Artiklar

Meddelande till världen

2007-11-28 14:50 #0 av: pson

Vem som än spridit detta översatta meddelande är ointressant och bör läggas åt sidan inom er. Det är vad ni gör med meddelandet som spelar någon roll!

 

Likt alla medvetna raser som befinner sig i samma utvecklingsfas som ni, kan ni uppleva er som isolerade på er planet. Den här upplevelsen påverkar er föreställning om er framtid och ert öde. Trots dessa föreställningar befinner ni er på gränsen till stora omvälvningar som endast ett fåtal av er av er är medvetna om.

Det vilar inte på vårt ansvar att ändra er framtid utan att ni kan välja så. Betrakta detta meddelande som en världs omröstning. Och ert svar som en röst.

Vilka är vi?
Varken era vetenskapsmän eller era religiösa företrädare talar i gemensamma ordalag om de oförklarliga händelser som mänskligheten har vittnat om sen tusentals år. För att få reda på sanningen måste man betrakta dessa händelser utan de begränsningar som var och ens tro, oavsett hur vedertagna de är, utgör.

En ökande skara av era okända forskare utforskar nya kunskapsvägar och är väldigt nära sanningen. Idag, översvämmas er civilisation av en ocean av information av vilket endast en liten del, den mindre uppseendeväckande delen, är den som sprids.

Sådant som i er historia en gång verkade löjligt eller otroligt har som oftast blivit möjligt och sedan realiserbar, inte minst de senaste 50 åren. Tänk på att er framtid kommer att bli än mer överraskande. Ni kommer att upptäcka såväl det värsta som det bästa.

Liksom miljarder andra i den här galaxen, är vi medvetna varelser som några kallar utomjordingar, även om verkligheten är mer omfattande än så.
Det finns ingen fundamental skillnad mellan oss och er. Liksom hos andra organisationer består vårt ledarskap av organisationer/hierarkier. Vår organisation är byggd på flera rasers visdom. Det är med deras tillstånd som vi nu vänder oss till er.

Såsom de flesta söker vi också efter den yttersta sanningen. Därför är vi varken gudar eller smågudar utan snarare era jämlikar i det kosmiska brödraskapet. Fysiskt sett är vi är vi något annorlunda än er men de flesta av oss är människoliknande.

Vår existens är en realitet men flertalet av er kan inte "ta emot" det. Vi är inte bara något som observerats, vi är medvetna varelser liksom er. Ni kan inte uppfatta oss eftersom vi väljer att vara osynliga för er och era mätinstrument, den mesta tiden.

Vi vill fylla detta tomrum i detta ögonblick av er historia. Vi har gjort detta kollektiva beslut men det räcker inte. Vi behöver ert. Genom detta meddelande blir ni beslutstagare. Du personligen blir det! Vi har ingen mänskliga representanter på Jorden som kan påverka ert beslut.

Varför visar vi oss inte?

 

Vid vissa tillfällen i utvecklingen upptäcker varelser i kosmos nya former av vetenskap som befinner sig bortom kunskapen om materien. En kontrollerad materialisering och dematerialisering är en sådan upptäckt. Detta är vad er mänsklighet har lyckats med i några laboratorier och i nära samarbete med andra utomjordiska varelser på bekostnad av riskfyllda kompromisser som avsiktligt hålls hemligt för er av några av era företrädare..
Förutom de fenomen som ni kallar UFO så finns det multidimensionella rymdskepp med samma förmågor till materialisering/dematerialisering. Många människor har haft synliga, hörbara eller mentala kontakter med sådana skepp.

Om man inte själv får se dessa skepp så kan man heller inte tro på deras existens. Vi förstår det verkligen Majoriteten av dessa observationer är individuella, detta för att de ska beröra er själ och inte för att förändra era samhällssystem. Detta är avsiktligt men gjort av olika skäl beroende på vilken ras som visar sig.

