektivt. Under Initieringarna 109 - 1 024 kommer en fullständig integrering av den initierades omedvetna att ske, både på det personliga planet och för hela hans genetiska stamträd. Hans omedvetna karma som har att göra med den humanoida livsupplevelsen kommer också att bearbetas och upplösas. För ca 11 000 år sedan avskilde Melchizedekorden det omedvetna verklighetsplanet från mänskligheten för att stoppa den tilltagande destruktionen som var ettresultat av de många krig som utkämpats mellan tredjedimensionella och femtedimensionella raser. Evolution och destruktion kan ses som motsatta poler av samma energi och Melchizedekorden insåg att genom att stoppa evolutionen på Jorden kunde man stoppa destruktionen inom hela Universum. För att avskilja Det Omedvetna ändrade Orden omloppsbanan för en annan planet, kallad Niburi. Niburis omloppsbana förlängdes och från att ursprungligen ha varit ganska nära Plutos utsida har den nu fått en ca 3 600 års omloppsbana kring Solen. Astrologiskt sett styr Niburi Det Omedvetna och inom Niburis Akasha-Arkiv registrerades allt som hände på det omedvetna planet av verkligheten. Så när Niburi avlägsnade sig tillräckligt mycket från vårt solsystem slutade Det Omedvetna att påverka mänskligheten. Det Omedvetna är ett parallellt verklighetsplan inom vilket erfarenheter som är exakt motsatta till de som sker på den samtidiga fysiska manifestationen blir registrerade. Om t.ex. någon är extremt tjock på det fysiska planet blir han extremt smal på det omedvetna planet. Om någon är extremt extrovert på det fysiska planet kommer han att uppleva en fullständig inåtvändhet på det omedvetna planet. När det omedvetna planet samt de två motsatta polerna integreras tillåter det den initierade att hitta en medelväg, som samtidigt innebär att han kan övervinna sina begränsningar. Han kommer t.ex. att ha en medelvikt och ett balanserat socialt liv. Det omedvetna planet registrerar också all karma erhållen på det fysiska planet, fast i en motsatt form. Så om en person har lurat eller dödat någon på det fysiska planet blir han själv lurad eller dödad på det omedvetna planet. Innan Atlantis Fall har varje själ haft en möjlighet att vid sin död överblicka alla sina medvetna och omedvetna manifesteringar. Därigenom blev all intjänad karma automatiskt avskriven och då var själen fri att bege sig till andra solsystem för att fortsätta sin andliga utveckling. Efter det omedvetna planets separation från Jorden har varje själ bara kunnat överblicka det ena verklighetsplanet och det har lett till den karmiska skuldsättning som har fångat de flesta själar på Jorden i en sorts fälla under de senaste 10 000 åren. Detta i sin tur ledde till att evolutionen inom hela universum, inte bara på vår planet, stagnerade. I December 1997 flyttades det astrala planet till Niburi och genom det har alla våra släktingar på det astrala planet fått möjlighet att för förstagången på 10 000 år överblicka sina omedvetna manifesteringar och därigenom lösa upp sin karmiska skuld. Varje själ som har varit fångad i den jordiska fällan har till slut fått möjlighet att bege sig till andra solsystem för att fortsätta sin utveckling. Samtidigt har också hela mänsklighetens genetiska karma lösts upp, men varje initierad måste dock vid uppnåendet av den 1024:e Initieringen lösa upp denna karma på en cellulär nivå för att helt överkomma karmans påverkan på hans egen individuella livsupplevelse. De initierades karmiska mönster kommer att bli helt unika beroende på deras livs-, släkt- och själshistoria. De karmiska mönster som hör till initieringsprocessen som Karen Danrich gick igenom framförs i de här artiklarna för att stimulera minnet av läsarnas egna karmiska mönster, så att de kan få hjälp att lösa sina karmiska skulder. Innan vi går in på de nya initieringarna, låt oss titta på vad det är för väsen som styr dimensionerna 144-360. Vår skapelse, som existerar i dimensionerna 1-144, är bara en av 144 Skapelser. Vi är Skapelse nr 143 för att vara exakt och våra Skaparlogos heter Lord och Lady Athena. En mycket viktig information är att den 1:a januari 1998 återvände Lady Athena, den feminina hälften av vår Skaparlogos, för att med sin energi omfatta alla de 144 dimensionerna tillsammans med sin manliga hälft. De senaste 6 miljoner åren har Lady Athena