Artiklar

Kosmos Nio Undervärldar och deras nivåer

2009-03-28 18:02 #0 av: BigBear

Kosmos Nio Undervärldar och deras motsvarande nivåer av medvetande!

Enligt det forntida Mayafolket består Kosmos av Nio Undervärldar. Denna grundläggande ide uttrycktes mycket kraftfullt genom deras mest betydelsefulla pyramider, den Befjädrade Ormens Pyramid i Chichen-Itza, Jaguarens Pyramid i Tikal och Inskrifternas Tempel i Palenque, vilka alla var byggda var byggda i nio olika nivåer.

Men var befinner sig dessa Undervärldar? kan den moderna människan fråga sig.

Genom att vi numera är oförmögna att se denna aspekt av verkligheten har människor under de senaste århundrandena mestadels tenderat att avfärda sådana forntida föreställningar som rena myter eller fantasier. Om vi försöker att avfärda iden om de Nio Undervärldarna som en ren myt blir det emellertid svårt att förklara varför talet Nio tycks ha betraktats som ett heligt tal av fundamental betydelse i så många olika kulturer, kulturer som helt säkert inte haft omfattande kontakter emellan sig.

I våra nordiska förfäders mytologi beskrevs det som om Kosmos bestod av Nio Världar, i Fjärran Östern finns det många pagoder byggda i Nio nivåer, judarna hade Nio dörrar till den allra heligaste delen av templet i Jerusalem och dessutom en Nioarmad ljusstake i Hannukah-ceremonien. Bland Muslimerna är Ramadan den Nionde månaden på året. I forntiden beskrev alltså människor i olika kulturer i världen symboliskt betydelsen av det heliga talet Nio. Kanske är det då så att det finns någon slags universell sanning som förklarar varför detta tal har kommit att betraktas som heligt i många olika kulturer. Jag tror dock att det bara är hos Mayafolket som vi kan få en djupare förklaring till betydelsen av talet Nio.

När de kristna missionärerna hörde talas om Mayas Nio Undervärldar så tolkade de dessa som helveten, men detta är långt ifrån sanningen. Om dessa Undervärldar vore helveten, eller några platser under jordytan vilket ibland har antytts, varför skulle då Mayafolkets shamankungar ha klättrat till toppen av dessa förmodade helveten för att utföra sina heliga ritualer. Snarare än en hierarkisk stuktur av helveten så sågs Maya-pyramiderna som Världsberg - symboler för Kosmos. Och eftersom vi själva lever i Kosmos så tycks det mer rimligt att Undervärldarna är belägna just "här nere" i den fysiska tredimensionella värld där vi lever våra liv.

Varför då Nio Undervärldar? Varför inte bara en Undervärld? För att svara på detta måste vi betrakta de längre tidscykler som Mayafolket beskrev och se hur dessa kan förstås i ljuset av de fakta och dateringar som gjorts av nyckelstegen i den Kosmiska Evolutionen av den moderna vetenskapen. Vi bör då först lägga märke till att i likhet med de pyramider som Maya byggde så är deras kalendariska system hierarkiskt till naturen. I tabellen nedan så finns det Nio olika tidscykler som samtliga är grundade på 360-dagarsåret, tunet.

En följd av Tretton sådana tidsperioder skulle då ge upphov till en skapelsecykel om Tretton Himlar med de specificerade varaktigheterna. Sålunda skapades var och en av de Nio Undervärldarna genom en följd av Tretton Himlar. För att exemplifiera detta så var den längsta av de tun-baserade tidscyklerna en hablatun om 460 800 000 000 dagar =1,26 miljarder år. Tretton sådana hablatun ger en skapelsecykel med en total varaktighet av 13 x 1,26 = 16,4 miljarder år, vilken skapade den första, den lägsta Undervärlden.

Detta är anmärkningsvärt redan genom att denna tidsperiod, 16,4 miljarder år, ligger mycket nära universums i dag kända ålder, 15 miljarder år, den tidpunkt då materia först skapades från ljus (The Big Bang).