Bland de negativa multidimensionella varelser som utövar sin makt i skuggan av det mänskliga fåmannaväldet, så är denna diskretion motiverad av de vill behålla sin existens hemlig.
För oss är diskretionen motiverad av vår respekt för den mänskliga fria viljan som gör att människan kan sköta sig själv, så att de själva kan nå en tekniska och andliga mognad. Mänsklighetens inträde i den galaktiska familjen förväntas av många

Vi kan uppenbara oss i dagsljus och hjälpa er att uppnå den här unionen. Vi har inte gjort det så här ännu, eftersom för få av er verkligen haft en sådan önskan, detta p.g.a. okunnighet, rädsla och p.g.a. att situationen inte varit så allvarlig att den gett oss rätt till det

Vilka är ni?
Ni är avkommor från många olika och bidragande traditioner. Detsamma gäller raserna på Jorden. Er uppgift är att utifrån en förståelse för detta, skapa något tillsammans.

Kulturerna tycks hålla er separerade eftersom ni tar skillnaderna på djupaste allvar. Era traditioner och ert yttre har blivit viktigare för er än essensen av er verkliga inre natur.. De krafter som styr ser till att aldrig riskera er dragning till just det yttre..

Ert mål är att överkomma dessa yttre skillnader utan att för den skull förlora respekten för dess mångfald och skönhet. Förståelsen för sanningen bakom det yttre gör att vi älskar den mänskliga mångfalden. Fred betyder inte bara att man slutar kriga, fred innebär också att man inser att man hör till ett gemensamt samfund.

Antalet framkomliga vägar mot detta mål minskar dock. En av dem består av en kontakt med en annan ras som skulle ge er en tydligare bild av vilka ni är.

Hur är er situation?
Med undantag för ett fåtal tillfällen, så har våra interventioner haft en väldigt liten påverkan på era möjligheter och er kapacitet till att ta era egna beslut och skapa er egen framtid. Detta beror på våra djupa kunskaper om era psykologiska mekanismer.

Vi har kommit fram till att frihet är något som skapas allteftersom varje individ blir medveten om sig själv och sin omgivning och när han/hon då blir fri från olika inre band eller tvång, oavsett vad nu dessa kan bestå av. Trots alla de djärva och villiga människor och deras medvetande, så hålls dessa band och tvång vid liv på onaturliga sätt till fördel för en växande centraliserad makt.

Tills nyligen hade människan en tillräcklig kontroll över sina egna beslut. Men förlorar nu alltmer kontroll över sitt eget öde p.g.a. en ökad användning av avancerad teknik. vars påverkan på era ekosystem blir oreparerbara.

Sakta men säkert förlorar ni era möjligheter till att skapa de liv ni önskar. Er återhämtningsförmåga kommer på konstgjorda vägar att minskas, oberoende av er egen vilja. Teknologier som kommer att påverka era kroppar och era sinnen existerar och det finns planer på att använda dem.

Den här utvecklingen kan förändras så länge ni bibehåller era kreativa förmågor och trots de avsikter och mål som era nuvarande härskare har i sikte. Detta är anledningen till att vi har fortsatt att vara osynliga. Den här personliga kraften hos var och en av er riskerar att rinna ut i sanden om inte en kollektiv reaktion kommer till stånd..
( Anm, sista meningen här är en aning chansartad. Den ursprungliga översättningen från Franska till Engelska är nästan omöjlig att tolka. " This individual power is doomed to vanish should a collective reaction of great magnitude not happen")
Perioden som närmast följer kommer att bli avgörande.

Men måste ni vänta in till sista ögonblicket med att hitta lösningar? Vill ni gå igenom, eller vill ni slippa pinan?

Er historia har präglats av konflikter mellan människor. Erövringar har alltid skett på bekostnad av människor. Jorden har nu blivit en by där alla känner alla men trots detta kvarstår konflikter och alla de möjliga hot som ökar i omfattning och i intensitet.

Även om människan som individ besitter många potentialer så tycks det svårt att utöva dem på ett civiliserat sätt. Så är fallet bland de flesta av er främst av geografiska/politiska skäl.. Ni är flera miljarder Utbildningen av era barn och levnadsvillkoren för er och era djur och växter kontrolleras av en liten skara av era politiska, ekonomiska, militära och religiösa företrädare.