varit upptagen med att eliminera dennas Skapelses destruktiva hemliga regeringar och ordnar. Ovanför Lord och lady Athena finns en Skapare, känd som Den Allestädesnärvarande -Omnipresent One, som med sin energi omfattar alla de 144 Skapelserna och existerar inom dimensionerna 145-244. Ovanför Den Allestädesnärvarande finns en Skapare som med sin energi omfattar Den Allestädesnärvarande och alla de 144 Skapelserna, som kallas för Det Allestädesnärvarande Alltet - Omnipresent All och existerar inom dimensionerna 244-300. Ovanför den Skaparen finns ännu en Skapare, som kallas för Det Ovala Alltet -Oval All (dimensionerna 300-330) och ovanför den Skaparen finns vår Skapelses Gudom (Godhead), som kallas för Den Ovale - Oval One och som omfattar alla 360 dimensioner. Finns det liv bortom den 360:edimensionen? Visst! Det finns 144 stycken av De Ovala och var och en av dem uppfyller med sin energi och sitt medvetande 360 dimensioner fyllda av liv. Och ovanför Den Ovale finns ett Medvetande som omfattar alla De Ovala och som är känt som Den Ende - The One. När Karen Danrich för första gången kontaktade den 4000:e dimensionen löd hennes första fråga "Finns det någonting ovanför detta?" och hon fick svaret "Givetvis". Läsaren kan då kanske försöka föreställa sig omfånget av de oändliga möjligheter som allt medvetande och allt liv innehåller. När alla de 1 024 DNA-strängarna förkroppsligas och kroppen omvandlas till kristallin, kan den initierade integrera större och större fragment av själen, som var helt omöjliga att nå innan dess. Vart och ett av de integrerade själsfragmenten för med sig information och gåvor, som kommer att hjälpa de initierade uppfylla sina själssyften på Jorden. Dessutom, då ljuskroppen expanderar blir dess utbredning (increase) som en nyckel till nya informationsregister från de högre dimensionernas bibliotek. Till exempel fick Karen Danrich tag i information från den 4000:e dimensionens bibliotek vid slutet av Initiering 960. Hennes ljuskropp har utvecklat 960 paneler, vilka tillät henne att kontakta dessa bibliotek för vidare information och var till stor hjälp i hennes lärar- och författararbete. Det följande är en kort sammanfattning av alla de steg som förkroppsligandet av 1 024 DNA-strängar består av. (Innan dess måste man ha gått igenom Initieringarna 1-108.) INITIERINGARNA 109 - 250: Transcendering av denna Skapelses Arketyper Vår Skapelses arketyper innehåller alla arketyper som styr dimensionerna 1-144 samt Lord och Lady Athena, som är vår Skapelses Skaparlogos. Dessa arketyper innehåller tankemönster av separation och förening, skapande och destruktion, maskulin överlägsenhet och feminin underlägsenhet samt karma och skuldsättning. Då dessa arketyper transcenderas, får den initierade ett nytt "operativt system" som grundar sig på det ovillkorliga styrandet. Under tiden för dessa initieringar blir 250 DNA-strängar inkopplade och resten av kroppen (benen, musklerna och alla huvudorgan), med undantag för nervsystemet, förvandlas till kristallin. Den initierade integrerar nu sitt själsfragment som vibrerar inom den 26:e Strålens frekvens. Den 26:e Strålen : Det Ovillkorliga Accepterandet av alla Skapelser Detta är Den Allestädesnärvarandes Stråle och är svagt blåvit i färgen. Inom denna initieringsvåg integrerar den initierade en del av det omedvetna verklighetsplanet i sin auras Livets Blomma-mönster (Flower of Life), vilket orsakar en intensifiering av aurafältet och dess storlek börjar nu överskrida Jordens storlek. Ljuskroppen utökar sitt panelantal till 125 stycken på toppen och 125 i botten, totalt 250 paneler. INITIERINGARNA 250 - 360 : Transcendering av Den Allestädesnärvarandes Arketyper Dessa arketyper styr alla Skapelser inom dimensionerna 143-244. När dessa arketyper transcenderas, börjar den mänskliga formens ritning överensstämma med den Gudomliga Planen på Den Allestädesnärvarandes nivå. Arketyperna som måste transcenderas berör tankemönster av separation och förening, skapande och destruktion, karma och skuldsättning. En del av den initierades själsfragment som vibrerar inom den 27:e Strålens frekvens blir integrerad och den initierade erhåller ett nytt "operativt system" som grundar sig den ovillkorliga visionen. Den 27:eStrålen: Den Ovillkorliga Visionen för alla Skapelser Denna