Början på skapelsen av den Första Undervärlden sammanfaller sålunda väl med den nuvarande bästa uppskattmimgen av skapelsens början. Detta är ett faktun med mycket långtgående konsekvenser eftersom det innebär att allt som vi idag känner till existerar - allt som har kommit till sedan The Big Bang - faller inom tidrymden för den lägsta och mest grundläggande av skapelsecyklerna, cykeln om tretton hablatun, som skapar den första av de Nio Undervärldarna. Mayakalendern och Mayas kosmologi med Nio Undervärldar och Tretton Himlar är således ett redskap för att utforska hela skapelsen!

Åtta andra Undervärldar, som var och en utvecklar en speciell ram för medvetandet, har sedan byggts på denna den mest grundläggande av de Nio Undervärldarna. På detta sätt skapas en hierarkisk struktur i nio nivåer där de lägre nivåerna av medvetande ger grunden för nya och högre nivåer. Var och en av dessa nio skapelsecykler ger sålunda upphov till en specifik Undervärld och var och en av dessa Undervärldar karakteriseras av en speciell ram, eller dimension, av medvetandet. Denna ram för medvetandet skapas i tretton steg, genom en följd av Tretton Himlar. Inledningarna av dessa sekvenser av Tretton Himlar markeras av mycket viktiga händelser i den kosmiska evolutionen och några sådana initierande händelser är listade i Tabellen nedan (se bifogat dokument för tabellen).

För närvarande håller vi på att komma in i den åttonde nivån av medvetande på den kosmiska pyramiden som byggs på en grund av sju lägre nivåer. Denna den åttonde nivån kan refereras till som den galaktiska ramen för medvetandet eftersom den steg för steg kommer att leda mänskligheten till att i första hand identifiera sig med galaxen - snarare än planeten eller den egna nationen. Den högsta nivån av medvetande, den Universella, kommer att uppnås genom effekterna av den Nionde Undervärlden under år 2011 och kommer att ge upphov till ett tidlöst kosmiskt medvetande.

Tabellen (i bifogat dokument) listar några karakteristika för de Nio olika Undervärldarna. Ytterst till vänster är de exakta varaktigheterna som de olika Undervärldarna dominerar och den andra kolumnen ges deras respektive begynnelsedatum. I den mittersta kolumnen är de fenomen listade som initierar utvecklingen av de olika Undervärldarna och till höger om dessa de typer, eller nivåer, av medvetande som de tjänar till att utveckla. Medan evolutionen av de fyra lägsta Undervärldarna alla uttrycks som biologisk evolution så driver de fem högsta medvetandenivåerna fram de kulturella, teknologiska och andliga aspekterna hos människan. I dag börjar människan också att utveckla ett meta-medvetande, ett medvetande om medvetandets utveckling, som tillåter henne att se på skapelsen från ett högre perspektiv än vardagens grodperspektiv. Den Universella Människans Kosmiska Medvetande, som det har siats om i många andliga traditioner, håller nu på att bli en verklig möjlighet.

Källa/ författare: Carl Johan Calleman
(Översatt till svenska av Ola Petterson)

Anmäl
2009-03-29 20:48 #1 av: Playja

*bokmärkt å skall läsas*  Kyss

 

 

 

Anmäl
2009-03-29 22:30 #2 av: [Hukanson]

Skall studera mer noggrant senare , gör den omedelbara reflektionen att de nio undervärldarna skulle kunna förstås som de nio dimensionerna i Världsmodern . Detta holistiska perspektiv har varit gömt en längre tid och vi har bara haft en skensanning om de sju dimensionerna . 

Men om då dessa nio världar är undervärldar , var är då övervärlden ? 

Om vi tittar på definitionen av Världsmodern ex Isis , ser vi att Gudinnan är all Materia ; andlig materia + mental materia + fysisk matera . Övervärlden är alltså Paramateria , Skaparen Fadern , SkaparAnden , Gudsanden . 

De stora gudarna bor i Guds Värld , okänd för oss som jobbar omkring i det materiella .

