Kanaliserade budskap

Den kristallina formen

2008-01-13 03:03 #0 av: pson

En översikt av de biologiska och emotionella förändringarna som omvandlingens process innebär för mänskligheten.

 

Den Kosmiska Hierarkin och Lord och Lady Athena

kanaliserade genom Karen Danrich (Mila Sinoski) och Tom Weber (Rama)

 

Vi, den Kosmiska Hierarkin, tillsammans med Lady Athena, önskar ge våra läsare en översikt av förändringar som omvandlingen till den kristallina formen kommer att innebära för det mänskliga körtelsystemet och kroppens biologiska struktur samt av emotionella och sociala förändringar som en sådan omvandling kommer att medföra.

Vår avsikt är att denna kanalisering skall främja en djupare förståelse av hur övergången till den kristallina formen kommer att eliminera de biologiska och känslomässiga begränsningar, som mänskligheten har levt med under de gångna 10 000 åren.

Många av er känner till begreppet "fullständigt medvetande". Detta är ett medvetandetillstånd som sätter många av oss kända fysiska lagar ur spel och som också innebär att skiljeväggen mellan de sedda och osedda världarna försvinner. Transcenderingen av de fysiska lagarna innebär att de biologiska ät-, sömn-samt urinerings- och avföringsmekanismerna inte längre behövs för att överleva.

Känslomässigt innebär det fullständiga medvetandets tillstånd att upplevelsen av rädsla försvinner, vilket gör det möjligt för den initierade att uppleva nya nivåer av tillfredställelse och glädje i alla sina dagliga aktiviteter och relationer.

Graden av den biologiska deformeringen på Jorden är mycket stor. Endast vissa individer upplever en större eller mindre grad av öppning till de osedda världarna eller besitter naturliga clairvoyanta gåvor. Den stora majoriteten av mänskligheten besitter dock inga sådana gåvor och återställandet av förbindelsen mellan det synliga och osynliga kommer att innebära olika saker för varje människa under den kristallina omvandlingens process.

Några som aldrig tidigare har varit synska kommer nu att få tillgång till den clairvoyanta förmågan. Andra kommer bara att uppleva en direkt inre vetskap om själens önskningar utan en clairvoyant eller telepatisk kommunikation överhuvudtaget. Det kommer at ta 1 000 år till av mänsklig utveckling, följande vår massuppstigning till femte dimensionen, för att fullständigt hela denna separation mellan synliga och osynliga världar hos varje människa på Jorden.

Begränsningen av den clairvoyanta förmågan hos nutida människor har ett direkt samband med hjärnans utrymme (hålighet). Det saknas körtlar och organ inom hjärnan som möjliggör en upplevelse av clairvoyance. Fastän varje människa kommer att få en kristallin blåkopia för alla nödvändiga körtlar i hjärnan, kan hjärnans håligheter visa sig otillräckliga för att skapa plats åt dem. I en del fall kommer det bara att finnas rum för vissa fragment av de växande körtlarna. Detta kommer att leda till stora skillnader i graden av det "fullständiga medvetandets" uppnående bland människor.

Orsaken till skillnader i medvetandet kan spåras till varje människas genetiska ursprung. Majoriteten av mänskligheten skulle finna sitt genetiska ursprung i ett atlantiskt laboratorium. Såsom vi har skrivit i tidigare artiklar skapades den nuvarande mänskliga formen i ett laboratorium av "fullständigt medvetna" forskare, som extraherade tolv strängar av genetisk information från de 1024 strängarna som deras egen form bestod av.

De tolv DNA-strängarna och den laboratorieskapade mänskliga formen gav början till en delvis medveten ras, som var ämnad att utföra allt sådant som de i Atlantis inkarnerade individerna inte längre ville syssla med, d.v.s. manuellt arbete. Dessutom användes denna delvis medvetna ras för sexuella nöjen och i vissa fall även för kärlek och kompanjonskap. '

På grund av civilisationens förfall under de 2 500 år som följde på de stora översvämningarna, försämrades relationerna mellan de "fullständigt medvetna" individerna. Många inkarnerade i Atlantis vände sig till slavrasen för sexuell tillfredsställelse och kärlek.