Era tankar och era övertygelser är formade för att göra er till slavar samtidigt som de ska få er att tro att ni har full kontroll över era liv och er framtid.

Men det är en lång väg mellan ens önskningar och vad man klarar av att skapa när de verkliga spelreglerna är okända för en. Den här gången är det inte ni som är erövraren

Förutfattad information är en strategi ägnad att användas på människor. Att använda sig av inplanterade tankar, känslor och organismer som inte hör till er via diverse teknologier är en gammal strategi. Underbara möjligheter till utveckling står nu sida vid sida med möjligheterna till förtryck och destruktiva hot. Både farorna och möjligheterna existerar nu. Men, ni kan endast förstå det som ni tillåts känna till.

Just nu väger enorma möjligheter till framsteg för människan mot undergångshot. Dessa faror och möjligheter finns nu. Men ni kan ändå bara uppfatta vad som presenteras för er. Slutet på era naturresurser närmar sig samtidigt som inga långsiktiga lösningar har presenterats.

Ekosystemens utmattning har gått över gränsen för vad som är reparerbart. Bristen på resurser och den orättvisa fördelningen - resurser vars priser stiger för varje dag - kommer att skapa konflikter i stor skala, men också i en liten skala och i era städer och ute på landsbygden.

Hat växer men även kärleken. Detta är vad som ger er tron på att ni kan skapa lösningar. Men den kritiska massan är otillräcklig och sabotage mot er pågår på ett finurligt sätt.

Mänskligt beteende, formade av gammal vana av traditioner komna ur ert förflutna, har de inneboende egenskaperna att de leder in i en återvändsgränd. Ni lägger de här problemen i händerna på era företrädare vars samveten långsamt suddas ut till förmån för företagsintressen. De diskuterar jämt utsidan av problemen, men sällan om problemens kärna.

Just när det skall till att beslutas om något så läggs den ena förseningen på den andra så att ni till sist inte har något annat val än att "bara åka med". Detta är anledningen till att, mer än någonsin i er historia, de beslut ni fattar idag så direkt och med en sådan signifikans påverkar er förmåga till överlevnad imorgon.

Vad för slags händelse skulle kunna ändra på en sån här tröghet som så ofta utmärker en civilisation? Var ifrån ska en kollektiv och enande medvetenhet komma som kan sätta stopp för den här vansinnes marschen framåt? Stammar, befolkningar och länder har alltid mött och påverkat varandra. Med tanke på de hot som nu tynger den mänskliga familjen kanske det är dags för en större påverkan.

En våg är nära att välla fram. Den bär på såväl goda som dåliga egenskaper. Men vem utgör den tredje parten?

Det finns två sätt på vilket en kosmisk kontakt med en annan civilisation kan gå till på. Det ena sättet är att kontakta företrädarna, det andra är att kontakta vanligt folk utan särskilt inflytande. Det första sättet leder till konflikter, det andra skapar medvetenhet.

Det första sättet valdes en gång i er historia av en grupp raser med motivationen att behålla mänskligheten i slaveri och genom detta kontrollera jordens resurser, er genuppsättning och den mänskliga känsloenergin.

Det andra sättet valdes av en grupp raser införlivade med tanken att "ge till andra". Vi har tillägnat oss till den senare principen. Vi presenterade oss inför era företrädare för några år sedan. De vägrade att sträcka ut handen med motivationen att våra intressen inte tjänade deras eller deras strategiska visioner.

Detta är varför vi nu vänder oss direkt till individer för att de ska fälla avgörandet utan inblandning från de styrande. Vad vi en gång erbjöd dem är vad vi nu erbjuder .....er!

De flesta av er ignorerar det faktum att utomjordiska varelser bidrog till tillkommandet av dessa centrala krafter, utan att misstänkas eller vara kända för er. P.g.a. detta har de sakta, sakta kunnat ta över kontrollen. Det existerar inte nödvändigtvis i er materiella värld vilket är precis vad som kan göra dem så effektiva och skrämmande för er den närmaste framtiden.