Ser innan jag sänder att det skulle kunna vara så att det finns två "dödsvärldar" som inte räknas in i de sju levande materiella världarna . Vad tror ni ? Eller finns det nån som vet ?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-03-29 23:52 #3 av: Gahella

Jag förstår inte detta riktigt? Kan man jämföra detta med frekvensnivåer?


Anmäl
2009-03-29 23:58 #4 av: [Hukanson]

Tjaa vad är en värld ...helt klart relaterat till frekvensområden men ochså till själva substansens finhet/grovhet .

 

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-03-30 02:01 #5 av: BigBear

Nja, enkelt förklarat så handlar det om tidsperioder i Mayan (jordens utveckling och evolutionen) som har en specifik typ av energier i varje period som är signifikativ och återkommande i varje undervärld, tidsperiod i Tzolkin - den kalender som kallas "The long Count" 

Varje sådan Tzolkinrunda är i sin tur indelade i 13 Himlar, som består av 7 dagar och 6 nätter. Det är dessa som avses när vi talar om dag eller natt inom mayan.

Dessa 13 himlar är i sin tur indelade 9 Medvetandeutvecklingsnivåer
Kallas även undervärldar och beskriver medvetandeutvecklingen i världen. Dessa undervärldar behärskas av en särskild Mayagud eller energi som är huvudenergin som råder över den perioden.

Sedan finns det ju fluktuationer genom dagenergierna förstås.....

Och slutligen har vi även dagenergier som är faktiska dagar som vi räknar dem och består av en kontinuerlig cykel på 20 dagar.

Varje gång cyklen av undervärldarna (Tzolkin) gåtts igenom så delas löptiden med (faktor) 20 vilket gör att tidsperioderna (undervärldarna) blir kortare och kortare för varje sådan gång. Och det som inträffar redan den 28 oktober 2011 är att vi genomgått denna Tzolkin runda och påbörjar en ny. Men då är Mayadagarna/nätterna endast 18 dagar/styck....

Just nu är "Mayadagen/natten eller den "rådande medvetandeutvecklingsnivån" om ni så vill ... exakt 360/20= 18 dagar/energi lång, (mot nu som är 360 dagar/energi). Och då kommer vi att uppleva att både tiden och massor av händelser sker väldigt fort, intensivt och det blir troligen fenomen av aldrig skådat slag redan här. De 13 himlarna kommer alltså att gås igenom ganska snabbt genom att 13*18=234. På 234 dagar går vi alltså igenom en utveckling som "nyss" tog 4680 jord-dagar och började den 5 januari 1999 och slutar den 28/10-2011.

Sedan kan du ju roa dig med att dela även den siffran med 20 så får du se vad som händer. Alltså 234/20=11,7 dagar som när de gåtts igenom ger 11,7dagar/20=0,585 dagar per mayadag/natt osv.......

Varje Mayaår rullar ju också på med dagenergierna på 20 dagarsperioder och om man lär sig systemet så kan man utläsa en hel del mycket intressanta saker ur detta.

Denna nu pågående "Mayadag" är ju Dag 6 vilken behärskas av mayaguden "Yohualticitl" -  Som står för Återfödelsen med ledorden
Pånyttfödelse och Blomning för denna period fram till den 8 november i år 2009.

Just nu befinner vi oss i själva PÅNYTTFÖDELSEPROCESSEN vilket många känner av eller kommer att känna av inom kort. Och att pånyttfödas kan ju vara ganska smärtsamt......

Ja, jag förstår om det blev lite krångligt detta...men det är inta lätt att förklara det så att andra fattar! ObestämdOskyldig

Anmäl
2009-03-30 10:17 #6 av: [Hukanson]

Hola BB , vilken tur att du vill undevisa oss om Mayakalendern så vi ser vilka cykelturer vi ger oss in på .

De nio undervärldarna är alltså en medvetandegörelse-process i varje Tzolkinhimmel som kan vara antingen Dag eller Natt . Det går 13 Tzolkinhimlar på 1 Tzolkinrunda .

Är inte med riktigt på divisionen , är det inte alltid 360/20=18 ?

Jaså vår Mayagud heter Yohualticitl och välsignar oss med Pånyttfödelsens och blomningens energier , det får vi tacka för . Får man fråga vad vi har att vänta för nästa år eller ska man ge sig till tåls . 