Denna delvis medvetna mänskliga form som uppstod i de atlantiska laboratorierna var aldrig ämnad att uppleva kommunikation med "osynliga" världar. Forskarna som skapade denna mänskliga form ville ha kontroll över slavrasens evolution. Om denna ras kunde haft tillgång till de osynliga världarna och den gudomliga ledningen, skulle de atlantiska skaparna förlora sin kontroll.

 På grund av detta innehöll de ursprungliga 12 DNA-strängarna ingen genetisk information om körtlarna som är nödvändiga för den clairvoyanta och telepatiska förmågan. Mindre antal körtlar gjorde en stor hjärnhålighet onödig, inte heller behövde den nya rasen ett stor kroppshölje, så slavrasen utvecklade upp till 15% mindre kroppsstorlek och kroppslängd jämfört med skaparrasen.

Dessa 12 DNA-strängar var noggrant utvalda. Forskarna försökte att skapa en delvis medveten ras, vilken skulle vara tjänstvillig och inte skulle ifrågasätta den dominerande rasens auktoritet. De ville alltså ha en ras som var lojal, pålitlig, lydig och hängiven skaparnas vilja. När mänskligheten förkroppsligar den kristallina formen kommer sådana känslobetonade tendenser att upplösas och vi kommer kollektivt att ifrågasätta de flesta av de paradigmer som vi levt med i 10 000 år. Då mänskligheten börjar ifrågasätta gamla trossatser och sträcka sig bortom sina begränsningar, kommer civilisationen att bli baserad på ovillkorligt givande och tagande samt på ovillkorlig kärlek.

Detta underkastelsens tillstånd som den största delen av mänskligheten lever i, är resultatet av en övertygelse av att man saknar den personliga kraften. Eftersom mänskligheten tror att den saknar makten att förändra de rådande omständigheterna, väljer den att acceptera de nuvarande förhållandena utan vidare.

 Den kristallina formen återställer känslan av den personliga kraften inom den emotionella strukturen hos varje individ som erhåller och integrerar de nya DNA-strängarna. När varje människa lär känna sin inre styrka och inser att hon kan ändra sitt livs nuvarande scenario, kommer hon att förverkliga sina verkliga önskemål.

Den delvis medvetna slavrasen skapades för att kunna förbrukas och utnyttjas. Det är detta som är orsaken till att utnyttjandet och ockret har haft en sådan utbredning och en så pass stor emotionell effekt på mänskligheten och den mänskliga civilisationen. Detta utnyttjandets mönster genomsyrar hela vår genetiska karma, eftersom vi har konstruerats för detta syfte. Det är inte konstigt att vi då utnyttjar varandra istället för att älska varandra ovillkorligt.

 Från ett bredare perspektiv sett är det själva utnyttjandet som utgör grunden för karma. Karma är helt enkelt en överenskommelse om att vi skall göra någonting för någon i utbyte för någonting som någon har gjort för oss. Slavrasen fick liv i utbyte mot att låta sig användas på ett antal olika sätt, vilket byggde in en idé av karma och villkorlig kärlek i vår biologiska struktur.

Det är utnyttjandet, karman, som skapar upplevelsen av att ge utan att få någonting tillbaka eller att ta utan att ge någonting tillbaka, vilket slutligen leder till antingen fattigdom eller hamstring. Då det gällde upplevelsen av att bli utnyttjad (såsom slavras) skulle man få livets och försörjningens gåva i utbyte för andra gåvor, d.v.s. arbete eller sexuell glädje. Våra nuvarande idéer om att man är tvungen att betala och arbeta hårt för att livnära sig kommer från det genetiska utnyttjandets mönster som människans ursprungliga 12 DNA-strängar innehåller. De som inte kan betala är utlämnade åt en upplevelse av fattigdom och hemlöshet och de som har förmågan att tjäna sitt levebröd hamstrar i övermått.

De fullständigt medvetna kristallina individer som var inkarnerade i Atlantis behövde inte betala för att kunna överleva, utan deras civilisations struktur tillät att deras fysiologiska behov tillfredställdes naturligt. Det är genetiskt sett helt naturligt för den kristallina formen att fungera på den ovillkorliga kärlekens bas. Inom den ovillkorliga kärlekens paradigm är givandet och tagandet balanserat, d.v.s. när någon ger av sina gåvor och talanger blir han på ett naturligt sätt belönad genom att alla hans behov tillfredställs.