Stråle är Det Ovala Alltets Stråle och dess färg är svagt gulvit. Under den 360:e Initieringen förvandlas en tredjedel av nervsystemet till kristallint och 360 DNA-strängar kopplas in. Ytterligare en portion av det omedvetna verklighetsplanet integreras med aurafältets Livets Blomma-mönster och resulterar i en intensifiering av aurafältet och dess storlek börjar omfatta vår Månes omloppsbana. Ljuskroppen expanderar till att innehålla 180 paneler på toppen och 180 i botten, totalt 360 paneler. INITIERINGARNA 360 - 520 : Transcendering av Det Allestädesnärvarande Alltets Arketyper Dessa Arketyper styr Den Allestädesnärvarande Skaparen och berör tankemönster av separation och förening, skapande och destruktion, karma och skuldsättning. När dessa transcenderas börjar den mänskliga formens ritning överensstämma med Den Gudomliga Planen på den 300:e dimensionen, Den Allestädesvarandes nivå. Vid slutet av denna initieringsvåg integrerar den initierade sina själsfragment som vibrerar inom den 28:e Strålens frekvens och erhåller ett nytt "operativt system", som grundar sig på den ovilkorliga harmonin. Den 28:e Strålen : Den Ovillkorliga Harmonin för alla Skapelser Denna Stråle är Det Ovala Alltets Stråle och är skinande ljust grönvit i färgen. Vid slutet av den 520:e Initieringen förvandlas den återstående delen av hjärnstammen till kristallin och den initierade har nu totalt 520 DNA-strängar inkopplade. Den initierades ljuskropp bildar nu 260 paneler på toppen och 260 i botten och är i stånd att förenas med andra initierades ljuskroppar som har uppnått samma eller ännu högre initieringsnivå och som hjälper den initierade att hålla hans nya vibration och att assistera Moder Jord i hennes vibration. De förenade ljuskropparna av högre nivåns initierade bildar en bro av nätverk som breder ut sig 10 000 mil utanför månens omloppsbana och förankrar Strålarna 26-36 på Jorden. En ytterligare portion av det omedvetna planet integreras med den initierades aurafält och vid slutet av denna initiering blir den tillhörande karman upplöst. INITIERINGARNA 520 - 960 : Transcendering av Den Ovales Arketyper Dessa Arketyper styr Det Allestädesnärvarande Alltet och berör tankemönster av separation och förening, skapande och destruktion, karma och skuldsättning. När dessa arketyper transcenderas, börjar den mänskliga formens ritning överensstämma med Den Gudomliga Planen på Den Ovale Skaparens (den 330:e dimensionens) nivå och den initierades själsfragment som vibrerar inom den 29:e Strålens frekvens stiger ner och integreras med kroppen. Den 29:e Strålen : Den Ovillkorliga Sanningen för alla Skapelser Denna Stråle är Den Ovales Stråle och är skinande opal vit i färgen. Vid fullbordandet av denna våg av initieringar ger den initierade totalt upp sin "fria vilja" och blir en samskapare med Rådet som existerar på Den Ene Skaparens nivå, alltså på den 500:e dimensionen. Hjärnans centrum blir nu förvandlat till kristallint och den initierade får totalt 960 DNA-strängar inkopplade. Detta i sin tur resulterar i en fullständig utformning av den femtedimensionella ljuskroppen, som nu existerar samtidigt med den fjärdedimensionella formen. En ytterligare portion av det omedvetna integreras med aurafältet och den tillhörande karman löses upp. Ljuskroppens paneler utökas nu till 480 stycken på toppen och 480 i botten, totalt 960 stycken. INITIERINGARNA 960 - 1 024 : Befrielsen Denna våg av initieringar har att göra med den fysiska och den emotionella kroppens fullständiga befrielse från de återstående avtrycken av smärta, ilska och rädsla som har lagrats i kroppens cellulära struktur. Under denna process förvandlas de båda hjärnloberna till kristallina och de ursprungliga 2 DNA-strängarna inom kroppen helas och befrias från alla genetiska rädslobaserade trossystem. Detta kräver en omarbetning av RNA/DNA-koderna och det är en process som kan ta många månader. Det är inom de ursprungliga 2 DNA-strängarna som föreställningar om tävlande, brist, utnyttjande, skuld, ilska och rädsla finns inkodade. Då RNA/DNA "omkodas" blir dessa föreställningar utbytta mot tankemönster grundade på den Ovillkorliga kärleken. Först då kan också sådana "magiska" gåvor som teleportation, ögonblicklig manifestering och interdimensionella resor bli möjliga. KROPPENS AVGIFTNING Kroppen