Allting hänger ihop och bildar en enhet sägs det . Tror du att all esoterik och religion går att förstå som olika sidor av samma koloss ??

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-03-30 12:02 #7 av: BigBear

Nja, Hukansson!

Tzolkin är en grej för sig så att säga! Kalendern består egentligen av olika kalendrar som samverkar i ett bestämt komplicerat mönster som brukar åskådliggöras av kugghjul i olika storlekar som löper i varandra / driver varandra (ungefär som ingressen i det gamla TV-programmet tekniskt magasin på 1960-70 talet om någon minns det).

Så här hänger de samman:

1.) Tzolkin: Det är den grundläggande kalendern som styr de andra kalendrarna, och den är alltid statisk vad gäller antalet dygn (jorddygn menas då). Och det är alltid 260 dygn som är delade i 13 delar med 20 dygn i varje del. Och Tzolkin-året har alltså 13 månader i realiteten!

2.) Haab
Är Jordbrukskalendern som beskriver jordens kretslopp runt solen. Mayaindianerna beräknade varvet med 4 decimaler långt före oss i västvärlden. Ett Haabår har 18 månader med 20 dygn plus 5 dygn av tomhet (detta endast en gång på de 18 månaderna).

3.) 13 himlar (eller 6 nätter & 7 dagar)
Gudar eller energier som styr delarna i Tzolkinrunadan.
9 stycken Medvetandeutvecklingsnivåer
Kallas även undervärldar och beskriver medvetande-utvecklingen i världen. Varje nivå består av 13 himlar.
Vi befinner oss nu alltså i mitten/slutet av den 8:e nivån. Och i den 6:e dagen. Så vi har nu bara natt 6 och dag 7 kvar till 2011.....

4.) 20 Dagenergier
Varje dag har en speciell energi som också symboliseras av ett särskilt dagtecken (typ. födelsedagstecken).

Dagenergierna/tecknen rullar alltså på hela tiden med dessa cykler på 20 dagar, och det är ju dem som ofta avbildas i ex.vis 2009 års (finns för varje år sedan ett antal år tillbaka) Mayakalender som finns att köpa lite varstans. De finns tryckta både i bokform och i väggalmanackform. Där kan man dag för dag följa ett slags personligt horoskop om man räknar ut sitt dagtecken först förstås!

Blev ni något klokare på detta? ObestämdOskyldig

Anmäl
2009-03-30 12:12 #8 av: BigBear
exakt-langd-enligt-de-forntida-maya.pdf

Här kommer info om gudarna och deras energier:

13 Himlar - 7 dagar och 6 nätter
Människan har 13 st. stora rörliga leder i kroppen, grundläggande enligt Mayafolket. Världen skapades under 13 himlars inflytande, varje himmel med sin egen speciella energi och alla beroende av varandra. För att utvecklingen skulle kunna nå den sjunde dagen var Ometeotl tvungen att samråda med alla Gudar före honom. Resultatet blev frukten, syntesen av utvecklingsprocessen. Samma process gäller i det lilla som i det stora. Namnen på Gudarna är hämtade från Aztekerna eftersom Mayanamnen på de flesta har glömts bort. Processen är  i alla fall Dag1 till Dag7 oberoende av Gudanamn.

Dag1 - Xiuhtecihtli - Elden, Tiden, fadern förenad med modern. Finns avbildad på mexicos 20-pesosmynt.
Initiering, Befrukta, Så, Början
Samma grundenergi som i Dag4 och Dag7.

Natt1 - Tlaltecuhtli - Jorden
 
Dag2 - Chalchiuthlicue - Bevattningen
Frön får gro. Expansion och växande, nya saker föds.

Natt2 - Tonatiuh - Krigarna, Solen. Reaktion.
 
Dag3 - Tlazolteotl - Kärleken, barnafödande
Förnkring, spirande.

Natt3 - Mictlantecuhtli - Döden

Dag4 - Cinteotl - Höjdpunkt, Majsen
Växt, uppskattning, aha-förståelse.