När ens form omvandlas till kristallin blir man av med alla emotionella mönster av utnyttjande, vilket kommer att medföra en balans mellan givandet och tagandet. Detta betyder att varje människas insats blir belönad i proportion till insatsens storlek. Med tiden kommer detta att innebära att en sådan betalning som inte är proportionell till mängden energi och tid som en individ satsat i ett givet projekt inte ens kommer att vara tänkbar.

T.ex. kommer sådana individer som filmstjärnor och idrottsstjärnor, vilka idag får betalt i övermått i jämförelse med sin arbetsinsats, inte att överbetalas, utan de kommer att få en sådan ersättning som är proportionell till deras ansträngning. Däremot kommer de individer som är underbetalda i jämförelse med energimängden de bidrar med att få en för deras bidrag proportionell betalning. När varje människa uppnår en sådan balans, kommer hemlöshet och fattigdom samt snikenhet och hamstring att helt försvinna från den mänskliga upplevelsens område.

Det är inte ovanligt att de som befinner sig på den andliga vägen har svårigheter med att försörja sig. Detta visar sig i att de blir skuldsatta i större eller mindre grad. Alla sorters skulder är resultatet av en tro på att man måste betala för sig eller skuldsätta sig för att överleva. När tron på nödvändigheten av att stå i skuld till någon transcenderas, upplöses alla skulder, både på den karmiska och den energimässiga nivån och individen kommer i sinom tid att befrias från det fysiska planets alla skulder.

Vår "kanal" har varit vittne till hur många initierade försattes i konkurs, eller fick svårt att betala av sina skulder, när de höll på att integrera tron på att behöva stå i skuld. För vissa kommer det att hända vid fullbordandet av den 108:e Initieringen, för andra när de fullbordar den 1024:e Initieringen och för ännu en del kommer det att dröja till ett senare initieringsskede som vi ännu inte berättat om.

Då mänskligheten i sin helhet transcenderar denna trossats (medan fler och fler individer kommer att gå i konkurs) kommer hela det nuvarande banksystemet att kollapsa. När banksystemet kollapsar, kommer många att ta sin tillflykt till byteshandel, vilket kommer att skapa en balans i energiutbytet med ett balanserat givande och tagande, d.v.s. ovillkorlig kärlek.

På känslornas område leder den kristallina omvandlingen till att man blir av med ledan. P.g.a. leda förbrukar mänskligheten en enorm mängd resurser och ger ingenting tillbaka till Moder Jord. Utav leda söker mänskligheten all sorts underhållning och köper eller förbrukar saker som den egentligen inte behöver. Ledan är resultatet av den enformiga existensen som accepteras inom den mänskliga tankeformen och kommer ifrån att man befattar sig med allt sådant som inte ger glädje.

Karen har märkt att de initierade som har passerat den 108:e Initieringen har allt svårare att fortsätta med sådant som inte ger dem någon glädje, vare sig det gäller arbete, förhållanden eller platsen de bor på. När smärtan på grund av de tråkiga omständigheterna blir så uttalad att de inte står ut med den längre, bryter de upp och lämnar allt sådant som inte ger glädje bakom sig.

En genuin glädje kommer inte från sådana förströelser som bio, television, sport, radio, shoppande eller de mängder av andra sysslor som människor tillbringar tiden med på grund av ledan. En sann glädje kommer inifrån, från upplevelsen av en förening med ens eget högre jag, eller från den förening som man upplever med vänner, familj, sin älskade eller naturen. En sann glädje kan man t.ex. erfara när man ser en praktfull solnedgång, när man promenerar i skogen eller längs stranden, av ett bad i sjön eller när man kärleksfullt förbereder middag för sina vänner.

När den initierade lär känna den sanna glädjen som kommer av en kärleksfull förening, kommer all denna underhållning som han försökte skingra ledan med i det förgångna att verka tråkig och livlös i jämförelse. Varje initierad kommer i sinom tid att avstå från sådana förströelser, när han lär känna tillfredställelsen som kommer från den sanna glädjen. När hela mänskligheten upplever en genuin glädje kommer behovet av att använda sig av materiella surrogat och den falska underhållningen att försvinna och det kommer att innebära slutet för förbrukningens och girighetens epok.