Hur ska ni då under sådana här omständigheter kunna utöva er fria vilja när den är så manipulerad? Var finns er frihet egentligen? Fred och återförening av ert folk skulle kunna bli ett första steg mot en harmoni tillsammans med andra civilisationer.

Detta är precis vad de som manipulerar er bakom ridåerna vill undvika till vilket pris som helst, för genom att splittra er, så härskar de över er. De härskar också över de som styr er. Deras styrka kommer ur förmågan att ingjuta misströstan och skräck i er. Det här skadar er kosmiska natur.

Det här meddelandet skulle vara ointressant om det inte vore så att de som manipulerar snart kommer att få än större inflytande och att deras mordiska planer kommer att bli till verklighet inom några år.

Deras tidsgränser ligger nära i tiden och mänskligheten kommer att få utstå en aldrig tidigare tortyr de närmaste 10 åren.

För att skydda er mot den här aggressionen som saknar ansikte, bör ni åtminstone få tillgång till en tillräcklig mängd information som kan leda er mot en lösning.

Precis som bland människor finns det motstånd mitt ibland de här dominerande raserna men en närvaro av dessa är inte tillräckligt för att ni ska kunna skilja på de dominerande krafterna och era allierade. På er nivå av medialitet är det extremt svårt att märka skillnaden mellan dem. Förutom er intuition kommer det också att krävas träning inför dessa händelser.

Medvetna om vikten av er fria vilja, bjuder vi in er till ett alternativ.

Vad har vi att erbjuda?
Vi kan erbjuda er en mer holistisk syn på universum och dess liv, om konstruktiva möten, en erfarenhet av rättvisa och jämlika relationer, befriande teknologisk utveckling, minskad nöd, övning i hur man utvecklar sina egna krafter, tillgång till nya typer av energier och slutligen en bättre förståelse för begreppet medvetenhet.

Vi kan inte hjälpa er att komma runt era personliga eller kollektiva rädslor, eller ge er lagar som ni inte valt själva, att utveckla er, eller att hjälpa er att skapa en bättre värld.

Vad får vi av er?
Ifall ni bestämmer för en sån här kontakt skulle vi glädjas över givande diplomatiska utbyten och den intensiva glädje över vetskapen att ni är enade kring det ni nu är kapabla för. Känslan av glädje är stor i hela kosmos för den är gudomlig.

Vad är frågan vi ber er svara på?
"VILL NI ATT VI VISAR OSS"

Hur svarar ni på den här frågan?
En själs innersta sanning kan avläsas telepatiskt. Du behöver bara tydligt ställa den här frågan till dig själv och svara på den så tydligt som möjligt, när du är för dig själv eller tillsammans med andra eller som du vill. Oavsett om ni står mitt i en stad eller i en öken så påverkar inte effektiviteten av ert svar.. Svara JA eller NEJ OMEDELBART EFTER ATT NI STÄLLT FRÅGAN. Precis som om du pratade samtidigt som du funderade över frågan..

Detta är en universell fråga och de här få orden, ihopsatta till denna mening har en kraftfull innebörd. Tveka inte. Detta är varför du lugnt bör fundera över det och dess konsekvenser. För att kunna koppla svaret till frågan rekommenderar vi att ni svarar direkt efter att ha läst meddelandet ytterligare en gång.

Hasta inte att svara. Andas och låt all kraft kommen ur er egen fria vilja genomsyra er. Var stolt över den ni är! Egna problem gör er svaga, lägg undan dem under några minuter, så att ni kan vara er själva. Känn den kraft som stiger upp inom er, Ni har kontroll över er själva.

En enstaka tanke, ett enstaka svar kan drastiskt förändra er framtid inom en kort framtid, på det ena eller andra sättet. Ert individuella beslut, på frågan om vi ska visa upp oss i er värld och i dagsljus är kärt och viktigt för oss.

