Egna upplevelser

nån som sett sin astralkropp

2010-08-31 15:12 #0 av: kajmal1

har skrivit tidigare om att jag sett en genomskinnlig varelse i mitt hem och på min gård, har beskrivit det i min bok.............nu lutar jag mer och mer att det var min astralkropp jag såg och drack av......har fått andra sinnen sen dess.............någon som har liknande erfarenhet?

Anmäl
2010-08-31 15:13 #1 av: kajmal1

Astralkropp Astralkroppen är det som många kallar själen. Det är astralkroppen vi ser när vi drömmer, eller som svävar fritt vid andliga akter och vissa människor säger sig kunna se. Själen är en dublett av kroppen, som är gjord av ett finare ämne med högre vibrations hastighet enligt nyplatonismen. Själen är andens boning. De båda tillsammans går vidare efter den jordiska döden. De går vidare till ett stadie där allt ser materialistiskt ut, som i sitt jordeliv, fast detta är också uppbyggt av ämnen med en snabbare vibrationshastighet. I detta stadie kan man forma sakerna efter sin vilja och önskningar. Nyplatoismens lära säger att själen går vidare uppåt i olika nivåer beroende på vilken vishet och andlig kvalite man har. Nivåerna befinner sig på samma plats men med olika vibrationshastigheter. Astralkroppen är ockultisters tillägg till den urgamla bild av vårt inre universum. Den är också här gjord av ett finare ämne med högre vibrationshastiget och är en själens boning. Hos en vuxen person i vaket tillstånd faller astralkroppen samman så exakt med den verkliga kroppen att man inte kan se någon skillnad. Vid olika tillfällen skiljs dessa åt och det är ofta hos småbarn. Klyvning av kropparna kan också ske hos gamla sjuka människor som hos narkotika påverkade personer. Sömnen är en naturlig klyvning av kropparna då man drömmer och har upplevelser i den högre sfären eller astralnivån. Behovet av att sova är en naturlig drift hos astralkroppen. Detta för att den ska få lösgöra sig från den fysiska kroppen. Kropparna sitter ihop med en silversträng som är en kommunikationsväg mellan dessa. När denna sträng går av frigörs astralkroppen och det är detta vi kallar för döden. Själen stiger då till högre nivåer medan astralkroppen löses upp. Dessa astralkroppar har fler och fler sagt sig sett vid speciella tillfällen. Många i samband med olyckor eller operationer, då man har kunnat se på sig själv från en position ovanför sin fysiska kropp. Många förklarar personlighetsklyvning och företeelser runt seansbordet med detta.