Natt4 - Tlaloc - Regnet
Ger växtkraft, ger tillbaka med förnuft.

Dag5 - Quetzalcoatl - Ljuset
Genombrott och knoppning.

Natt5 - Tezcarlipoca - Mörkret
Tillbakagång och förstörelse.

Dag6 - Yohualticitl - Återfödelsen
Pånyttfödelse och blomning.

Natt6 - Tlahuizcalpantecuhtli - Gryningen
Sista prövningen och förberedelse.

Dag7 - Ometeotl - Fullbordandet, Högsta Gudomligheten
Förverkligande och Fruktbildande.

"Vad är kunskap värd om man håller den för sig själv"

/ Jerry

 

Anmäl
2009-03-30 12:28 #9 av: [Hukanson]

Här blir det väldigt tydligt att vi måste skilja på det fysska och det mentala . Haab är ju vårt fysiska år med årstiderna runt solen . Tzolkin är vårt mentala år med viss energi under styrande gud .

Det framstår för mig som ett alternativ till den Uhriska (?) astrologien .

Jag trodde jag visste att maya var duktiga astronomer , har de då tagit astrologin till nästa nivå av gudomlighet , är det en kausal astrologi vi har äran att få lära känna ??

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-03-30 12:55 #10 av: BigBear

#9 - Ja, Hukansson så kan man kanske se på det hela. Själv har jag den största respekt och tilltro för Mayakalendern och den matematiska/andliga intelligensen och dess skapare.

"Skapare" som kanske inte enbart kom från Mayaindianerna själva, utan möjligen från en plats far, far away....FlörtOskyldig 

Vem vet något egentligen?

Anmäl
2009-03-30 13:07 #11 av: BigBear

Något som verkligen börjar märkas hos många människor är ju att vi befinner oss snart i mitten av den 6:e dagen, alltså i den energi som har rubriken Pånyttfödelse och Blomning!

Detta är så påtagligt just nu så att fler och fler människor verkligen kan uppleva det i sin vardag. Just nu i slutet av mars månad är vi i slutfasen av Pånyttfödelsen som naturligtvis inte är helt smärtfri utan tvärtom kan vara både rent fysiskt smärtsam och psykiskt påfrestande för männsikor. Precis som en riktig födsel är för både barnet och modern!

Därav Mayaindianernas benämningar av energiernas huvudinriktningar genom "rubrikerna". Men min teori är ju att vi med början i slutet av april skall gå in i Blomningens energi som med all sannolikhet kommer att ge oss en sällan skådad upplevelse med otroliga fenomen m.m. Och det blir nog "Alla Moders Summer Of Love" detta år 2009!

Annars skall jag tugga i mig min gamla Mayakalender i höst! Tyst 

Det törs jag faktiskt lova!

Anmäl
2009-03-30 16:12 #12 av: [Hukanson]

Men BB alla gudarna, hur många är de ? Finns det större och mindre gudar ? Är det skillnad på Daggudar och Nattgudar ?

Finns det någon speciell story för hur det hela började eller har det alltid varit?

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-03-30 16:24 #13 av: BigBear

Mayans gudar i kalendern är ju de 13 som representerar dag och natt i himlarna. Alla har ju sin plats i ordningen och är alltid rådande Gud för sin dag eller natt. Så de byter aldrig från dag till natt och vice versa, om det var så du tänkte Hukansson.

Story...menar du när Mayaindianerna påbörjade kalendern?

Det finns olika bud om det, olika teorier som grundar sig på arkeologiska utgrävningar, annan historisk forskning via till ex. mycket gamla skrifter o.s.v. Och sist men inte minst, moderna vetnskapliga metoder som Genealogi och andra metoder á´la nyare forensisk forskning för tidsbestämning som är exaktare och mer tillförlitlig än till exempel "den gamla" KOL14-metoden som använts tidigare.

Man vet eller tror sig veta att deras beräkningar troligen påbörjades för många tusen år sedan.