Även om ni väljer ert sätt att svara på, så är ritualer i stort sätt utan mening. En uppriktig förfrågan från ert hjärta kommer alltid att tas emot och bli förstådd av de av oss som tar emot svaren. Genom er privata och personliga röst, bestämmer ni framtiden

Hur blir hävstångseffekten?
Beslutat bör fattas av så många av er som möjligt, även om det verkar som en minoritet. Vi rekommenderar er att sprida detta meddelande på alla tilltänkliga sätt, på så många språk som möjligt, till de omkring er oavsett om de verkar mottagliga eller inte för den här nya visionen om framtiden.

Gör det på ett humoristiskt sätt om det kan vara till hjälp. Ni kan t.o.m. skämta om det på ett öppet sätt om det får er känna er mer bekväma, men var inte likgiltiga.

Glöm detta med falska profeter och de trosföreställningar som ni fått till er om oss. Den här frågan är en av de djupaste frågor man kan fråga någon. Gör er ert eget beslut, det är er rätt lika mycket som ert ansvar!

Passivitet leder endast till en frånvaro av frihet. På samma sätt så är indignation effektlöst. Om ni verkligen vill stå fast vid er övertygelse, vilket är något vi har förståelse för, svara då istället NEJ. Om ni inte vet vad inte vet vad ni ska välja, svara då inte JA bara för att ni är nyfikna. Det här är inte någon slags underhållning, det här handlar om ert vardagliga liv, er verklighet, För VI EXISTERAR och är levande!

Vår historia består av många episoder där ett fåtal men övertygade män och kvinnor, lyckades påverka händelseförlopp, trots att de endast var ett fåtal. Precis som att fåtal människor lyckats med att påverka framtiden för majoriteten av människor på jorden, så kan ett fåtal av er på ett radikalt sätt ändra ert öde, trots alla de band och tvång som håller er tillbaka. Ni kan underlätta skapandet av en mänskligt gemenskap.

En av era tänkare på Jorden sa en gång "Ge mig en fast punkt att hålla i och jag kan flytta hela jorden". När ni sprider detta meddelande skapar ni den fasta punkt som krävs, vi blir den ljusår långa hävstången, ni blir hantverkarna, de som utför det... som lyfter jorden som en konsekvens av vår närvaro.

Vad blir konsekvenserna av ett positivt beslut från er?
Den omedelbara konsekvensen av ett kollektivt JA blir att vi kommer att bli synliga för er med en mängd skepp, såväl på er himmel som på jorden.

För er blir den direkta effekten att många gamla föreställningar och trosbegrepp snabbt kommer att överges. En enkel visuell kontakt kommer att få stora konsekvenser för er framtid. Mycket av era kunskaper kommer att förändras för evigt. Strukturen på era samhällen kommer att hävas för evigt, på alla områden. Makt kommer att bli någonting personligt då ni med era egna ögon kommer att få se att vi finns. Rent konkret så kommer era värderingar att få en annan dimension.

Det viktigaste för oss är att mänskligheten kan samlas som en familj inför allt det okända som vi utgör. Era rädslor kommer att lägga sig i takt med att de som vi kallar för "tredje parten", tvingas blotta sig och försvinna. Ni kommer allihop att gå under ett namn och ha samma rötter. Mänskligheten!

Efterhand kommer fredliga utbyten att ske, om detta är er vad ni önskar. Nu kan de som är hungriga inte le, de som är rädda kan inte välkomna oss. Det gör ont att se hur män, kvinnor och barn lider i en sån grad såväl kroppsligt som i deras hjärtan när de egentligen bär på så mycket ljus inom.

Detta ljus kan bli er framtid. Våra relationer kan bli givande.

Det kommer många olika steg och faser som var och en kan komma att pågå under flera år, uppvisningen av våra skepp, fysisk närvaro av oss sida vid sida med människor, samarbeten som berör eran tekniska och andliga utveckling , upptäckten av delar av er galax.