Anmäl
2010-08-31 15:15 #2 av: kajmal1

http://www.teosofiskasamfundet.a.se/astrplan.html

......................Astralvärlden följer närmast efter den fysiska världen. Där är livet mer aktivt än på det fysiska planet och formen är mer plastisk. De olika världarna är sfärer av materia med olika täthetsgrad. De genomtränger varandra och upptar samma geografiska utrymme. De skiljer sig inte åt i läge utan genom olikhet i sammansättning. Trots att den astrala materian genomtränger den fysiska så kan vi inte på något sätt förnimma den. Det beror på att de fysiska partiklarna är för grova för att kunna sättas i rörelse av vibrationerna på astralplanet. Materian här finns i sju täthetsgrader, precis som på det fysiska planet, men det finns inga särskilda namn för de olika astrala materieslagen. För att kunna skilja dem åt, när vi talar om dem, måste vi därför använda de "jordiska" beteckningarna "fasta kroppar, vätskor, gaser och etrar". Astrala föremål är sammansatta av astralmateria liksom fysiska föremål är kombinationer av fysisk materia. Astralvärlden liknar i mycket den fysiska värld vi känner till och är vana vid, men de flesta formerna har där en klarhet och genomskinlighet utan jämförelse med formerna här. En utmärkande egenskap för formerna i astralvärlden är den hastighet de där förvandlas och växlar med. Då formutvecklingens livsvåg passerade nedåt genom astralplanet, samlade monaden omkring sig kombinationer av astral materia och gav åt dessa en speciell förmåga att reagera för och omedelbart ta form för varje tankeimpuls. Kombinationerna kallas med ett gemensamt namn för "det elementala väsensämnet". Denna atmosfär av elementalt väsensämne reagerar hela tiden för vibrationer, som orsakas av tankar, känslor och begär, och bildar tankeformer. Formens varaktighet beror på styrkan av impulsen som skapat den. Konturens skärpa beror på tankens klarhet och färgen beror på arten av tankens innehåll. När oklara och osammanhängande tankar når astralvärlden samlar de obestämda moln av elementalt väsensämne omkring sig. De driver omkring hit och dit, attraherade av andra moln av liknande natur. De hopar sig kring astralkropparna hos personer med besläktad magnetism och löses upp efter en tid Så länge dessa former bibehåller en avskild tillvaro, är de levande väsen med elementalt väsensämne till kropp, och tankar som besjälande liv. De kallas "artificiella elementaler" eller "tankeformer" (till skillnad från de "naturliga" elementaler som också finns här). Klara, bestämda tankar har sina egna, bestämda former med skarpa och tydliga konturer. Dessa artificiella elementaler har ett längre och mycket mer aktivt liv än sina obestämda bröder, och de utövar ett mycket starkare inflytande på astralkropparna, och genom dem på tankarna, hos de människor de dras till. De uppväcker sina egna vibrationer i dessa människor, och på så sätt sprider sig tankar från själ till själ utan att ta jordisk form. När det gäller vanliga människor så är de tankeformer som skapas av känslor eller begär kraftigare och bestämdare än de, som skapas av rent intellektuella tankar. Dessa tankeformer kan av viljan riktas mot en viss person och besjälas då av den enda impulsen att utföra sin upphovsmans vilja. En beskyddande elemental uppehåller sig omkring sitt föremål och söker varje tillfälle att avvända ont eller attrahera gott — ledd av en blind kraft. En elemental som är besjälad av en illvillig tanke och uppehåller sig kring sitt offer söker varje tillfälle att skada henne. Men varken den ena eller den andra kan göra sitt inflytande gällande, om det inte finns något besläktat med dem själva i den personens astralkropp, som de försöker påverka. Finns ingen materia som kan ge resonans för deras vibrationer får de inget fotfäste. Då återstudsar de från den personen längs den väg de kommit, i det magnetiska spår de lämnat efter sig, och kastar sig över sin upphovsman med en kraft lika stor som den som de skickades ut med. De artificiella elementalerna har ett mycket stort inflytande när det gäller att skapa nationalkänslor och raskänslor och när det gäller att framkalla ensidiga och förutfattade meningar. Nationella fördomar, nationella sätt att betrakta alla frågor, nationella känslor och tankar, allt detta inverkar på oss ända från vår födelse, och våra egna astralkroppar vibrerar i samklang med denna påverkan. Andras tankar, gjutna nästan efter samma modell, inverkar på oss. De förstärker de sidor hos oss som överensstämmer med våra omgivningar, och denna ständiga inverkan på oss genom astralkroppen stämplar oss med den nationella prägeln. Vi påverkas av dessa strömmar både under sömn och vaka, och många människor verkar nästan som automatiska upprepare av tankar som når dem. På detta sätt förstärks hela tiden den nationella atmosfären. Också en rätt ytlig kunskap om astralvärlden måste alltså bli en kraftig uppmaning till att tänka rätt. Vi måste öka vår känsla av ansvar för de tankar, känslor och begär som vi sänder ut i det astrala området. Det är inte många av de teosofiska lärorna som har större etisk betydelse än den om skapandet och riktandet av tankeformer. Människan måste lära sig att hennes tänkande inte bara angår henne själv. - - - - - Livsströmmarnas flödande i mineralers, växters och djurs eterkroppar väckte den astrala materia som fanns i dem. De började vibrera mycket svagt i mineralen, och det material som dragits in från astralvärlden sammanfogades till en löst sammanhängande massa. I växtriket är astralkropparna något mer organiserade än i mineralriket, och deras speciella egenskap - känselförmågan - börjar här att visa sig. Oklara och obestämda förnimmelser av välbefinnande och obehag kan iakttas hos de flesta växter. I djurriket är astralkroppen mer utvecklad, och når hos de högre stående djuren en tillräckligt fast organisation för att hålla samman en tid efter den fysiska kroppens död. De "naturliga" elementaler som har om hand uppbyggandet av djurs och människors astralkroppar har fått ett särskilt namn — begärelementaler, eftersom de är starkt besjälade av alla slags begär. De använder olika slag av elementalt väsensämne till att bilda djurens astralkroppar och förser dem med särskilda centra för de olika förnimmelserna och drifterna. Dessa centra retas till verksamhet av impulser som tas emot genom de grova fysiska organen. Impulserna överförs till astralkroppen via de fysiska organens eterdelar. Först när impulserna når det astrala centrumet, känner djuret välbehag eller smärta. Om man slår en sten känner den ingen smärta eftersom stenens astralkropp är oorganiserad. Djuret däremot känner smärta, därför att det har astrala förnimmelsecentra. Vi skall nu studera människans astralkropp så som den är beskaffad under jordelivet. Den ser olika ut hos olika människor beroende på deras utvecklingsgrad, men för enkelhetens skull delar vi in människorna i tre grupper: 1. den outvecklade människan 2. genomsnittsmänniskan 3. den andligt utvecklade människan a) Den outvecklade människan Astralkroppen hos en outvecklad människa är en dimmig, löst organiserad, obestämt begränsad massa av astral materia. Den innehåller material från alla underavdelningarna av astralplanet, och är tät och grov till sin sammansättning. Den är lämplig att reagera för alla retningar som står i samband med passioner och begär. Det finns inget spel av ljusa eller snabbt växlande färger i den. Den är större än den fysiska kroppen och sträcker sig hos den outvecklade människan 25 á 30 cm utanför kroppens yta åt alla håll. Under vila är livsströmmarna tröga, och verksamhet framkallas utifrån snarare än från det inre medvetandet. De högre centren (de sju chakrana), som står i samband med de astrala sinnenas självständiga funktion, är nätt och jämnt synliga. På detta stadium fordrar en människa våldsamma sensationer av alla slag för sin utveckling. Kraftig påverkan från den yttre världen, oavsett om den medför smärta eller behag, krävs för att sporra till handling. Början till en sådan människas moraliska liv ligger i hennes passioner. En svag impuls till osjälviskhet i förhållande till maka, barn eller vänner är första steget uppåt. En sådan impuls skapar vibrationer i astralkroppens finaste materia, en vibration som drar in mer elementalt väsensämne av besläktad art i astralkroppen. Astralkroppen växlar oupphörligt beståndsdelar i takt med passionernas, begärens och sinnesrörelsernas spel. Alla goda begär stärker de finare delarna. De avlägsnar några av de grövre beståndsdelarna och drar in finare material i den *). De attraherar också elementaler som understödjer reningsprocessen. ______________________________________________________________________________ *) Varje underplan i en värld består av olika tät materia, men även inom varje underplan varierar tätheten för de olika materieslagen, precis som i den fysiska världen. Som exempel kan vi ta guld och aluminium, som båda är fast materia och metaller på det lägsta planet i den fysiska världen, men som har mycket olika täthet och tyngd. Alla onda begär har motsatt verkan. De förstärker de grövre beståndsdelarna, driver ut de finare och attraherar elementaler som åstadkommer försämring. b) Genomsnittsmänniskan Hos en människa som moraliskt och intellektuellt har uppnått den utveckling som är normal bland vanliga människor visar astralkroppen ett ofantligt framsteg jämfört med en outvecklad människa. Den är större till omfånget och det är bättre jämvikt i den mellan fin och grov materia. Närvaron av de finare slagen av astral materia gör, att den får ett visst lysande utseende, och de högre känslorna ger ett skönt färgspel av vibrerande vågor i den. Konturen är skarp och bestämd, och den antar sin ägares utseende och form. Chakrana syns tydligt fast de fungerar inte självständigt ännu. Kroppens rening går till på samma sätt som i det förra fallet, och med hjälp av ändamålsenliga tankar kan astralkroppen påverkas snabbt och kraftigt. Förbättringen av den kan därför gå framåt med stora steg. Under sömnen lämnar denna välutvecklade astralkropp sin fysiska boning, men hålls inte fängslad av den som i förra fallet. Medvetandet kan ta emot intryck genom sin astralkropp och omsätta dem i tankebilder. På så sätt kan människan skaffa sig kunskap medan hon är ute ur kroppen. c) Den andligt utvecklade människan Hos en andligt utvecklad människa är astralkroppen sammansatt av de finaste partiklarna från varje täthetsgrad av astral materia. Den är därför lysande och färgrik. Chakranas virvlande rörelse tillkännager de högre sinnenas verksamhet. En sådan kropp är i ordets fulla bemärkelse en bärare för medvetande. Alla organ i den har väckts till liv under utvecklingens gång och har fullkomligt bringats under själens kontroll. Då själen i denna lämnar den fysiska kroppen, sker inget avbrott i medvetandet. Hon bara skakar av sig sin tyngre klädnad och är fri från dess hämmande tyngd. Hon kan bege sig vart hon vill inom det astrala området med stor hastighet, och hålls inte längre bunden vid trånga, jordiska förhållanden. Astralkroppen utgör bryggan över svalget mellan medvetandet och den fysiska hjärnan. Intryck som tas emot av sinnesorganen övergår till motsvarande astrala centra via eterkroppen. Här omvandlas de till förnimmelser, och överlämnas sedan till den inre människan som material för medvetandet. När människan har uppnått en hög utveckling bildas länkar mellan det fysiska och det astrala och mellan det astrala och det mentala, så att medvetandet övergår oavbrutet från ett stadium till ett annat. Då finns det inte längre några avbrott i minnet.