Upplevelsen av förening och sann glädje är resultatet av ett helt öppnat hjärtchakra. Den delvis medvetna mänskliga formen var inte konstruerad med ett helt öppet hjärta och inte konstruerad för att kunna uppleva förening. Forskarna som skapade denna form hade aldrig för avsikt att inkarnera i den. Utan en inkarnerande "själ" finns det inget behov av "förening" mellan två eller flera själar. I tidigare artiklar berättade vi om att allt inom den mänskliga formen var ämnat att uppfyllas av en enda själ, ungefär som inom djur-, växt- och mineralrikena, där en själ inkarnerar allt inom en specifik form. Efter de stora översvämningarna blev det kvar så få fullt medvetna kroppar som man kunde inkarnera i, att de kvarstående själarna från Atlantis och Lemurien började inkarnera i de delvis medvetna mänskliga formerna.

När man återfår alla 1 024 DNA-strängar under den kristallina omvandlingen, öppnas hjärtchakrat helt igen, vilket möjliggör upplevelsen av en gudomlig förening mellan människor samt en varaktig känsla av sann glädje. Upplevelsen av en gudomlig förening kommer att skapa helt nya erfarenheter inom kärleks-, vänskaps- och arbetsförhållanden.

Utan känslan av en gudomlig förening brukar gifta par med tiden känna sig uttråkade. Många av oss har upplevt att ett nytt romantiskt förhållande efter "smekmånaden" snabbt har förvandlats till en grå enformighet. Två individer som förenas med helt öppna hjärtan kommer att kunna uppehålla denna magi som nutida civilisationens människor bara har kunnat uppleva i början av ett förhållande. Den gudomliga föreningens magi är inte begränsad till de älskande, den kan upplevas med vänner, själsfamiljer och kompanjoner. När upplevelsen av en gudomlig förening och kärlek återskapas inom den initierades alla relationer, kommer magin att uppfylla varje ögonblick av hans liv.

Vid tiden då den gudomliga föreningen skall ligga till grund för varje initierads liv, kommer en ny form av affärsrelationer att utvecklas. Affärsuppgörelser kommer att bli baserade på kärlek och gemensamma intressen och mål samt kommer att prioritera det högsta goda för alla. När den gudomliga föreningen kommer att ha företräde inom varje organisation, kommer det glädjefyllda och smidiga samarbetet att garantera framgångar på en nivå som aldrig tidigare uppnåtts på Jorden. Inom vår nuvarande företagsstruktur, med anställda som är uttråkade eller överarbetade, undermineras företagets potentiella framgångar.

Allt som någonsin manifesteras består av energi. Om många inom en given organisation snarare tar än tillför energi, påverkar det förr eller senare organisationens totala framgång. Inom den gudomliga föreningens upplevelse, där varje medlem av en organisation är helt uppbackad i allt och på alla sätt, blir resultatet ett kontinuerligt tillförande av energi till ett givet projekt. Slutligen kommer det önskade målet att manifesteras utan ansträngning på det jordiska planet.

Sociologerna blir kanske benägna att befara att de genetiska förändringar som väntar mänskligheten kommer att leda till socialt uppror och oro. Vi, den Kosmiska Hierarkin, Lord och Lady Athena, tillsammans med vår Skapelses Gudom, hoppas kunna skapa en så lugn övergång som möjligt. Men en ny civilisation kan inte födas utan den gamla civilisationens sönderfall, så man kan inte undvika en viss grad av svårigheter och osäkerhet. Svårigheterna kommer att bero på karma som måste lösas upp för att möjliggöra Jordens Uppstigning. Vi ljusarbetare måste tillåta denna karmautrensning, vilken är nödvändig för ett förverkligande av Jordens Uppstigning.