Efter varje avslutad fas kommer ni få nya erbjudanden. Ni kommer då själva att få besluta er för om ni vill fortsatta och ifall detta gagnar er inre och yttre utveckling. Inga beslut kommer att tas över era huvuden. Vi lämnar er så fort det är er gemensamma önskan.

Beroende på hur snabbt detta meddelande kommer att spridas runt om i världen, så kommer det sedan att gå veckor och kanske t.o.m. månader innan den "stora uppvisningen" blir av. Detta om en majoritet av de som tagit del av detta meddelande önskar så och om meddelandet får tillräckligt med stöd. (Anm förstår inte riktigt själv den andra meningen här! ".. if such is the decision made by the majority of those who will have used their capacity to choose, and if this message receives the necessary support")

Den stora skillnaden mellan era dagliga böner till varelser av en ren andlig karaktär och ert beslut här, är extremt enkelt: Vi... kan visa oss i er verklighet!

Varför ett sånt historiskt dilemma?

Vi vet att "främlingar" betraktas som fiender så länge de föredrar att vara okända. I ett första läge kommer vår närvaro att stärka människors känslor av samhörighet, världen över.

Hur kan ni då veta huruvida vår ankomst är ett resultat av ert kollektiva val? Jo, av det enkla skälet att vi annars redan skulle ha hade visat oss från början av er historia! Att vi inte visat oss tidigare beror på att ni ytterst inte har valt så.

Somliga av er kanske tänker att vi avsiktligt vill få er att tro att ni legitimerat vår närvaro, trots att detta inte är sant. Vad för intresse skulle vi i så fall ha av att öppet ge er en möjlighet att välja något som ni inte känner till och som skulle gagna flertalet av er?

Hur vet ni att detta trots allt inte bara är en dold manöver från "tredje parten" för att enklare kunna förslava er? Jo, därför att man enklare bekämpar något som är känt än motsatsen? Är inte den terrorism som fräter på er, just ett sådant exempel?

Hur som helst, var och en bestämmer utifrån sitt egna hjärta och själ! Vad ni än beslutar blir det respekterat! I frånvaron av mänskliga företrädare, vem skulle eventuellt kunna förföra er mer än på vilket sätt ni redan är förförda och som ni redan ger ert bifall till?

I er situation, vad för roll spelar en försiktig attityd inför ett eventuellt möte med oss? Ni befinner ju er i alla fall redan i den "Pandoras ask" som "tredje parten" har skapat runt omkring er. Och oavsett vad ni beslutar så måste ni i hur som helst ta er ut ur den!

När man står inför ett sånt här dilemma där likgiltigheten inför ett dilemma ställs mot likgiltigheten av ett annat, måste man fråga sin intuition. Vill ni verkligen se oss med era egna ögon, eller vill ni tro på vad man säger åt er att tro. Detta är den verkliga frågan!

Efter tusentals år, så skulle det här valet ändå visa sig vara oundvikligt - att välja mellan två okända ting.

Varför skall ni sprida detta meddelande?
Översätt och sprid detta meddelande till så många som möjligt. Det kan komma att påverka er framtid på ett sätt som blir oåterkalleligt och historiskt, sett med tusenåriga perspektiv, om inte, kommer denna möjlighet att skjutas upp på framtiden flera år, minst en generation, om ni nu överlever en generation!

Att inte välja betyder att man accepterar vad andra bestämmer åt en. Att inte informera andra betyder att ni tar risken att resultatet av valet får ett resultat som blir tvärtemot vad man förväntat sig. Att inte ta ställning betyder att man ger upp sin fria vilja.

Det handlar om er framtid. Det handlar om er utveckling.

Det kan ju hända att denna invitation inte bemöts av ert samtycke, p.g.a. brist på information, att man inte brytt sig. Er personliga önskan går hur som helst inte någon förbi i universum.

Föreställ er vår ankomst imorgon. Tusentals skepp. En unik kulturell chock i mänsklighetens historia. Då kommer det vara för sent att ångra att man inte gjort ett val eller hjälpt till med att sprida detta meddelande, den upptäckten går det inte att ändra på. Vi insisterar på att ni inte bara hastar till beslut, utan tänker efter! Och att ni bestämmer er!