Anmäl
2010-08-31 15:56 #3 av: kajmal1

eller kanske eterkroppen jag såg  ?

Anmäl
2010-09-01 23:03 #4 av: enola

Oj svårt att svara på så personliga frågor tycker jag. Det är nog nått man måste komma underfund med själv tror jag.

Jag har skymtat denna eterkropp lite då och då, den mest "synliga" var när jag såg en lysande aura/gloria bakom huvudet på min religionslärare. Hon måste ha brunnit för det hon lärde ut :)

Anmäl
2010-09-08 20:28 #5 av: szirius

jag har varit uppe och gått många gånger på nätterna, i min astralkropp antar jag. Jag har kunnat se saker som ligger framme i rum som jag inte sett innan och på morgonen stämmer det, och jag har försökt tända lampor men handen har liksom glidit in i väggen bara.

Och när jag var liten flög jag mitt i natten till en kompis och tittade in i hennes rum.Blev förvånad att det stod en dubbelsäng där.Sedan flög jag hem igen, strax över träden. När jag senare berättade detta blev hon helt tyst...och sa sedan att hon bytt rum med sina föräldrar och att det var möblerar precis som jag sett.

 

Jag drömmer ofta att jag flyger iväg men sedan minns jag inte mer. Kanske gör jag nåt slags arbete under natten, för jag vaknar ofta helt trött!Tungan ute

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.