Den grundläggande tidsräkningen kallas "the long count" (den långa räkningen eller "era", och just den period av "den långa räkningen" som vi nu är inne i påbörjades troligen (enligt arkeologer och tolkare) som den 12 augusti 3114 f.Kr och avslutas den 22 november 2011. En "Era" är ungefär 5200år lång enligt maya.

Anmäl
2009-03-30 17:35 #14 av: [Hukanson]

Tack för att du delar med dig av detta och må Mayagudarna vara dig nådiga . Hoppas att du har rätt vad gäller sommaren -09 , har du nåt tips på ett "hett" ställe kanske Klintehamn eller Båstad ??

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-03-30 17:46 #15 av: BigBear

Skrattande#14 - Mitt tips är att precis alla "Sommarställen" + övriga platser är hur heta som helst i sommar. Förglöm icke att ha säker sex (kådisar i pluskan...typ!) för i sommar så ångar det i buskarna! Verkligen! Cool 

Klintehamn, Båstad, Säffle eller Kiruna! Det är skitsamma! Håll i hatten och "dä ä bar å åk"

/ Jerry

Anmäl
2009-03-31 13:59 #16 av: Gahella

Puttar upp den här igen för påläsning, för de som inte sett den.


Anmäl
2009-03-31 16:52 #17 av: [Hukanson]

Bombar tråden med två reflektioner : 

1. Det saknas en beskrivning av medvetandestadierna - undervärldarna .

2. Om allt går in i en "kvadratekvation" så här på slutet borde det betyda att       hela kaledern sas blir ett med Ljuset .

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-03-31 18:08 #18 av: BigBear

#17 - Du är ju rena kravmaskinen Hukansson! Det var väl inga reflektioner utan två solklara frågeställningar....

Vart ska jag skicka fakturan? Tungan ute 

Nej, jag bara skojade lite...

Jag ska se om jag orkar tillmötesgå dina "reflektioner" senare ikväll eller kommande dagar.

Nu ska jag ut i "Matrixen" och köpa lite grejor på Biltema & Ikea. Foten i munnen

Anmäl
2009-03-31 22:24 #19 av: [Hukanson]

Förstår piken fast den var fin . Får väl återgå till mina tarotkort .

Hare so bra i garaget och lycka till med ihopsättningen .

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-04-01 01:04 #20 av: BigBear

#19 - Angående din fråga nr1:

Här har du en tabell över de nio undervärldarna och deras exakta tidsperspektiv. Det står också vilken huvudenergi som behärskar varje undervärld.

Din fråga nr. 2: Här tror jag att du slog huvudet på spiken! Ungefär så tror jag också att det förhåller sig!

Namaste & Munay-Ki!

 

Anmäl
2009-04-01 01:17 #21 av: [Hukanson]

Jodu BB i ljuset är redan medvetandegörelsen skedd och manifesterad . Det behövs inga undervärldar i Övervärlden . Det gäller bara att skaffa sig en bostadsrätt nere vid stranden om man vill njuta sitt kosmiska vara ????

Tack för din bild . Har en synpunkt men den behåller jag för mig själv .

Oneness can not be divided.

Anmäl
2009-04-01 02:06 #22 av: BigBear

Okej, Its your choice! Glad God Natt!

Anmäl
2012-04-14 08:06 #23 av: [kajmal-0]

vikingarnas världsträd, ydrasil.......hade ochså  9 grenar, som reprentiserade 9 världar....................undrar vad det har för samband med maya

Anmäl
2012-04-14 08:27 #24 av: [kajmal-0]

cassandra eason skriver så här i sin bok om änglar:  citat   i skandinavien fanns det mystiska völsungr-folket, en stam av präster/helare/magiker som kom långt norrifrån efer istiden. de förde med sig runornas hemligheter och lärde ut sin visdom till de forntida invånarna innan de åter försvann upp till skogarna i norr...slut citat.......................völsungr-folket finns även omskrivet i de isländska sagorna

Anmäl
2012-04-14 09:26 #25 av: [kajmal-0]

det fanns även stalo-folket,inom samisk mytologi , de skulle särskilt ha funnits i skogarna i mina trakter..............http://sv.wikipedia.org/wiki/Stalo

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.