Media i allmänhet kommer nödvändigtvis inte ha något intresse i att sprida detta meddelande. Det är därför din uppgift, som anonym och som en självständigt tänkande och älskande varelse, att sprida det.

Ni är fortfarande de som skapar ert eget öde...
"VILL NI ATT VI SKA VISA OSS?"

 

 

http://www.geocities.com/meetetnow/

Anmäl
2007-12-06 01:10 #2 av: [SharpMissy]

Jag måste ändå ställa frågan.

Antag att jag INTE manifesterar i mina tankar att jag vill att de ska visa sig för oss. Jag lever vidare som vanligt, i min trångsynta lilla värld. Och poff, så kommer de verkligen, nångång 2012 eller strax där innan. Varför är det då försent för mig att ångra mig?

Citerar: "Då kommer det vara för sent att ångra att man inte gjort ett val eller hjälpt till med att sprida detta meddelande, den upptäckten går det inte att ändra på."

Varför måste det vara försent? Det där känns lite som gammal hederlig kristen må-du-brinna-i-helvetet-om-du-inte-tror-innan-du-dör.

Nä, det köper jag inte! Min religion, min inre kraft, och min universella sanning säger att det finns inget som är rätt eller fel, det finns inget som är för sent. Allt är bara som det är, och det är helt i sin ordning.

Anmäl
2007-12-06 01:20 #3 av: pson

Jag tolkar det som att det är själva spridandet av budskapet, som texten syftar på. Eftersom du väljer att leva i " din trångsynta lilla värld" som du uttrycker det, så är det försent den dagen de kommer  =)

 Det är aldrig försent att ångra sig, anser jag, och att man skulle råka hamna i skärselden för att man inte tror på det texten säer, tror jag inte heller på.

Däremot så tror jag, att det är nyttigt att vara nyfiken på det, och inte avskärma sig.

Anmäl
2007-12-06 10:01 #4 av: [Mariann]

Det är just därför jag är alllergisk mot alla dessa skrämsel propaganda! Det är aldrig försent i den meningen.

jag får Jehovas vittne känsla av skrämsel...

Okej så de ska visa sig inom några månader Cool det tror jag när jag ser det....

 

Anmäl
2007-12-06 10:09 #5 av: [Mariann]

Det som är mest synd är alla de männsikor som blir rädda!

jag har mött massor av människor som blir jätte rädda efter att läst typ sånt här o andra böcker som är skrivna av "utomjordisska" källor

man undrar ju i vems namn de jobbar????????????????????? Inte det ljusa iaf... de skräms nämligen A L D R I G! det är den först alektion i urskillning man borde lära sig....

Urskillning urskillning urskillning.......

Anmäl
2007-12-06 13:48 #6 av: pson

Och sedan när det gäller kanaliserad information...som jag kan tro detta är....   Det blir ytterst sällan helt rent i "översättningen" från Källan. För precis som medium, som lägger tarot, eller som kanaliserar budskap från andra sidan o.s.v. så är det inte ovanligt att det kommer fram slarvigt sammansatta budskap om man inte är väldigt duktig.

Det är som om någon som har en gammal radio med dålig mottagning, ska försöka tyda vad som sägs i bruset och vidareförmedla det....Det blir sällan 100% rätt. Därför, när man läser sådant här, så ska ma ta det till sig som KÄNNS rätt för en själv...och lämna resten... 

Jag tror det är lite farligt att köpa något rakt av, för då helt plötsligt är vi inne på området att människan slutar tänka och känna själv, och det är där sekter eller andra karismatiska ledare tar vid och plockar upp de som av någon anledning är otränade eller bara rädda för att lita på sig själv.

 Läs, leta information, var nyfiken, håll dörren på glänt men släpp inte in vem som helst i ditt hus utan att först konsultera din intuition.  Skrattande

 

Anmäl
2008-02-04 14:17 #7 av: pson

Puttar upp lite läsning

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.