En ny civilisation kommer inte att tvingas på ett ovilligt samhälle. Det blir snarare så att en ny civilisation i början kommer att utvecklas i små samhällen, bestående av personer som är hängivna sin andliga utveckling och som förverkligar ett nytt sätt av leva, baserat på ovillkorlig kärlek. Dessa samhällen kommer att testa ett nytt socialt system, som tillsammans med ett nytt paradigm och nya tankeformer skall få en gradvis spridning och i sinom tid komma att inkludera alla människor på Jorden. Det nya paradigmet kommer att spridas därför att det kommer att fungera bättre än det gamla och det skall därför på ett naturligt sätt assimileras av andra som kommer att vakna upp och söka sig till ett bättre sätt att leva.

Nu kommer vi att fördjupa oss i fler detaljer som rör fysiologiska skillnader mellan den delvis medvetna mänskliga formen, som ni så väl känner till, och den kristallina formen.

Vår kanal (Karen) är inte någon expert på medicinens område och har en begränsad kunskap om den mänskliga biologin. I sinom tid kommer andra lärare, med större kunskap om biologin och den mänskliga biokemiska strukturen, fram inom vår organisation och de kommer att kunna ge mera detaljerade beskrivningar av den kristallina formen.

Fysiologiskt sätt är den kristallina formen mer kraftfull och mindre beroende av det organiska bränslet för sin existens. Den är också motståndskraftig när det gäller sjukdomar. Under den kristallina omvandlingen erhåller de flesta virusarter en ny blåkopia, som gör att de kan vara användbara inom den kristallina formen.

Virus är i sig ett resultat av att vissa molekylära strukturer kvarlämnades, då den delvis medvetna mänskliga formen skapades i de atlantiska laboratoriumen. Sjukdom är ett resultat av att dessa molekyler anfaller vår nuvarande cellulära struktur. Alla virusarter som inte är användbara inom den kristallina formen avlägsnas under omvandlingsprocessen. Med tiden (när mänskligheten fullbordar 1 024 initieringar) kommer vi att kollektivt lämna sjukdomsupplevelsen bakom oss, både när det gäller svåra sjukdomar och smärre besvär, som t.ex. en förkylning.

Vår kanal (Karen) har upptäckt att alla virus gömmer sig i nervsystemet, t.ex. gömmer sig hepatitvirus i ryggradens nedre del, herpesvirus i ryggradens mitt, påssjukevirus i nacken och mässlingsvirus i hjärnan.

Det verkar som om alla virus utgör en del av vår genetiska blåkopia vid födseln, med undantag av en grupp virus som verkar vara skapade av människor. Du kanske undrar hur vi vet att dessa virus är odlade i ett provrör. Det är helt enkelt därför att varje forms ursprung är energimässigt registrerat (avtryckt) inom formens blåkopia. Dessa människogjorda virus, t.ex. AIDS, leder till komplikationer inom immunsystemet och gömmer sig i ryggraden bakom hjärtchakrat.

Hjärtchakrat styr immunsystemet inom den eteriska kroppen. Då vi blir känslomässigt upprörda under barndomen eller i mogen ålder händer det ibland att vårt hjärtchakra fragmenteras energimässigt. Denna splittring försvagar energin i hjärtats område, vilket stimulerar ett virus till aktivitet (eller orsakar försvagningen av immunsystemet) och detta resulterar i sjukdom.

Även om ett virus verkar vara bekämpat och sjukdomen går tillbaka, är det som händer att viruset helt enkelt återvänder till nervsystemet. Ibland förökar sig virus inom ryggmärgens mjuka vävnad och orsakar ryggkrämpor. Då ryggraden och nervsystemet undergår den kristallina omvandlingen transmuteras vissa virus och andra avlägsnas. Ibland orsakar detta ett sjukdomsanfall under transmuteringsprocessen eller fysisk smärta i områden där virus brukar gömma sig.

Vår Skapelses Gudom har gjort sju vibrationer, vilka är ämnade att ändra cellväggar av varje virusart och gör dem ofarliga, tillgängliga. De initierade kan nu be om att få dessa vibrationer under sömnen. Ni som arbetar med healing kan utnyttja dessa vibrationer för att hjälpa patienter som är i behov av det. Om den initierade upplever ett sjukdomsuppblossande under omvandlingsprocessen rekommenderar vi en behandling med örter eller homeopatiska läkemedel, för att stödja immunsystemet tills omvandlingen av den speciella virusarten är fullständig.