är underkastad avgiftningens process under alla dessa initieringar och det beror på att en viss molekyl inte längre är nödvändig för den kristallina kroppen. Denna molekyl är en form av kaliumklorid som kan få kroppens kaliumsalter ur balans under den kristallina förvandlingsprocessen samt orsaka stor vätskeansamling i kroppen. Vissa örter kan hjälpa njurarna att bli av med kroppens överskottsvätska, men kaliumklorid samlas också inom andra delar av kroppen, till exempel muskler och ben. Genom örtbad, och särskilt gyttjebad, varannan eller var tredje vecka kan kroppen få hjälp att bli av med vätskeöverskott och toxiner. Om gyttjebad inte är tillgängliga kan man använda sig av följande metod, som många initierade redan har fått hjälp av: Dag 1 - 45 minuters bad i hett vatten med tillsats av ca 7 liter standardmjölk Dag 2 - 45 minuters bad i hett vatten med tillsats av två stora kannor tomatjuice Dag 3 - 45 minuters bad i hett vatten med tillsats av ett stort paket Epsomsalt Upprepa dag 1 Upprepa dag 2 Upprepa dag 3 Dag 7-25 - 45 minuters heta bad med 1 kopp Epsomsalt eller använd sauna och jacuzzi bad Dag 26 - börja om från dag 1 RNA/DNA-omkodningen frigör ännu en molekyl som inte längre behövs och som är en form av protein som bara kan avlägsnas genom tarmarna, så det är mycket viktigt att se till att ha regelbundna tarmtömningar. Under den kristallina förvandlingsprocessen behöver kroppen en större mängd fiskprotein, eftersom fisk innehåller den sortens protein som är viktigt för RNA/DNA-omkodningen. Ett sådant protein existerar inte någon annanstans inom djur- eller växtriket, så även de som alltid har varit veganer eller vegetarianer ombeds nu att äta fisk åtminstone varannan dag, tills den kristallina förvandlingen är fullgjord. Många initierade kommer att uppnå Befrielsen inom de närmaste åren och deras hängivelse är enorm. Den kosmiska Hierarkins kanal, Karen Danrich, har varit villig att ge upp allting för att kunna undergå och fullfölja den kristallina förvandlingens process. Vad som menas med att ge upp allting är att vilja släppa all emotionell vidfästning till alla personer, platser och objekt, med andra ord - att släppa de allmänna uppfattningarna om vad som anses vara sunt förnuft. I verkligheten har Karen inte förlorat någonting utom smärta, ilska och rädsla och motsvarande emotionella bindningar. Då fler initierade uppnår detta tillstånd blir dess uppnående lättare för dem som kommer efter. I den senaste artikeln, "Jordens nya Andliga Hierarki", har läsarna bekantats med både den Fjärde- och den Femtedimensionella Hierarkin. Vår nya Femtedimensionella Hierarki har nu en uppdatering på vårt framåtskridande inom Uppstigningens process. När så mycket som 1% av mänskligheten uppnår den "Fullständiga Befrielsen" och får en femtedimensionell form, kommer Moder Jord att kunna stiga upp. Det kommer att ske när Jorden går in i Fotonbältet, vilket kommer att antända Moder Jords Kundalini-energi. Detta innebär att allt inom den fjärdedimensionella formen kommer att stiga upp i ett hav av eldsflammor (Go up in flames). Då Moder Jords Kundalini antänds, antänds också varje människas Kundalini och vi kommer alla att lyftas upp till den femte dimensionen. Från och med den tidpunkten kommer vår civilisation att omstruktureras. Vår Femtedimensionella Hierarki anser att detta kommer att kunna ske år 2003. En sista anmärkning. Allting på vår planet kommer att stiga upp i ett hav av eld, så det är onödigt att koncentrera sig på skvaller och att bekymra sig över den sociala oordningen på vår planet och man behöver inte heller utöva tvång på något land, nation eller på det kollektiva medvetandet för att åstadkomma förändringar. Det enda som krävs av oss är att var och en utför sin uppgift, som består av att integrera det nya genetiska materialet samt att förankra de högre vibrationerna på Jorden och den nya Gyllene Eran på Jorden kommer att fullbordas när tiden är inne. Vi, den Kosmiska Hierarkin, tackar er alla som har valt Uppstigningens väg. Vi vet att denna andliga resa ibland kan kännas svår. Kalla på oss när det känns svårt och lita på att vi bistår var och en av er med kärlek och hjälp och är med er varje steg på er resa. Vi är alla ett. (All is one). Vi utvecklas samtidigt med er. Ta emot våra välsignelser. Namaste.