Den nuvarande mänskliga civilisationen har låtit döden kontrollera folkmängden. Den kristallina formen är skapad för att uppleva en, med mänskliga mått mätt, tidlös existens, som kan sträcka sig upp till 2 000 år. Mytologin berättade om "gudar" som var odödliga. Denna odödlighet är helt enkelt resultatet av den kristallina cellulära strukturen.

Förutom "odödligheten" som den kristallina formen erbjuder, innehåller den också ett inbyggt system av födelsekontroll, som kommer att reglera befolkningens mängd och anpassa den till Moder Jords storlek och tillgängliga resurser. Er nuvarande befolkningsmängd är inte alls för hög för att kunna livnäras av Lady Gaia. Det är hamstringen av resurser och avsaknaden av en rättvis fördelning som orsakar svält inom er nuvarande civilisation.

Åldrandet är resultatet av förfall. Under Atlantistiden började den delvis medvetna mänskliga biologiska strukturen förfalla därför att den inte var immun mot kärnenergi. Atlantiderna använde kärnenergi inom sin civilisations alla sektorer och utvecklade en teknologi som långt överstiger vad mänskligheten hittills har uppnått. På grund av att den delvis medvetna slavrasen inte var immun mot kärnenergi, orsakade det kontinuerliga förfallet, genom sjukdom och slutligen död, en förkortning av livslängden till 500 år.

Förfall är resultatet av att molekyler slutar vibrera. Om tillräckligt många molekyler inom en given cell i kroppen slutar vibrera dör cellen. Om tillräckligt många celler inom ett särskilt organ dör, orsakar det kroppens åldrande, sjukdom och slutligen död. Den delvis medvetna mänskliga formen som skapades i Atlantis hade en annorlunda molekylär struktur.

Vår nuvarande molekylära struktur liknar vårt solsystem, med en atom i mitten och atompartiklarna roterande kring denna atom. När molekyler slutar vibrera upphör partiklarna att rotera kring sina atomer. Kärnenergin stör partiklarnas rotation och många andra gifter som man tillför maten, vattnet och planetens atmosfär verkar likadant.

Vår nuvarande molekylära struktur är inte densamma som den molekylära strukturen var under Atlantistiden, då den mänskliga formen konstruerades. Den kristallina formens molekylära mönster består av tre cirklar, vilka liknar tre kullager, som oupphörligt roterar kring varandra. En sådan struktur gör att rörelsen inte är så lätt att stoppa. Därför är den immun mot förfall och kärnenergi, såväl som mot Jordens nuvarande "giftsoppa". Vi vill påpeka att det inte bara är mänskligheten som genomgår den kristallina omvandlingen, utan även växt-, djur- och mineralriket, tillsammans med delfiner och valar.

När Jorden i sin helhet fullbordar den kristallina omvandlingen, kommer gifter att upphöra att ha effekt på några som helst livsformer på Jorden.

Karen har upptäckt att det behövdes 24 extra steg efter fullbordandet av Initiering 1 024 för att korrigera den molekylära strukturen och för att reparera förfallet inom hennes kropp. Vid fullbordandet av den 1024:e Initieringen har bara friska celler uppnått den kristallina strukturen. De förfallna cellerna kommer att omvandlas efter uppnåendet av en "Fullständig Befrielse." Vi kommer att skriva om de 24 stegen under den senare delen av år 1998. Vi vill försäkra de av er som är äldre att allt förfall inom varje initierad, som är villig att fortsätta på sin andliga väg, kommer att gå tillbaka och därmed också alla fysiska spår av åldrande.

Förutom att eliminera åldrande, död och sjukdom avlägsnar den kristallina formen även andra biologiska begränsningar, såsom behovet att äta, avla sin avkomma (på ett omedvetet sätt), sova, urinera och ha avföring.

Vissa delar av körtelsystemet avlägsnades från den mänskliga formen som följde vårt "Fall" från 12 till 2 DNA-strängar för ca 9 500 år sedan. Såsom vi skrev tidigare var detta "Fall" resultatet av en kärnexplosion, som skapade Saharas öken. Ansvaret för detta bär plejadiska "gudar" kända under namnet Anunnaki, som helt enkelt var människor med den kristallina formen vilka krigade med varandra om Jordens ägarskap. Efter kärnkatastrofen som de orsakade tvingade det Stora Vita Brödraskapet Anunnaki att lämna Jorden.

Många undrar kanske varför Plejadinvånarna visar ett sådant intresse för Jordens nuvarande utveckling. Jorden och vårt solsystem var en gång underkastade det plejadiska styret och flyttade nyligen under den sirianska rättsskipningen. De plejadiska hierarkierna beslutade att inte åtgärda de rådande omständigheterna, som följde kärnvapenkriget de själva orsakat, och lämnade allt som återstod av den delvis medvetna humanoida formen åt sitt öde.

De förstod inte att en sådan försummelse från deras sida skulle leda till ett mycket större problem i sinom tid. Det är nämligen så att om mänskligheten skulle involveras i ett kärnvapenkrig till skulle Jorden inte kunna genomföra sin Uppstigning. Det skulle inte bara resultera i att Jorden exploderade, utan även att Plejaderna (samt ungefär 1/3 av vårt Universum) skulle förvandlas till ett svart hål. Det är på grund av detta som Plejadinvånarna, tillsammans med många andra tredjedimensionella medlemmar av det Stora Vita Brödraskapet, utan tvekan kommer att landa och ta över våra regeringsmakter i händelse av en kärnkatastrof. De förfogar över en teknologi som får vår nuvarande utvecklingsnivå att likna stenåldern.

 

Forts. hänvisas till Käll-länk

 

Den kristallina formen 

Relaterade länkar

Av: -pson-

Datum för publicering

  • 2008-01-13
Anmäl
2008-01-13 03:05 #1 av: pson

Hemlis Ytterligare en tapetlängd....och jag har ändå kortat ner. Fortsättningen får ni om ni klickar på Relaterade länkar... 

Anmäl
2008-01-13 10:56 #2 av: nera

Ska dra ut på skrivaren som vanligt Flört Blir lätare at läsa då. Men det verkar intressant det lilla jag redan läst, så jag återkommer om kommentar Skrattande 

Anmäl
2008-01-13 11:18 #3 av: [Mariann]

Jaa man måste skriva ut allt för det blir klart lättare då Skrattande

Anmäl
2008-01-13 16:55 #4 av: pson

Man kan gå in i blogvy och läsa också , om man vill läsa från datorn... 

www.utomjordiskt.ifokus.se/blog    =)

Anmäl
2008-01-13 16:57 #5 av: [Mariann]

Det var väldigt mkt större text och det är ju bra i vissa lägen. detta ska minnas....

Anmäl
2008-01-13 17:53 #6 av: Playja

Nu får du -pson- ge novisen (menar mig då) lite info om detta med blogvy. Hur tusan hittar man den förutom när du hänvisar via länkar? Denna funktion har jag totalt missat här på ifokus. Generad

 

 

 

Anmäl
2008-01-13 17:56 #7 av: pson

Om du skriver www.utomjordiskt.ifokus.se/blog i adressfältet så kommer du in på bloggen som tillhör sidan.

om du klickar på länken, så kommer det upp i denna rutan, men det blir inte lika bra. 

=)

Anmäl
2008-01-13 18:07 #8 av: Playja

Tack för infon *ler med hela ansiktet*                                Ha... så lätt de kan va ibland. *s*  Hade inte en susning om detta? Kanoners jätte bra funktion! *glädje skutt*

 

 

 

Anmäl
2008-01-13 18:20 #9 av: Solar

Ja der burde väre en knap direkte til blog - tycker jag

Anmäl
2008-01-13 18:22 #10 av: Solar

ja der er väldig mycket at läse - så det må ta sin tid -

 

 

Anmäl
2008-01-15 13:13 #11 av: nera

Nu har jag läst, och det var mycket mycket intressant läsning Skrattande Mycket som stod häri, hade jag redan tänkt och nu fanns det ord på det jag tänkt... Flört  märkte jag, och det var en hel del som stämmde in också med det som står i TS-boken måste jag säga....Så ja, intresant och mycket tänkvärt! Glad

Anmäl
2008-01-15 18:53 #12 av: Gahella

Tack för denna läsning -pson-. Det är som att läsa min egen historia. Mycket av detta har kommit till mig i regressioner och ibland som ett inre vetande.