Anmäl
2010-02-02 21:28 #1 av: satori

Tackar för detta! Känns väl igen. Fast det där med Illuminati känns skumt på nåt sätt jag inte riktigt får ihop.

Anmäl
2010-02-04 20:51 #2 av: berobe

Orkar  Någon läsa igenom detta?

 

 

 

 

 

Anmäl
2010-02-05 01:16 #3 av: enola

Jag hade orkat för nått år sedan, men nu måste jag säga att jag är lite... trött är kanske inte det rätta ordet, men jag har en känsla av att just nu så ger det mig inte så mycket. Har kommit in i en annan fas i sökandet.

Känner igen det mesta genom att bara skrolla förbi och lusläsa så kanske har jag läst det förr? Men nog finns det någon som läser och begrundar. Men tack iaf för att ni fyller på med intressanta artiklar/kanaliseringar till forumet!

Anmäl
2010-02-05 02:22 #4 av: [budewabo]

Man måste vara väääääldigt nyfiken för att ens orka börja läsa igenom den här texten....jag är nyfiken men orkade inte.

Anmäl
2010-02-14 22:48 #5 av: [GunillaR]

Oj så mycket text..............

Anmäl
2010-02-15 00:16 #6 av: Ewerhof

Hm. Tänkvärt.

Fast jag undrar över hur 'mixat' allt låter. Som om texten är ett resultat av många andra texter jag läst.

Och 2003? Det är ett tag sedan. Fast jag tror det hände rätt mycket just runt det året...eller?

Man kanske kan kolla upp mediet och se om det finns några mer 'nutida' kanaliseringar?

 

Anmäl
2010-02-16 10:02 #7 av: wicke

har inte läst texten, men vi torde nog uppnå fjärde dimmensionen, innan vi uppnår den femte

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.