Anmäl
2008-02-11 17:03 #13 av: isa76

Hej och tack för denna mycket intressanta info! Jag har en fråga.. Jag har precist läst en bok skriven av Eric Pearl, "Väck din inre healer, the reconnection". Författaren av denna bok verkar på ett ganska omedvetet sätt ta upp just det som behandlas i artikeln. Han beskriver i sin bok hur det gick till då han utvecklades från kiropraktor till healer. Under sina sessioner med patienter fick han flera gånger budskapet (via patienten) "det du gör etablerar kontakt med de nya energierna. Det du gör skapar återkoppling mellan strängarna". Jag antar att min fråga blir: Har detta med den kristallina formen att göra? Jag har själv upplevt "symptom" i mina händer medan jag läste boken och även nu efteråt. Jag rekommenderar verkligen boken!

Anmäl
2008-02-11 17:41 #14 av: enola

I slutet stod det att Annunaki var plejadiska "Gudar", jag har fått för mig att dessa var en egen ras?

Anmäl
2008-02-11 17:46 #15 av: pson

Hej isa76 och välkommen!

Jag la för ett tag sedan in en länk om den här killen som skrivit boken The reconnection: http://www.youtube.com/watch?v=DFbsszg30p8 Han är mycket rolig att höra på och förklarar det på ett bra sätt, tycker jag.

Som jag kan se det, tyder på att de två kan ha ett samband, men jag vet nog för lite om det Eric pearl skriver om , för att vara säker.  =)

Anmäl
2008-02-12 11:51 #16 av: nera

# 13 Välkommen isa76. Jag håller just nu på att läsa den boken du talar om, och jag var på G här att verkligen rekomendera den här. Så jag kan bara bekräfta det du säger. Den är läsvärd!!Skrattande

Anmäl
2008-02-12 14:59 #17 av: isa76

Tackar så hjärtligt för välkommandet och informationen! jag forskar vidare i det här...

Anmäl
2008-02-12 15:22 #18 av: Solar

#13

I min tid som paktiserende healer med klinik var jag i kontakt med flera andlige som var specialister i tex. kiropraktik och i akupunktur (utan nåle) -

dom tog mine händer og arbetade genom mig och lärte mig op samtidig -

i dag kommer jag kun ihåg navnet på den andlige akupunktör - han er kineser och hans namn er Lin Tzu -

kiropaktoren var en som var död i en del år och som jag läste om i en bok - hans namn sprang up i mina øgon och kontakten var der - mycket specielt -

ja det var bare litt om andliges sät at arbeta på genom levande healere på Jorden -

Kram

Solar

Anmäl
2008-02-12 15:26 #19 av: Solar

PS. Kineseren - den döde akupunktör satte eteriske nåle (usynlige) in i mine klienter och där vor jag bad om det på klientens krop -

mycket specielt sät at arbeta på -

Kram

Solar

Anmäl
2008-02-12 18:19 #20 av: nera

Intresant Solar! Mycket intresant. Tack Glad

Anmäl
2008-02-13 13:18 #21 av: isa76

Hej solar! Tack för att du delar med dig av så speciella erfarenheter! Jag har ingen egen erfarenhet av detta fenomen som du beskriver men det är ändå välbekant för mig genom de många böcker jag läst i ämnet. Genom att läsa Betty Shines böcker om healing fick jag en inblick i det du beskriver. Som jag har förstått det är det mer regel än undantag att healers som verkar på jorden får hjälp från både andevärlden och andra intelligenser även om man inte alltid är medveten om denna hjälp..

Anmäl
2008-02-13 17:46 #22 av: Solar

Ja det här du ret i Isa76 - jag er enig -

kram

Solar

Anmäl
2008-04-15 19:36 #23 av: Marily

Hej vilken fantastisk läsning, jag blir helt upprymd och fylld av glädje och hopp, det känns om om mycket som står i texten har man alltid önskat och på något sätt vetat att alla kan få de så här underbart bra,, jag är överlycklig,, wow

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.